Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 45

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Lämna produkten till en återvinningscentral. De använda plast- och metalldelarna
kan källsorteras och materialet återvinnas. Kontakta vårt servicecenter om Du har
frågor på detta.
Garanti
På denna apparat ger vi 36 månaders garanti. För yrkesmässig användning och
utbytesapparater gäller en förkortad garanti på 12 månader, i enlighet med de lag-
stadgade bestämmelserna.
Vid berättigade garantianspråk ber vi Dig kontakta vårt servicecenter. Du får då
mer information om reklamationshanteringen.
Skador orsakade av naturligt förslitning, överbelastning eller felaktig hantering om-
fattas inte av garantin.
Ytterligare en förutsättning för garantin är att du har följt instruktionerna till rengö-
ring och underhåll så som de anges i bruksanvisningen.
Skador som beror på materialfel eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt genom
byte eller reparation.
SE
45

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents