Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ongelma
Lämpötilanäytössä näkyy
suorakulmio numeroiden si-
jaan.
Valo ei syty.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteessa on liikaa huurretta
ja jäätä.
Kompressori ei käynnisty he-
ti FROSTMATIC-painikkeen
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Vettä valuu lattialle.
Lämpötilaa ei voi säätää.
Mahdollinen syy
Lämpötila-anturin häiriö.
Lamppu on valmiustilassa.
Lamppu on palanut.
Lämpötila on asetettu vir-
heellisesti.
Laitteeseen on pantu mo-
nia elintarvikkeita samanai-
kaisesti.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Ruoka on pantu kodinko-
neeseen liian lämpimänä.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Ovea ei ole suljettu oikein
tai tiiviste on epämuodos-
tunut/likainen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii-
tetty kompressorin yläpuo-
lella olevaan haihdutusasti-
aan.
FROSTMATIC tai COOL-
MATIC-toiminto on kytket-
ty päälle.
SUOMI
Korjaustoimenpide
Ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen (jäähdytysjärjes-
telmä pitää elintarvikkeet kyl-
minä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Sulje ja avaa ovi.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Odota muutama tunti ja tarkis-
ta lämpötila uudelleen.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakasta-
mista.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Katso kohta "FROSTMATIC-
toiminto".
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Kiinnitä sulatusveden poisto-
putki haihdutusastiaan.
Kytke FROSTMATIC tai
COOLMATIC pois päältä ma-
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaatti-
sesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATIC-
tai COOLMATIC-toiminto".
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3