Download Print this page

Felsökning - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Produkten fungerar inte.
Produkten bullrar.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på tempe-
raturdisplayen.
Lampan fungerar inte.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn är kontinuer-
ligt i drift.
Möjlig orsak
Produkten har stängts av.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Produkten står ostadigt.
Produkten har nyligen sla-
gits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Temperaturen i produkten
är för hög.
Dörren har lämnats öppen. Stäng dörren.
Temperaturen i produkten
är för hög.
Fel på temperatursensorn.
Lampan är i standby-läge.
Lampan är trasig.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Rumstemperaturen är för
hög.
SVENSKA
Åtgärd
Slå på produkten.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Anslut en annan elektrisk pro-
dukt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
Kontakta närmaste auktorise-
rade serviceverkstad (kylsyste-
met fortsätter att hålla matva-
rorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Stäng och öppna dörren.
Kontakta närmaste auktorise-
rade serviceverkstad.
Se avsnittet "Användning".
Vänta några timmar och kon-
trollera sedan temperaturen
igen.
Se klimatklasstabellen på typs-
kylten.
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3