Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 25

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent.
Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe
kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg,
samtidig som de vil være lettere å kontrollere.
g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i
samsvar med disse instruksjonene, og ta alltid
arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene med i
betraktning.
Hvis elektroverktøyet brukes til andre operasjoner enn
det det er beregnet for, kan det oppstå farlige
situasjoner.
5) Service
a) La et kvalifisert serviceverksted som kun bruker
originale
reservedeler
elektroverktøyet.
Dette vil forsikre at elektroverktøyets sikkerhet
opprettholdes.
FORSIKTIG
La aldri barn eller helsesvake personer stå i nærheten.
Oppbevar verktøy utilgjengelig for barn og helsesvake
personer når det ikke er i bruk.
FORHOLDSREGLER VED BRUK AV
TRANSPORTABEL KUTTE-/BØYEMASKIN FOR
ARMERINGSJERNADVARSEL
ADVARSEL!
1. Maskinen må bare brukes med den klassifiserte
voltspenningen som er angitt på merkeplaten. Hvis
maskinen bruykes med en spenning som overstiger
spesifikasjonen på merkeplaten, kan det forårsake
farlig høy rotasjon og personskader.
SPESIFIKASJONER
Spenning
Inntak
Kapasitet
Antall stykke(r) som kan behandles
samtidig
Vekt
STANDARD TILBEHØR
(1) Allennøkkel (Til M5 sekskantbolt)
.................................................. 1 (festet til maskinen)
(2) Et sett kuttere ........................... 1 (festet til maskinen)
utføre
service
(1) Materiale: Armeringsjern: GRAD 460 (Storbritannia), BST 500
(Tyskland), B500 (Spania) og Fe E 500 (Frankrike)
(2) Materialediameter: 8 – 16 mm
Kutting
ø10 mm 2 stk
ø12 mm 1 stk
ø16 mm 1 stk
2. Unngå arbeid som overskrider maskinens kapasitet
som angitt i spesifikasjonene. Må ikke brukes til
kutting og/eller bøying av harde materialer som f.eks.
PC (prefabrikert betong), stål, etc. Materialer av denne
typen kan knuses i biter og spres rundt omkring og
forårsake personskader.
3. Hvis maskinen svikter under bruk eller det oppstår
unormal lyd, må maskinen slås av straks og arbeidet
stanses. Kontakt forretningen hvor maskinen ble kjøpt
eller et autorisert Hitachi servicecerksted og be om
inspeksjon og/eller reparasjon. Bruk av maskinen uten
at den blir undersøkt først, kan resultere i
personskader.
4. Vær helt sikker på at kutterdekslet er lukket når
maskinen ikke er i bruk. Hvis dekslet er åpent, kan
kutteren sette seg fast i fremmedlegemer og forårsake
en alvorlig ulykke. (Fig. 1)
5. Når bryterne betjenes må hendene ikke være i
nærheten av kutteren, reaksjonsstopperen eller
bøyevalsen. Skulle hendene komme for nær disse
komponenetene kan resultatet bli en alvorlig ulykke.
6. Hvis maskinen ved et uhell skulle falle i gulvet eller
slås mot noe, må den undersøkes nøye for å bekrefte
at det ikke finnes skader, sprekker, eller
deformarsjoner av noe slag på kutteren og selve
maskinen.
7. Hvis maskinen brukes kontinuerlig, vil indre deksel
og girdekslet bli varme. Derfor må disse delene ikke
berøres. (Fig.1)
8. Du må ikke legge enheten i vann, da dette kan
forårsake funksjonsfeil eller elektrisk støt.
NB!
Kuttere og annet tilbehør må monteres forsvarlig og i
overenstemmelse med bruksanvivsningen. Hvis
monteringen ikke utføres korrekt, kan de falle av under
bruk og forårsake personskader.
Støpslet må koples fra stikkontakten når kutteren skal
sjekkes, rengjøres og skiftes ut. Hvis dette ikke gjøres
kan det forårsake personskader.
230 V
510 W
17,0 kg (uten ledning)
Norsk
Bøying
ø10 mm 3 stk
ø12 mm 2 stk
ø16 mm 1 stk
24

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y