Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet, se "Larm
vid för hög temperatur".
Om DEMO visas på displayen är
produkten i demonstrationsläge. Se
avsnittet "Om maskinen inte
fungerar".
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om
du vill välja en annan
temperatur.
3.4 Stänga av
Tryck på ON/OFF i cirka 3 sekunder.
Displayen stängs av.
För att koppla loss
produkten från strömkällan:
dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
3.5 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för frysen kan
justeras genom att man trycker på
temperaturknapparna.
Standardtemperatur:
• -18 °C i frysen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
3.6 Ismaskin
Ismaskinen är påslagen vid leverans och
startar automatiskt när produkten ansluts
till vatten- och elnät.
Stäng av och slå funktionen genom att
hålla ismaskinens ON/OFF-knapp
intryckt i 3 sekunder.
Symbolen för ismaskinen visas när
ismaskinen är aktiverad.
Symbolen för ismaskinen
blinkar när isbehållaren inte
är i rätt läge. För mer
information, se avsnittet
"Felsökning".
3.7 ChildLock-funktion
För att låsa knapparna väljer du
funktionen ChildLock.
1. För att aktivera funktionen, håll
ChildLock intryckt i 3 sekunder.
ChildLock-indikatorn visas.
2. Stäng av funktionen genom att hålla
ChildLock intryckt i 3 sekunder.
ChildLock-indikatorn släcks.
3.8 FROSTMATIC-funktion
Tryck på Mode-knappen tills
FROSTMATIC-symbolen visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar. Om du vill stänga av
funktionen innan dess automatiska slut
trycker du på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller trycker på Mode-
knappen tillls du inte ser någon av
specialsymbolerna.
Funktionen avaktiveras när
man väljer en annan
temperatur i frysen.
3.9 Signalur
Funktionen Signalur används för att ställa
in en signal vid en önskad tidpunkt. Det
är användbart exempelvis när ett recept
kräver att man låter en smet svalna under
en viss tid eller när en påminnelse
behövs för att inte glömma bort flaskor
som har lagts i frysen för snabb kylning.
1. Tryck på knappen för signaluret.
Kontrollampan för Signalur tänds.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter).
2. Tryck på Temperatur-knappen för att
ändra det inställda värdet från 1 till
90 minuter.
Timer-indikeringen visar (min).
När nedräkningen är slut blinkar
kontrollampan för Signalur och ett
ljudlarm hörs. Ta vid den tidpunkten bort
alla drycker i frysfacket och tryck på
knappen för Signalur för att stänga av
ljudet och avsluta funktionen.
Tryck på Temperatur-knappen för att
ändra tiden under nedräkningen eller i
slutet.
SVENSKA
45

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3