AEG A93200HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

NL
Gebruiksaanwijzing
Vrieskist
EN
User Manual
Chest Freezer
FR
Notice d'utilisation
Congélateur coffre
DE
Benutzerinformation
Gefriertruhe
2
16
29
44
A93200HLW0

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG A93200HLW0

  Summary of Contents for AEG A93200HLW0

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing A93200HLW0 Vrieskist User Manual Chest Freezer Notice d'utilisation Congélateur coffre Benutzerinformation Gefriertruhe...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE INFORMATIE................15 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat • te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte • doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.3 Gebruik verlichting van huishoudelijke ruimten. WAARSCHUWING! 2.5 Onderhoud en reiniging Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische WAARSCHUWING! schokken. Gevaar voor letsel of schade • De specificatie van het apparaat mag aan het apparaat. niet worden veranderd. • Schakel het apparaat uit en trek de •...
 • Page 6: Bediening

  3. BEDIENING 3.1 Bedieningspaneel Temperatuurknop Stroomindicatielampje Alarmlampje hoge temperatuur 3.2 Inschakelen A) Thermostaatknop B) Halfgeladen positie C) Volgeladen positie 1. Steek dan de stekker in het • draai de thermostaatknop op een stopcontact. hogere stand om de maximale koude 2.
 • Page 7: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  NEDERLANDS 4. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT de interne accessoires met lauwwarm WAARSCHUWING! water en een beetje neutrale zeep om de Raadpleeg de hoofdstukken typische geur van een nieuw product Veiligheid. weg te nemen. Droog daarna grondig af. 4.1 De binnenkant LET OP! Gebruik geen...
 • Page 8: Aanwijzingen En Tips

  5.4 Laag vriessysteem Het apparaat is uitgerust met een laag vriessysteem (er bevindt zich een afsluiter in de achterkant aan de binnenzijde van de vriezer) die de vorming van ijs in de vrieskist tot 80 percent vermindert. 5.5 Kunststof lage verdeler...
 • Page 9: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • verzeker u ervan dat de commercieel • Als voedsel eenmaal ontdooid is, ingevroren levensmiddelen op bederft het snel en kan het niet geschikte wijze door de opnieuw worden ingevroren. detailhandelaar werden opgeslagen; • Bewaar het voedsel niet langer dan •...
 • Page 10: Probleemoplossing

  Gebruik een schraper om het ijs snel gedurende lange tijd niet gebruikt te verwijderen. wordt: 4. Na afloop van het ontdooien de 1. Schakel het apparaat uit en trek de binnenkant grondig droog maken en stekker uit het stopcontact.
 • Page 11 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deksel sluit niet volledig. De deksel wordt geblok- Rangschik de verpakkingen keerd door voedselverpak- op de juiste wijze, zie de kingen. sticker in het apparaat. Er is te veel rijp. Verwijder de overmatige rijp. De deksel gaat moeilijk De pakkingen van de deksel Maak de pakkingen van de...
 • Page 12: Montage

  Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De dikte van de rijp is meer Ontdooi het apparaat. dan 4-5 mm. De deksel is te vaak geo- Open de deksel alleen als pend. het nodig is. In te vriezen producten zijn Zorg ervoor dat er koude te dicht bij elkaar geplaatst.
 • Page 13: Geluiden

  NEDERLANDS overeenkomt met de klimaatklasse die typeplaatje overeenkomen met de vermeld is op het typeplaatje van het stroomtoevoer in uw huis. apparaat: • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is Klimaat- Omgevingstemperatuur voorzien van een contact voor dit klasse doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een...
 • Page 14 HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 15: Technische Informatie

  NEDERLANDS 11. TECHNISCHE INFORMATIE 11.1 Technische gegevens Hoogte Breedte Diepte Maximale bewaartijd bij stroomuitval Spanning Volt 230 - 240 Frequentie De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de buitenkant van het apparaat en op het energielabel. 12. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
 • Page 16 11. TECHNICAL INFORMATION................28 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 17: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 18: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 19 ENGLISH • Do not change the specification of • Before maintenance, deactivate the this appliance. appliance and disconnect the mains • Do not put electrical appliances (e.g. plug from the mains socket. ice cream makers) in the appliance • This appliance contains hydrocarbons unless they are stated applicable by in the cooling unit.
 • Page 20: Operation

  3. OPERATION 3.1 Control panel Temperature regulator Power indicator light High temperature alarm light 3.2 Switching on A) Temperature Regulator B) Half Loaded position C) Full Loaded position 1. Insert the plug into the wall socket. • to obtain the maximum coldness. turn 2.
 • Page 21: Before First Use

  ENGLISH 4. BEFORE FIRST USE lukewarm water and some neutral soap WARNING! to remove the typical smell of a brand- Refer to Safety chapters. new product, then dried thoroughly. 4.1 Cleaning the interior CAUTION! Do not use detergents or Before using the appliance for the first abrasive powders, as these time, the interior and all internal will damage the finish.
 • Page 22: Hints And Tips

  (B). Turn and fix the handles for The baskets will slide into each other. these two positions as shown in the picture. 1061 1201 1336 1611 You can purchase additional baskets The following pictures show how many from your local Service Centre.
 • Page 23: Troubleshooting

  ENGLISH 7.1 Periodic cleaning The amount of frost on the walls of the appliance will be increased by the high CAUTION! level of the outer environment humidity Unplug the appliance before and if the frozen food is not wrapped carrying out any properly.
 • Page 24 8.1 What to do if... Problem Possible cause Solution The appliance does not op- The appliance is switched Switch on the appliance. erate. off. The mains plug is not con- Connect the mains plug to nected to the mains socket the mains socket correctly.
 • Page 25 ENGLISH Problem Possible cause Solution The lid is not closed proper- Check if the lid closes well and the gaskets are undam- aged and clean. There is too much frost and The lid is not closed correct- Refer to "Opening and clos- ice.
 • Page 26: Installation

  (the maximum power is shown on the lamp cover). 3. Connect the mains plug to the mains socket. 4. Open the lid. Make sure that the lamp comes on. 9. INSTALLATION WARNING! Some functional problems Refer to Safety chapters.
 • Page 27: Noises

  ENGLISH 9.3 Ventilation requirements 1. Put the freezer in horizontal position on a firm surface. The cabinet must The airflow behind the appliance must be on all four feet. be sufficient. 2. Make sure that the clearance between the appliance and rear wall is 5 cm.
 • Page 28: Technical Information

  CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 11. TECHNICAL INFORMATION 11.1 Technical data Height Width 1600 Depth Rising time Hours Voltage Volts 230 - 240 Frequency The technical information are situated in the rating plate on the external side of the appliance and in the energy label.
 • Page 29 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............42 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 30: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 31: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer •...
 • Page 32 • Utilisez toujours une prise de courant • Ne placez pas de produits de sécurité correctement installée. inflammables ou d'éléments imbibés • N'utilisez pas d'adaptateurs de produits inflammables à l'intérieur multiprises ni de rallonges. ou à proximité de l'appareil, ni sur •...
 • Page 33: Fonctionnement

  FRANÇAIS • Retirez la porte pour empêcher les municipal pour obtenir des enfants et les animaux de s'enfermer informations sur la marche à suivre dans l'appareil. pour mettre l'appareil au rebut. • Le circuit frigorifique et les matériaux • N'endommagez pas la partie du d'isolation de cet appareil préservent circuit de réfrigération située à...
 • Page 34: Avant La Première Utilisation

  Si vous devez congeler de indiquée par l'allumage du voyant petites quantités d'aliments, Alarme le réglage Demi-charge est Pendant la phase d'alarme, ne placez le plus adapté. Si vous devez aucun aliment à l'intérieur du congeler de grandes compartiment congélateur.
 • Page 35: Conseils

  FRANÇAIS L'espace ainsi créé vous permet de ATTENTION! ranger vos aliments à votre convenance En cas de décongélation (dans de petits emballages, qui seront accidentelle, due par plus faciles à retrouver). exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré Ce système peut également plus de temps qu'indiqué...
 • Page 36: Entretien Et Nettoyage

  • Respectez le pouvoir de congélation compartiment congélateur, peut de votre appareil (c'est-à-dire la provoquer des brûlures. quantité maximale de denrées • L'identification des emballages est fraîches que vous pouvez congeler importante : indiquez la date de par 24 heures) qui figure sur la plaque congélation du produit, et respectez...
 • Page 37: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS Nettoyez soigneusement les joints de l'eau de dégivrage, puis recueillez du couvercle. toute l'eau dans un bac. Utilisez une 3. Séchez soigneusement l'appareil. spatule pour décoller rapidement la 4. Branchez l'appareil sur le secteur. glace. 5. Mettez l'appareil en marche. 4.
 • Page 38 8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement... Problème Cause probable Solution L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est à l'arrêt. Mettez l'appareil en marche. du tout. La fiche du câble d'alimenta- Branchez correctement la fi- tion n'est pas correctement che du câble d'alimentation insérée dans la prise de cou-...
 • Page 39 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments l'appareil étaient trop à température ambiante chauds. avant de les mettre dans l'appareil. Le couvercle n'est pas cor- Vérifiez que le couvercle se rectement fermé. ferme correctement et que le joint est propre et en bon état.
 • Page 40: Installation

  8.3 Remplacement de (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur). l'éclairage 3. Branchez la prise de l'appareil sur le secteur. AVERTISSEMENT! 4. Ouvrez le couvercle. Vérifiez que N'enlevez pas le diffuseur au l'ampoule s'allume. moment du remplacement N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas installé...
 • Page 41: Bruits

  FRANÇAIS réglementations en vigueur, en 1. Placez l'appareil parfaitement consultant un électricien spécialisé. d'aplomb sur une surface plane et • Le fabricant décline toute solide. L'appareil doit reposer sur ses responsabilité en cas de non-respect quatre pieds. de ces consignes de sécurité. 2.
 • Page 42: Caractéristiques Techniques

  HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 11.1 Données techniques Höhe Breite 1600 Profondeur Autonomie de fonctionnement heures Tension Volts 230 - 240 Fréquence Les caractéristiques techniques figurent côté externe de l'appareil et sur sur la plaque signalétique située sur le l'étiquette énergétique.
 • Page 43 FRANÇAIS recyclez vos produits électriques et ménagères. Emmenez un tel produit électroniques. Ne jetez pas les appareils dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. portant le symbole avec les ordures...
 • Page 44 10. GERÄUSCHE......................56 11. TECHNISCHE DATEN..................57 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 45: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 46: Sicherheitsanweisungen

  Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 47 DEUTSCH • Schließen Sie das Gerät nur an eine • Bewahren Sie keine entzündbaren ordnungsgemäß installierte Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf. Schutzkontaktsteckdose an. • Platzieren Sie keine entflammbaren • Verwenden Sie keine Produkte oder Gegenstände, die mit Mehrfachsteckdosen oder entflammbaren Produkten benetzt Verlängerungskabel.
 • Page 48: Betrieb

  • Entfernen Sie die Tür, um zu Entsorgung des Gerätes wenden Sie verhindern, dass sich Kinder oder sich an Ihre kommunale Behörde. Haustiere in dem Gerät einschließen. • Achten Sie darauf, dass die • Der Kältekreislauf und die Kühleinheit in der Nähe des Isolierungsmaterialien dieses Gerätes...
 • Page 49: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  DEUTSCH eines Stromausfalls) wird durch das Wenn kleinere Mengen Blinken der Alarmleuchte angezeigt Lebensmittel eingefroren Bitte legen Sie während der Alarmphase werden, ist die Einstellung keine Lebensmittel in das Gefriergerät „Halbe Beladung“ am ein. besten geeignet. Wenn größere Mengen Sobald die normalen Bedingungen Lebensmittel eingefroren wieder hergestellt sind, schaltet sich die werden, ist die Einstellung...
 • Page 50: Tipps Und Hinweise

  An dieser Stelle können Sie mit ACHTUNG! einer solchen Trennvorrichtung kleine Kam es zum Beispiel durch Lebensmittelpackungen griffbereit einen Stromausfall, der lagern. länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Beim Abtauen des Daten angegebene Wert Gefriergeräts lässt sich die...
 • Page 51: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH • Die maximale Menge an • Werden Eiswürfel direkt nach der Lebensmitteln, die in 24 Stunden Entnahme aus dem Gefrierfach eingefroren werden kann, ist auf dem verwendet, können sie Frostbrand auf Typschild angegeben. der Haut verursachen. • Der Gefriervorgang dauert 24 •...
 • Page 52: Fehlersuche

  Wischen Sie vorsichtig die Tauwasserablauf und fangen Sie das Deckeldichtung ab. Tauwasser in einer Schale auf. 3. Trocknen Sie das Gerät vollständig Entfernen Sie mit einem Schaber schnell das Eis. 4. Stecken Sie den Netzstecker in die 4. Ist das Geräteinnere vollständig Netzsteckdose.
 • Page 53 DEUTSCH 8.1 Was tun, wenn ... Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein. Der Netzstecker wurde nicht Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose ges- richtig in die Steckdose. teckt.
 • Page 54 Problem Mögliche Ursache Abhilfe In das Gerät eingelegte Leb- Lassen Sie die Lebensmittel ensmittel waren noch zu vor dem Einlagern auf warm. Raumtemperatur abkühlen. Der Deckel ist nicht richtig Prüfen Sie, ob der Deckel geschlossen. gut schließt und die Dich- tungen unbeschädigt und...
 • Page 55: Montage

  DEUTSCH 8.3 Austauschen der Lampe Lampenabdeckung), die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. WARNUNG! 3. Stecken Sie den Netzstecker in die Nehmen Sie die Netzsteckdose. Lampenabdeckung zur Zeit 4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, des Austauschs nicht ab. ob die Lampe aufleuchtet. Benutzen Sie das Gefriergerät nicht, wenn die Lampenabdeckung...
 • Page 56: Geräusche

  Hausanschlusses nicht geerdet sein 1. Stellen Sie das Gefriergerät in sollte, lassen Sie das Gerät gemäß horizontaler Position auf einen festen den geltenden Vorschriften von Untergrund. Das Gefriergerät muss einem qualifizierten Elektriker erden. mit allen vier Füßen fest auf dem •...
 • Page 57: Technische Daten

  DEUTSCH HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 11. TECHNISCHE DATEN 11.1 Technische Daten Höhe Breite 1600 Tiefe Lagerzeit bei Störung Stunden Spannung Volt 230 - 240 Frequenz Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außenseite des Geräts sowie auf der Energieplakette. 12.
 • Page 58 Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Geräte mit diesem Symbol nicht mit wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu...
 • Page 59 DEUTSCH...
 • Page 60 www.aeg.com/shop...