Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 37

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Var försiktig: så undviker Du egendomsskador och ev. därur resulterande
personskador:
Att arbeta med produkten:
Använd inte produkten under färd. Använd produkten endast när motorn är avstängd.
Kontrollera produkten innan den sätts igång m.a.p. skador. Använd den endast i felfritt
skick.
Utsätt inte produkten för regn eller fuktig väderlek. Låt den inte komma i kontakt med
vatten - risk för elektriska stötar.
Håll alla öppningar på produkten fria när den är igång. Stäng inte öppningarna med
händer eller fingrar, och täck inte över produkten - risk för överhettning.
Kontrollera att inte sand eller andra små partiklar kommer in i in- eller utblåsöppnin-
garna.
Använd inte produkten i närheten av antändliga vätskor eller gaser. Sug inte upp heta
ångor. Om detta inte beaktas finns risk för brand eller explosion.
SE
37

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents