Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 44

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

SE
Rengöring
Produkten får inte översprutas med vatten, ej heller läggas i vatten.
Skaderisk p.g.a. elektriska stötar.
Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. De kan orsaka skador på produkten
vilka inte går att reparera.
Håll ventilationsöppningar, luftinsläpps- och utblåsöppningar samt produktens hölje
rena. Använd en fuktig trasa eller en borste till rengöringen.
Skrotning/miljöskydd
Lämna produkten, tillbehören och emballaget till återvinningscentral.
Elektriska apparater skall inte slängas i de vanliga hushållssoporna.
44

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents