Download  Print this page

AEG A92700GNW0 User Manual

Freezer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A92700GNW0
A93100GNW0
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
24
45
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG A92700GNW0

  Related Manuals for AEG A92700GNW0

  Summary of Contents for AEG A92700GNW0

 • Page 1 A92700GNW0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING EN FREEZER USER MANUAL A93100GNW0 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 7 BEDIENINGSPANEEL 10 DAGELIJKS GEBRUIK 12 NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 13 ONDERHOUD EN REINIGING 15 PROBLEMEN OPLOSSEN 18 MONTAGE 22 GELUIDEN 23 TECHNISCHE GEGEVENS MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
 • Page 3 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Page 4: Gebruiksaanwijzing

  VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om • Als dit apparaat, dat voorzien is van een een correct gebruik te kunnen waarbor- magnetische deursluiting, een ouder gen is het van belang dat u, alvorens het apparaat vervangt, dat voorzien is van...
 • Page 5: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS WAARSCHUWING! • Bewaar voorverpakte diepvriesproduc- Alle elektrische onderdelen (net- ten volgens de aanwijzingen van de fa- snoer, stekker, compressor) mo- brikant. gen om gevaar te voorkomen uit- • U dient zich strikt te houden aan de sluitend worden vervangen door aanbevelingen van de fabrikant van het een erkende onderhoudsdienst of apparaat met betrekking tot het bewa-...
 • Page 6 • De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, tenein- de te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden ver- oorzaken. • Het apparaat mag niet vlakbij radiato- ren of kooktoestellen geplaatst worden.
 • Page 7 NEDERLANDS BEDIENINGSPANEEL Display (weergave) Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor in- formatie over het resetten van het Toets om de temperatuur hoger te alarm. zetten Als "dEMo" op het display verschijnt, Toets om de temperatuur lager te staat het apparaat in de demonstra- zetten tiestand.
 • Page 8 FROSTMATIC-FUNCTIE Verwijder alle drankjes uit het vries- vak. Om de functie aan te zetten: Druk op de OK -knop om de klank uit Druk op de Mode-toets tot het bijbe- te schakelen en de functie te beëindi- horende pictogram verschijnt.
 • Page 9 NEDERLANDS De temperatuurweergave van de vrie- zer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde tempe- ratuur. Het indicatielampje alarm blijft knip- peren totdat de normale omstandig- heden zijn hersteld. ALARM BIJ OPEN DEUR Als de deur enkele minuten heeft open- gestaan, klinkt er een akoestisch alarm.
 • Page 10: Dagelijks Gebruik

  10 www.aeg.com DAGELIJKS GEBRUIK VERS VOEDSEL INVRIEZEN verwijder dan alle lades behalve de on- derste mand die nodig is voor een goede Het vriesvak is geschikt voor het invriezen luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle van vers voedsel en voor het voor een lan-...
 • Page 11: De Binnenkant Schoonmaken

  NEDERLANDS DE BINNENKANT SCHOONMAKEN Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typi- sche geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Page 12: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  12 www.aeg.com NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS TIPS VOOR HET INVRIEZEN • als voedsel eenmaal ontdooid is, be- derft het snel en kan het niet opnieuw Om u te helpen om het beste van het in- worden ingevroren; vriesproces te maken, volgen hier een •...
 • Page 13: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen Voordat u welke onderhoudshan- aantasten/beschadigen. Gebruik daarom deling dan ook verricht, de stek- een zachte doek met warm water met ker uit het stopcontact trekken. neutrale zeep om de buitenkant van de kast schoon te maken.
 • Page 14 14 www.aeg.com HET VENTILATIEROOSTER SCHOONMAKEN Het ventilatierooster kan worden verwij- derd om het schoon te maken. Zet de deur helemaal open: • Maak de bovenkant van het rooster los door het naar beneden/naar buiten te trekken. • Trek het rooster recht naar buiten om het volledig te verwijderen.
 • Page 15: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS PROBLEMEN OPLOSSEN Tijdens de werking van het apparaat kun- Het apparaat werkt niet continu nen vaak kleine, maar storende proble- dus als de compressor stopt, be- men optreden waarvoor niet meteen een tekent dit niet dat er geen stroom monteur hoeft te worden gebeld.
 • Page 16 16 www.aeg.com Storing Mogelijke oorzaak Oplossing La temperatura ambiente Verlaag de temperatuur in è troppo alta. de kamer. Er is te veel rijp en De deur is niet goed ge- Zie 'De deur sluiten'. ijs. sloten. Het deurrubber is ver- Zie 'De deur sluiten'.
 • Page 17: Het Lampje Vervangen

  NEDERLANDS HET LAMPJE VERVANGEN Het apparaat is uitgerust met een LED- lampje dat een lange levensduur heeft. Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met uw servicecentrum. DE DEUR SLUITEN Maak de afdichtingen van de deur schoon. Stel de deur, indien nodig, af.
 • Page 18: Elektrische Aansluiting

  18 www.aeg.com MONTAGE WAARSCHUWING! Kli- Omgevingstemperatuur Lees voor uw eigen veiligheid en maat- correcte werking van het apparaat klasse eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het ap- +10°C tot + 32°C paraat te installeren. +16°C tot + 32°C OPSTELLING +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C...
 • Page 19 NEDERLANDS HET VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTSTEUN Uw apparaat is voorzien van een trans- portsteun om te ervoor te zorgen dat de deur tijdens transport niet open kan gaan. Ga als volgt te werk om deze te verwijde- ren: • Open de deur. •...
 • Page 20: Omkeerbaarheid Van De Deur

  20 www.aeg.com WATERPAS ZETTEN Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Stel de poot- jes, indien nodig, af met de bijgeleverde sleutel. De uitlijning van de deur hangt af van een goede waterpasstelling. OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR...
 • Page 21 NEDERLANDS • Verwijder de deur. • Schroef de pen los en verplaats hem naar de andere kant. • Plaats de deur terug. • Schroef het onderste scharnier terug vast. • Zet het apparaat weer verticaal en in- stalleer het ventilatierooster. •...
 • Page 22 22 www.aeg.com GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 23: Technische Gegevens

  NEDERLANDS HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNISCHE GEGEVENS A92700GNW0 A93100GNW0 Afmeting Hoogte 1650 mm 1850 mm Breedte 660 mm 660 mm Diepte 680 mm 680 mm Tijdsduur 16 h 16 h Voltage 230 V 230 V Frequentie 50 Hz...
 • Page 24: Table Of Contents

  24 www.aeg.com CONTENTS 26 SAFETY INFORMATION 29 CONTROL PANEL 31 DAILY USE 33 HELPFUL HINTS AND TIPS 34 CARE AND CLEANING 36 WHAT TO DO IF… 39 INSTALLATION 43 NOISES 44 TECHNICAL DATA ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the symbol .
 • Page 25 ENGLISH FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 26: Safety Information

  26 www.aeg.com SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction.
 • Page 27: Daily Use

  ENGLISH Do not pull the mains cable. • Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic If the power plug socket is loose, scraper. do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. •...
 • Page 28 28 www.aeg.com ENVIRONMENT PROTECTION This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refriger- ant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discar- ded together with the urban re- fuse and rubbish. The insulation...
 • Page 29: Control Panel

  ENGLISH CONTROL PANEL Display If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Temperature warmer button Refer to "What to do if..." paragraph. Temperature colder button The temperature indicators show the OK button set default temperature. To select a different set temperature refer Mode button to "Temperature regulation".
 • Page 30: Child Lock Function

  30 www.aeg.com The FROSTMATIC indicator flashes. It is possible to change the time during the countdown and at the end by press- Press the OK button to confirm. ing the Temperature colder button and The FROSTMATIC indicator is shown. the Temperature warmer button.
 • Page 31: Daily Use

  ENGLISH DAILY USE FREEZING FRESH FOOD to provide good air circulation. On all shelves except for the top shelf it is possi- The freezer compartment is suitable for ble to place food that protrude 15 mm freezing fresh food and storing frozen and from the door.
 • Page 32: Cleaning The Interior

  32 www.aeg.com CLEANING THE INTERIOR Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal ac- cessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
 • Page 33: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH HELPFUL HINTS AND TIPS HINTS FOR FREEZING • do not exceed the storage period indi- cated by the food manufacturer. To help you make the most of the freez- ing process, here are some important hints: • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs.
 • Page 34: Care And Cleaning

  34 www.aeg.com CARE AND CLEANING CAUTION! the plastics used in this appliance. For this Unplug the appliance before car- reason use a soft cloth rinsed in warm wa- rying out any maintenance opera- ter and neutral soap emulsion for cleaning tion.
 • Page 35: Cleaning The Ventilation Grille

  ENGLISH CLEANING THE VENTILATION GRILLE The ventilation grille can be removed for washing. Make sure the door is open and then: • Loosen the upper edge of the grille by pulling outward/downward. • Pull the grille straight out to completely remove it.
 • Page 36: What To Do If

  36 www.aeg.com WHAT TO DO IF… During operation of the appliance some The appliance operates discontin- smaller but annoying trouble can often uously, so the stopping of com- occur, which does not require calling a pressor does not mean being no technician out.
 • Page 37: Replacing The Lamp

  ENGLISH Problem Possible cause Solution There is too much The door is not closed cor- Refer to "Closing the frost and ice. rectly. door". The door gasket is de- Refer to "Closing the formed or dirty. door". The temperature in The Temperature regula- Set a warmer temperature.
 • Page 38: Closing The Door

  38 www.aeg.com CLOSING THE DOOR Clean the door gaskets. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation". If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
 • Page 39: Installation

  ENGLISH INSTALLATION WARNING! Cli- Ambient temperature Read the "Safety Information" mate carefully for your safety and cor- class rect operation of the appliance before installing the appliance. +10°C to + 32°C +16°C to + 32°C POSITIONING +16°C to + 38°C Install this appliance at a location where +16°C to + 43°C the ambient temperature corresponds to...
 • Page 40: Removing The Transport Support

  40 www.aeg.com REMOVING THE TRANSPORT SUPPORT Your appliance is equipped with transport support to secure the door during trans- portation. To remove them do these steps: • Open the door. • Remove the transport support from the door sides. • Remove the transport support from the lower hinge (some models).
 • Page 41: Door Reversibility

  ENGLISH LEVELLING When placing the appliance ensure that it stands level. If necessary adjust the feet using the adjustment spanner supplied. Door alignment is dependent on proper levelling. DOOR REVERSIBILITY To change the opening direction of the door, do these steps: •...
 • Page 42 42 www.aeg.com • Remove the door. • Unscrew and move the pin to the oppo- site side. • Re-insert the door. • Re-screw the lower hinge. • Raise the appliance and install the ven- tilation grille. • Unscrew the handle. On the opposite side remove the hole covers by driving a 3-4 mm drift or drill into them.
 • Page 43: Noises

  ENGLISH NOISES There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circula- tion). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 44: Technical Data

  44 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNICAL DATA A92700GNW0 A93100GNW0 Dimension Height 1650 mm 1850 mm Width 660 mm 660 mm Depth 680 mm 680 mm Rising Time 16 h 16 h Voltage 230 V 230 V Frequency...
 • Page 45: Notice D'utilisation

  RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER: - Produits - Brochures - Notices d'utilisation - Dépannage - Informations sur le service après-vente www.aeg.com LÉGENDE Avertissement – Informations importantes sur la sécurité. Informations générales et conseils Informations écologiques Sous réserve de modifications.
 • Page 46 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles...
 • Page 47: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisa- Ceci afin d'éviter aux enfants de s'en- tion correcte de l'appareil, lisez attentive- fermer dans l'appareil et de mettre ain- ment cette notice, y compris les conseils si leur vie en danger. et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
 • Page 48: Entretien Et Nettoyage

  48 www.aeg.com AVERTISSEMENT • Un produit décongelé ne doit jamais Les éventuelles réparations ou in- être recongelé. terventions sur votre appareil, ain- • Conservez les aliments emballés con- si que le remplacement du câble formément aux instructions de leur fa- d'alimentation, ne doivent être ef-...
 • Page 49 FRANÇAIS surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation). • Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure). • Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop inten- ses).
 • Page 50: Bandeau De Commande

  50 www.aeg.com BANDEAU DE COMMANDE Écran Pour réinitialiser l'alarme, reportez- vous au paragraphe « Alarme haute Touche d'augmentation de la tempé- température ». rature Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'ap- Touche de diminution de la tempéra- pareil est en mode démonstration.
 • Page 51: Fonction Frostmatic

  FRANÇAIS Après une coupure de courant, la L'indicateur Minute Minder s'affiche. température programmée reste Le minuteur se met à clignoter (min). activée. À la fin du décompte, le voyant Minute Minder clignote et un signal sonore reten- FONCTION FROSTMATIC tit : Retirez les boissons placées dans le Pour activer la fonction : compartiment de congélation.
 • Page 52: Alarme Porte Ouverte

  52 www.aeg.com • le clignotement des voyants d'alarme et de température • le déclenchement d'une alarme sonore. Pour réinitialiser l'alarme : Appuyez sur une touche quelconque. L'alarme s'éteint. L'indicateur de température du con- gélateur affiche pendant quelques se- condes la température la plus élevée atteinte.
 • Page 53: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS UTILISATION QUOTIDIENNE CONGÉLATION D'ALIMENTS lation d'air optimale. Sur toutes les clayet- tes (exceptée la clayette supérieure), vous FRAIS pouvez placer des aliments qui dépassent de 15 mm du bord avant de la clayette. Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et En cas de décongélation acciden- conserver à...
 • Page 54 54 www.aeg.com RETRAIT DES PANIERS DE CONGÉLATION DU CONGÉLATEUR Certains bacs de congélation sont équi- pés d'une butée afin d'empêcher leur re- trait accidentel ou leur chute. Pour retirer le bac du congélateur, tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la butée, reti- rez-le en inclinant la partie avant vers le haut.
 • Page 55: Conseils Utiles

  FRANÇAIS CONSEILS UTILES CONSEILS POUR LA correctement entreposées par le reven- deur ; CONGÉLATION • prévoyez un temps réduit au minimum Pour obtenir les meilleurs résultats, voici pour le transport des denrées du maga- quelques conseils importants : sin d'alimentation à votre domicile ; •...
 • Page 56: Entretien Et Nettoyage

  56 www.aeg.com ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION ment extérieur de cet appareil qu'avec de débrancher l'appareil avant toute l'eau chaude et un petit peu de détergent opération d'entretien. liquide non agressif, pour vaisselle par exemple. Cet appareil contient des hydro- N'utilisez jamais de produits abra- carbures dans son circuit réfrigé-...
 • Page 57 FRANÇAIS NETTOYAGE DE LA GRILLE DE VENTILATION La grille de ventilation est amovible pour permettre son nettoyage. Assurez-vous que la porte est ouverte puis : • Délogez le bord supérieur de la grille en tirant vers le haut/vers le bas. •...
 • Page 58: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  58 www.aeg.com EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Pendant le fonctionnement de l'appareil, L'appareil fonctionne de façon des anomalies minimes mais gênantes discontinue. L'arrêt du compres- peuvent se produire qui n'exigent cepen- seur ne signifie donc pas l'absen- dant pas l'intervention d'un technicien. Le ce de courant électrique.
 • Page 59 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution La porte a été ouverte Ne laissez pas la porte ou- trop souvent. verte plus longtemps que nécessaire. La température des ali- Laissez les aliments refroidir ments est trop élevée. à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
 • Page 60: Fermeture De La Porte

  60 www.aeg.com Problème Cause probable Solution L'ampoule ne fonc- L'ampoule est défectueu- Consultez le paragraphe tionne pas. « Remplacement de l'am- poule ». La porte a été ouverte Fermez la porte. trop longtemps. La porte touche la L’appareil n'est pas de ni- Reportez-vous au paragra- grille de ventilation.
 • Page 61: Installation

  FRANÇAIS INSTALLATION AVERTISSEMENT Classe Température ambiante Pour votre sécurité et le bon fonc- climati- tionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'ap- +10 à + 32 °C pareil. +16 à + 32 °C EMPLACEMENT +16 à + 38 °C +16 à...
 • Page 62 62 www.aeg.com RETRAIT DES CALES DE TRANSPORT L'appareil est équipé de cales de trans- port qui permettent d'immobiliser la por- te au cours du transport. Pour les retirer, procédez comme suit : • Ouvrez la porte. • Retirez les cales de transport des côtés de la porte.
 • Page 63 FRANÇAIS MISE À NIVEAU Lorsque vous installez l'appareil, veillez à le placer de niveau. Si besoin est, réglez les pieds en utilisant la clé fournie. L'alignement de la porte dépend de la mise de niveau de l'appareil. RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit : •...
 • Page 64 64 www.aeg.com • Retirez la porte. • Dévissez et placez la goupille sur l'autre côté. • Remettez la porte en place. • Revissez la charnière inférieure. • Soulevez l'appareil et installez la grille de ventilation. • Dévissez la poignée. Retirez les caches des orifices du côté...
 • Page 65: Bruits

  FRANÇAIS BRUITS L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 66: Caractéristiques Techniques

  66 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A92700GNW0 A93100GNW0 Dimension Hauteur 1650 mm 1850 mm Largeur 660 mm 660 mm Profondeur 680 mm 680 mm Temps de montée 16 h 16 h en température Tension 230 V 230 V Fréquence...
 • Page 67 Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE: - Produkte - Prospekte - Gebrauchsanweisungen - Problemlöser - Service-Informationen www.aeg.com LEGENDE Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise. Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten.
 • Page 68 68 www.aeg.com FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 69: Benutzerinformation

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerätes chen Sie den Schnappverschluss vor die vorliegende Benutzerinformation auf- dem Entsorgen des Altgerätes un- merksam durch, einschließlich der Rat- brauchbar.
 • Page 70: Reinigung Und Pflege

  70 www.aeg.com WARNUNG! • Die Lagerempfehlungen des Geräte- Elektrische Bauteile (Netzkabel, herstellers sollten strikt eingehalten Stecker, Kompressor) dürfen zur werden. Halten Sie sich an die betreff- Vermeidung von Gefahren nur enden Anweisungen. vom Kundendienst oder einer • Keine kohlensäurehaltigen Getränke Fachkraft ausgewechselt werden.
 • Page 71 DEUTSCH sich für die Belüftung an die Installati- onsanweisungen. • Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Konden- sator) möglichst mit der Rückseite ge- gen eine Wand aufgestellt werden. • Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
 • Page 72: Bedienfeld

  72 www.aeg.com BEDIENFELD Display Wenn "dEMo" auf dem Display ange- zeigt wird, befindet sich das Gerät im Taste zum Erhöhen der Temperatur Demo-Modus. Schlagen Sie dazu bit- Taste zum Senken der Temperatur te unter „Was tun, wenn ...“ nach. Taste OK...
 • Page 73 DEUTSCH Drücken Sie die Taste Mode, bis das Diese Funktion kann während des Count- entsprechende Symbol angezeigt downs jederzeit ausgeschaltet werden: wird. Drücken Sie die Taste Mode bis die Minute Minder Anzeige blinkt. Die Anzeige FROSTMATIC blinkt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Die Minute Minder Anzeige erlischt.
 • Page 74 74 www.aeg.com an. Danach zeigt sie wieder die ein- gestellte Temperatur an. Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind. ALARM „TÜR OFFEN“ Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür eini- ge Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“...
 • Page 75 DEUTSCH TÄGLICHER GEBRAUCH EINFRIEREN FRISCHER muss, um eine gute Luftzirkulation zu ga- rantieren. Es ist auf allen Ablagen - mit LEBENSMITTEL Ausnahme der oberen Ablage - möglich, Lebensmittel einzulagern, die 15 mm über Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrie- die Vorderkante überstehen. ren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrore- Kam es zum Beispiel durch einen...
 • Page 76 76 www.aeg.com ENTNAHME VON GEFRIERKÖRBEN AUS DEM GEFRIERSCHRANK Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches He- rausziehen oder ein Herausfallen verhin- dert. Um einen Gefrierkorb aus dem Ge- frierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht.
 • Page 77: Praktische Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE HINWEISE ZUM EINFRIEREN • Achten Sie unbedingt darauf, die ein- gekauften gefrorenen Lebensmittel in Im Folgenden finden Sie einige wertvolle der kürzest möglichen Zeit in das Ge- Tipps für einen optimalen Gefriervorgang: friergerät zu bringen. •...
 • Page 78: Reinigung Und Pflege

  78 www.aeg.com REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthal- Ziehen Sie bitte vor jeder Reini- ten Chemikalien, die den im Gerät ver- gungsarbeit immer den Netzste- wendeten Kunststoff angreifen können. cker aus der Steckdose. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die Außenseiten des Geräts nur mit war-...
 • Page 79 DEUTSCH BELÜFTUNGSGITTER REINIGEN Das Belüftungsgitter kann zur Reinigung herausgenommen werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tür offen ist, und gehen Sie dann wie folgt vor: • Lösen Sie die Oberkante des Gitters, in- dem Sie diese nach außen und nach unten wegziehen.
 • Page 80: Was Tun, Wenn

  80 www.aeg.com WAS TUN, WENN … Während des Gerätebetriebs kann es zu- Das Gerät arbeitet nicht kontinu- weilen zu geringfügigen, aber dennoch ierlich; wenn der Kompressor auf- unerfreulichen Problemen kommen, für hört zu arbeiten, bedeutet das die kein Techniker gerufen werden muss.
 • Page 81 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur der zu Lassen Sie Lebensmittel auf kühlenden Lebensmittel Raumtemperatur abkühlen, ist zu hoch. bevor Sie sie in das Gerät legen. Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtem- hoch. peratur. Zu starke Reif- und Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe hierzu „Schließen der Eisbildung.
 • Page 82 82 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür kommt mit Das Gerät ist nicht eben Siehe hierzu „Ausrichten dem Belüftungsgitter ausgerichtet. des Gerätes“. in Berührung. Die Tür ist falsch aus- Das Gerät ist nicht eben Siehe hierzu „Ausrichten gerichtet. ausgerichtet.
 • Page 83: Montage

  DEUTSCH MONTAGE WARNUNG! der Klimaklasse übereinstimmt, die auf Lesen Sie bitte die "Sicherheits- dem Typschild des Geräts angegeben ist: hinweise" sorgfältig vor der Auf- Klima- Umgebungstemperatur stellung des Geräts durch, um Ge- klasse fahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des +10°C bis + 32°C Geräts zu gewährleisten.
 • Page 84 84 www.aeg.com ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN Das Gerät ist mit Transportsicherungen ausgestattet, die zum Sichern der Tür während des Transports dienen. Entfernen Sie diese wie folgt: • Öffnen Sie die Tür. • Entfernen Sie die Transportsicherungen von den Türseiten. • Entfernen Sie die Transportsicherungen vom unteren Scharnier (damit sind eini- ge Modelle ausgestattet).
 • Page 85 DEUTSCH AUSRICHTEN Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Stellen Sie nach Bedarf die Stellfüße mit dem mitgeliefer- ten Einstellschlüssel ein. Zum Ausrichten der Tür muss das Gerät richtig ausgerichtet sein. WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS Zum Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden: •...
 • Page 86 86 www.aeg.com • Nehmen Sie die Tür ab. • Schrauben Sie den Stift ab und schrau- ben Sie ihn an der gegenüber liegen- den Seite wieder ein. • Bringen Sie die Tür wieder an. • Schrauben Sie das untere Scharnier wieder fest.
 • Page 87: Geräusche

  DEUTSCH GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entste- hen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 88: Technische Daten

  88 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNISCHE DATEN A92700GNW0 A93100GNW0 Abmessungen Höhe 1650 mm 1850 mm Breite 660 mm 660 mm Tiefe 680 mm 680 mm Lagerzeit bei Stö- 16 Std. 16 Std. rung Spannung 230 V 230 V...
 • Page 89 DEUTSCH...
 • Page 90 90 www.aeg.com...
 • Page 91 DEUTSCH...
 • Page 92 855820900-A-072012...

This manual is also suitable for:

A93100gnw0