Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 44

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
SE
Rengöring
Produkten får inte översprutas med vatten, ej heller läggas i vatten.
Skaderisk p.g.a. elektriska stötar.
Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. De kan orsaka skador på produkten
vilka inte går att reparera.
Håll ventilationsöppningar, luftinsläpps- och utblåsöppningar samt produktens hölje
rena. Använd en fuktig trasa eller en borste till rengöringen.
Skrotning/miljöskydd
Lämna produkten, tillbehören och emballaget till återvinningscentral.
Elektriska apparater skall inte slängas i de vanliga hushållssoporna.
44

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents