Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 52

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
DK
Sikkerhedshenvisninger
OBS! Ved brug af el-værktøjer skal man til beskyttelse mod elektrisk stød,
kvæstelses- og brandfare være opmærksom på følgende principielle sikker-
hedsforanstaltninger:
Forsigtig: Sådan undgår du ulykker og kvæstelser:
Personlig sikkerhed:
Dette apparat er ikke beregnet til at bliver brugt af personer (inklusive børn) med
indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/
eller manglende viden, undtagen, hvis disse er under opsyn af en for deres sikkerhed
ansvarlig person eller af samme er blevet instrueret om, hvordan apparatet anvendes.
Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Anvend aldrig apparatet, mens personer, specielt børn og husdyr, er i nærheden.
I arbejdsområdet er brugeren ansvarlig over for tredje for skader, som blev forårsaget
gennem brug af apparatet.
52

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents