Download Print this page

Daglig Användning - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
46
www.aeg.com
Om du vill inaktivera funktionen under
nedräkningen upprepar du förfarandet
tills symbolen för Signalur släcks.
3.10 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kontrollamporna för larm och
frystemperatur blinkar
• larmet ljuder.
Tryck på valfri knapp.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder. Därefter visas återigen den
inställda temperaturen.
Kontrollampan för larm fortsätter att
blinka tills normala förhållanden råder
igen.
3.11 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• larmet ljuder.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmfasen pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en knapp
på kontrollpanelen.
3.12 Belysning
Isdispenserns belysning tänds
automatiskt när den används.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
3.13 För ständig belysning
Se till att isdispensern är i upplåst läge.
Tryck på belysningsknappen så tänds
belysningen.
Ljusstyrkan är nu cirka 20 % tills
dispensern används.
3.14 Släcka belysningen
Se till att isdispensern är i upplåst läge.
Tryck på belysningsknappen så släcks
belysningen.
3.15 Nattläge
Den här funktionen används för att
stänga av ismaskinen under dagens
mörkare del.
Tryck på nattlägesknappen för att slå på
eller av nattläget.
Symbolen för Nattläge visas när Nattläge
är aktiverat.
3.16 Dispensera is
Isdispensering startar när
dispenserreglaget trycks in helt och
pågår tills reglaget släpps.
Stoppa utmatning genom att ta bort
behållaren från dispenserreglaget.
3.17 Snabb dispensering av is
Om man önskar ökad isdispensering kan
man trycka på knappen för snabb is och
hålla in den och sedan trycka på
dispenserreglaget.
För att frysa in en liten mängd färska
livsmedel behöver inte den aktuella
inställningen ändras.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Placera färska livsmedel som skall frysas i
alla fack utom det nedersta.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3