Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
52
www.aeg.com
Problem
Det har bildats för mycket
frost och is.
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMA-
TIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Vatten rinner ut på golvet.
Temperaturen kan inte stäl-
las in.
Ingen istillverkning.
DEMO visas på displayen.
Dörren är felriktad eller
blockerar ventilationsgallret.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Möjlig orsak
Alltför varm mat har lagts
in.
Dörren är inte ordentligt
stängt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Dörren är inte korrekt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Detta är normalt och anger
inte att något fel har upp-
stått.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst-
ningsbrickan ovanför kom-
pressorn.
Funktionen FROSTMATIC
eller COOLMATIC är pås-
lagen.
Ismaskinen är inte påsla-
gen.
Produkten är i demonstra-
tionsläge.
Produkten står inte plant.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Dörren har öppnats för
ofta.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Åtgärd
Låt mat svalna till rumstempe-
ratur före infrysning.
Se avsnittet "Stängning av
dörren".
Se "Funktionen FROSTMA-
TIC".
Se avsnittet "Stängning av
dörren".
Kompressorn startar efter en
stund.
Anslut smältvattenutloppet till
avdunstningsbrickan.
Stäng av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuellt eller
vänta med att ställa in tempe-
raturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOL-
MATIC-funktionen".
Se "Slå på och stänga av isma-
skinen".
Håll Mode intryckt ca 10 sek
tills en ljudsignal hörs och dis-
playen släcks en stund.
Se avsnittet "Justering av
höjd".
Ställ in en högre/lägre tempe-
raturen.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in-
nan du lägger in dem.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Se "Funktionen FROSTMA-
TIC".

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3