Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
34
www.aeg.com
Ongelma
Laite ei valmista jäätä.
DEMO tulee näkymään näyt-
töön.
Ovi on kohdistettu virheelli-
sesti tai se on ilmanvaihtosä-
leikön tiellä.
Laitteen lämpötila on liian al-
hainen tai korkea.
E1 vilkkuu lämpötilanäytös-
sä.
E2 vilkkuu lämpötilanäytös-
sä.
E3 tai E5 vilkkuu lämpötila-
näytössä.
Jääpalakoneen symboli vilk-
kuu.
Koliseva ääni.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Mahdollinen syy
Jääpalakone ei ole päällä.
Laite on esitystilassa.
Laite ei ole oikein tasapai-
notettu.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Ovea on avattu liian usein.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Laitteen kylmän ilman kier-
to ei toimi.
Vedensyöttö on estynyt.
Ovessa oleva jääpalojen
kulkureitti on tukossa.
Jääpalakone on viallinen.
Jääpalasäiliö on virheelli-
sessä asennossa.
Laite sekoittaa jääpalasia,
jotta palaset eivät jäädy
kiinni toisiinsa.
7.2 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Korjaustoimenpide
Katso kohtaa "Jääpalakoneen
kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta".
Pidä Mode-painiketta painet-
tuna noin 10 sekunnin ajan,
kunnes kuulet pitkän äänimer-
kin ja näyttö sammuu lyhyeksi
ajaksi.
Katso kohta "Tasapainottami-
nen".
Säädä lämpötila korkeammak-
si/alhaisemmaksi.
Anna ruokien lämpötilan las-
kea huoneen lämpötilaan en-
nen kuin laitat ruoat laittee-
seen.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Katso kohta "FROSTMATIC-
toiminto".
Tarkista kylmän ilman kierto.
Korjaa vedensyöttö. Voit nolla-
ta hälytyksen painamalla mitä
tahansa painiketta.
Poista tukos. Voit nollata häly-
tyksen painamalla mitä tahan-
sa painiketta.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Poista jääpalasäiliö ja aseta se
oikein paikoilleen. Katso kohta
"Jääpalasäiliön poistaminen".
Ei toimenpiteitä, normaali ää-
ni. Voit myös katsoa kohtaa
"Yötilan käyttöönotto".

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3