Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 36

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

SE
Var försiktig: så undviker Du olyckor och skador:
Säkerhet för personer:
Denna produkt får inte användas av personer (inkl. barn) med begränsad fysisk, sen-
sorisk eller mental förmåga eller som har bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvi-
da de inte står under överinseende av en person som är ansvarig för deras säkerhet
eller av denne har fått information om hur produkten skall användas.
Håll uppsikt över barnen så att de inte kommer åt att leka med produkten.
Använd aldrig produkten när personer, i synnerhet barn och husdjur, är i närhe-
ten.
I arbetsområdet är användaren ansvarig gentemot tredje part för skador som har
förorsakats av användningen av produkten.
Rikta aldrig produkten mot Dig själv eller andra när den är igång, i synnerhet inte mot
ögon och öron. Risk för skador.
Låt inte produkten gå utan uppsikt, och följ instruktionerna på resp. artikel avseende
luftvolym. Artikeln kan explodera, och svåra skador kan uppstå.
Förvara produkten på en torr plats och utom räckhåll för barn.
36

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents