Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
54
www.aeg.com
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Om du är osäker på var du
ska installera produkten kan
du kontakta återförsäljaren,
vår kundtjänst eller närmsta
servicecenter
8.2 Plats
För bästa effekt, om produkten placeras
under en överhängande väggenhet, skall
det finnas minst 40 mm fritt utrymme
mellan skåpets översida och
väggenheten. Produkten bör dock helst
inte placeras under överhängande
väggenheter.
Utrymmet för ventilation kan vara:
• direkt ovanför produkten
• bakom och ovanför överskåpet.
I detta fall måste utrymmet bakom
överskåpet vara minst 50 mm djupt.
8.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
8.4 Ta bort transportstöden
Produkten har ett transportstöd för att
säkra dörren under transport.
1. Öppna dörren.
2. Ta bort transportstödet från
dörrsidorna.
3. Ta bort transportstödet från nedre
gångjärnet (vissa modeller).
50 mm
8.5 Bakre distanshållare
Montera de två distanshållarna och
låssprintarna som medföljer i
tillbehörspåsen såsom figuren visar.
FÖRSIKTIGHET!
Vissa modeller har en
ljuddämpande dyna
undertill. Ta inte bort denna
dyna.
3
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3