AEG A92300HLW0 User Manual

AEG A92300HLW0 User Manual

Advertisement

Quick Links

A92300HLW0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
18
33
50

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0

  Summary of Contents for AEG A92300HLW0

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing A92300HLW0 EN User manual FR Notice d'utilisation DE Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. TECHNISCHE GEGEVENS ........... 16 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om • Als dit apparaat, dat voorzien is van een correct gebruik te kunnen waarbor- een magnetische deursluiting, een ou- gen is het van belang dat u, alvorens het der apparaat vervangt, dat voorzien is apparaat te installeren en in gebruik te van een veerslot (slot) op de deur of nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu-...
 • Page 4 – de ruimte waar het apparaat zich • Bewaar geen brandbare gassen of bevindt grondig ventileren vloeistoffen in het apparaat, deze kun- nen ontploffen. • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit pro- •...
 • Page 5 NEDERLANDS kan de olie terugvloeien in de com- worden gemaakt van originele reser- pressor. veonderdelen. • Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit 1.7 Bescherming van het tot oververhitting leiden. Om voldoen- milieu de ventilatie te verkrijgen de instruc- ties met betrekking tot de installatie Dit apparaat bevat geen gassen opvolgen.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Handgreep deksel Dooiwaterafvoer Typeplaatje Klep:gemakkelijk te openen deksel Kunststof lage verdeler Laag vriessysteem Bedieningspaneel en temperatuurre- Verlichting geling 3. BEDIENING 3.1 Inschakelen Als de temperatuur in het appa- raat te hoog is, gaat het alarm- Steek de stekker in het stopcontact.
 • Page 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS Een gemiddelde instelling is over 3.2 Uitschakelen het algemeen het meest ge- Haal de stekker uit het stopcontact om schikt. het apparaat uit te schakelen. De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit 3.3 Temperatuurregeling dat de temperatuur in het apparaat af- hankelijk is van: De temperatuur wordt automatisch ge-...
 • Page 8: Het Eerste Gebruik

  5. HET EERSTE GEBRUIK de typische geur van een nieuw product 5.1 De binnenkant weg te nemen. Droog daarna grondig schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste Gebruik geen oplosmiddelen of keer gebruikt, wast u de binnenkant en schuurmiddelen.
 • Page 9: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 6.5 Opslagmanden Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (A) of plaats ze in de vriezer (B). Draai de handvaten voor deze twee posities zoals getoond in de afbeelding en zet ze vast De manden schuiven in elkaar U kunt extra manden kopen bij uw plaat- selijke klantenservice waren, die ook makkelijker terug te vin-...
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  10 www.aeg.com 8. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Volg onderstaande aanwijzingen om de Voordat u welke onderhoudshan- rijp te verwijderen: deling dan ook verricht, de stek- Schakel het apparaat uit. ker uit het stopcontact trekken. Verwijder al het ingevroren voedsel,...
 • Page 11: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS Ontdooi het apparaat en toebeho- Als uw apparaat aan blijft staan, ren en maak alles schoon. vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te Laat het deksel open om onaange- voorkomen dat het bewaarde name geurtjes te voorkomen.
 • Page 12 12 www.aeg.com Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De kist is kortgeleden Raadpleeg "Alarm hoge aangezet en de tempera- temperatuur". tuur is nog steeds te hoog. Er is te veel rijp en De producten zijn niet op Pak de producten beter in.
 • Page 13 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot paraat werd geplaatst kamertemperatuur voordat was te warm. u het opslaat. In te vriezen producten Plaats de producten zoda- zijn te dicht bij elkaar ge- nig dat koude lucht daar- plaatst.
 • Page 14: Montage

  14 www.aeg.com WAARSCHUWING! Verwijder de afdekking van het lampje op het moment van ver- vangen niet. Laat de vriezer niet werken als de afdekking van het lampje be- schadigd is of ontbreekt. 10. MONTAGE 10.1 Opstelling tje overeenkomen met de stroomtoe- voer in uw huis.
 • Page 15: Geluiden

  NEDERLANDS 11. GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u gelui- den (compressor, koelmiddelcirculatie). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 16: Technische Gegevens

  16 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte Overige technische informatie (mm): is vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant aan de bui- 876 × 1201 × 665 tenkant van het apparaat.
 • Page 17 NEDERLANDS 13. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om symbool niet weg met het het te recyclen. huishoudelijk afval. Breng het Help om het milieu en de product naar het milieustation bij u volksgezondheid te beschermen en in de buurt of neem contact op met...
 • Page 18 12. TECHNICAL DATA ............31 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 19: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS In the interest of your safety and to en- 1.2 General safety sure the correct use, before installing WARNING! and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mis- Keep ventilation openings, in the appli- takes and accidents, it is important to ance enclosure or in the built-in struc-...
 • Page 20 20 www.aeg.com WARNING! • Appliance's manufacturers storage Any electrical component (power recommendations should be strictly cord, plug, compressor) must be adhered to. Refer to relevant instruc- replaced by a certified service tions. agent or qualified service per- • Do not place carbonated or fizzy sonnel to avoid hazard.
 • Page 21: Product Description

  ENGLISH carried out by a qualified electrician or carded together with the urban competent person. refuse and rubbish. The insula- tion foam contains flammable • This product must be serviced by an gases: the appliance shall be dis- authorized Service Centre, and only posed according to the applica- genuine spare parts must be used.
 • Page 22: Operation

  22 www.aeg.com Plastic low divider Low-frost system Control panel and temperature regu- Light lator 3. OPERATION 3.1 Switching on To operate the appliance, proceed as follows: Insert the plug into the wall socket. • turn the Temperature regulator to- The pilot light will light up.
 • Page 23: First Use

  ENGLISH During the alarm phase, don't place 4.2 High temperature alarm food inside the freezer. An increase in the temperature in the When normal conditions are restored freezer (for example due to an power the Alarm light will switch off automati- failure) is indicated by switching on of cally.
 • Page 24: Helpful Hints And Tips

  24 www.aeg.com 6.5 Storage baskets Hang the baskets on the upper edge of the freezer (A) or place them inside the freezer (B). Turn and fix the handles for these two positions as shown in the pic- ture. The baskets will slide into each other.
 • Page 25: Care And Cleaning

  ENGLISH 8. CARE AND CLEANING CAUTION! Remove any stored food, wrap it in Unplug the appliance before car- several layers of newspaper and put rying out any maintenance oper- it in a cool place. ation. Leave the lid open , remove the plug from the defrost water drain and col- This appliance contains hydrocar- lect all defrost water on a tray.
 • Page 26: What To Do If

  26 www.aeg.com If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure. 9. WHAT TO DO IF… CAUTION! There are some sounds during...
 • Page 27 ENGLISH Problem Possible cause Solution The lid is not shut proper- Check if the lid closes well ly or do not close tightly. and the gaskets are un- damaged and clean. The temperature is not Set a warmer temperature. set correctly. The water drainage plug Position the water drain- is not correctly posi-...
 • Page 28 28 www.aeg.com Problem Possible cause Solution It is too cold inside The temperature is not Set a warmer temperature. the freezer. set correctly. The appliance does Plug is not connected to Connect the mains plug not work at all. Nei- the mains socket proper- properly.
 • Page 29: Installation

  ENGLISH 10. INSTALLATION plate correspond to your domestic pow- 10.1 Positioning er supply. WARNING! The appliance must be earthed. The If you are discarding an old appli- power supply cable plug is provided ance that has a lock or catch on with a contact for this purpose.
 • Page 30 30 www.aeg.com HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 31: Technical Data

  ENGLISH HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. TECHNICAL DATA Dimensions Height × Width × Depth Further technical information (mm): are situated in the rating plate on the external right side of 876 × 1201 × 665 the appliance. Rising Time 53 hours...
 • Page 32 32 www.aeg.com 13. ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the appliances. Do not dispose symbol . Put the packaging in appliances marked with the symbol applicable containers to recycle it. with the household waste. Return the Help protect the environment and...
 • Page 33 12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ......... . . 48 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à...
 • Page 34: Instructions De Sécurité

  34 www.aeg.com INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utili- rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants sation correcte de l'appareil, lisez atten- de s'enfermer dans l'appareil et de tivement cette notice, y compris les con- mettre ainsi leur vie en danger.
 • Page 35 FRANÇAIS Si le circuit frigorifique est endomma- 1.3 Utilisation quotidienne gé : • Ne posez pas d'éléments chauds sur – évitez les flammes vives et toute au- les parties en plastique de l'appareil. tre source d'allumage • Ne stockez pas de gaz ou de liquides –...
 • Page 36 36 www.aeg.com de l'appareil les dommages constatés. autorisé, exclusivement avec des piè- Dans ce cas, gardez l'emballage. ces d'origine. • Avant de brancher votre appareil, lais- sez-le au moins 4 heures au repos afin 1.7 Protection de de permettre à l'huile de refluer dans l'environnement le compresseur.
 • Page 37: Description De L'appareil

  FRANÇAIS 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Poignée du couvercle Goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage Plaque signalétique Vanne de réouverture facile du cou- vercle Séparateur en plastique Système Low Frost Bandeau de commande et régulateur Éclairage de température 3. FONCTIONNEMENT 3.1 Mise en fonctionnement Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position Branchez l'appareil à...
 • Page 38: Bandeau De Commande

  38 www.aeg.com Si la température à l'intérieur de • tournez le thermostat vers le réglage l'appareil est trop élevée, le voy- maximal pour obtenir le niveau de ant Alarme clignote. froid maximal. Un réglage intermédiaire est gé- 3.2 Mise à l'arrêt néralement le plus indiqué.
 • Page 39: Première Utilisation

  FRANÇAIS 5. PREMIÈRE UTILISATION N'utilisez pas de produits abra- 5.1 Nettoyage intérieur sifs, poudre à récurer, éponge Avant d'utiliser l'appareil pour la premiè- métallique pour ne pas abîmer la re fois, nettoyez l'intérieur et tous les ac- finition. cessoires internes avec de l'eau tiède sa- vonneuse pour supprimer l'odeur carac- téristique du "neuf"...
 • Page 40: Conseils Utiles

  40 www.aeg.com 6.5 Paniers de rangement Accrochez les paniers sur le bord supéri- eur du congélateur (A) ou placez-les à l'intérieur (B). Tournez et bloquez les poignées en fonction de ces deux posi- tions, comme indiqué. Les paniers s'emboîtent l'un dans l'autre.
 • Page 41: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS • respecter la durée de conservation in- diquée par le fabricant. 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION née d'un peu de savon liquide pour net- débrancher l'appareil avant toute toyer la carrosserie de l'appareil. opération d'entretien. 8.2 Dégivrage du congélateur Cet appareil contient des hydro- carbures dans son circuit réfrigé- Dégivrez le congélateur lorsque l'épais-...
 • Page 42: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  42 www.aeg.com N'utilisez en aucun cas de cou- Mettez l'appareil à l'arrêt. teau ou tout autre objet tran- Débranchez l'appareil. chant, d'objet métallique pour Retirez tous les aliments. gratter la couche de givre, vous Dégivrez et nettoyez l'appareil et risquez de détériorer irrémédia- tous les accessoires.
 • Page 43 FRANÇAIS Anomalie Cause possible Solution Le couvercle n'est pas Vérifiez que le couvercle correctement fermé. ferme correctement et que le joint est en bon état et propre. Trop de produits frais ont Attendez quelques heures été introduits dans l'ap- et vérifiez de nouveau la pareil.
 • Page 44 44 www.aeg.com Anomalie Cause possible Solution Des aliments bloquent la Reportez-vous aux instruc- fermeture du couvercle. tions qui figurent sur l'au- tocollant à l'intérieur de l'appareil pour le stockage des aliments dans l'appa- reil. Le couvercle est dif- Le joint du couvercle Nettoyez le joint du cou- ficile à...
 • Page 45 FRANÇAIS Anomalie Cause possible Solution La température à La température n'est pas Choisissez une températu- l'intérieur du congé- bien réglée. re plus élevée. lateur est trop bas- L'appareil ne fonc- L'appareil n'est pas cor- Branchez correctement tionne pas du tout. rectement branché.
 • Page 46: Installation

  46 www.aeg.com 10. INSTALLATION sur la plaque signalétique correspon- 10.1 Emplacement dent à celles de votre réseau. AVERTISSEMENT L'appareil doit être relié à la terre. La fi- Lors de la mise au rebut de votre che du câble d'alimentation comporte appareil, veillez à...
 • Page 47 FRANÇAIS HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 48: Caractéristiques Techniques

  48 www.aeg.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions Hauteur × Largeur × Profon- Les caractéristiques techniques deur (mm) : détaillées figurent sur la pla- que signalétique située sur le 876 × 1201 × 665 côté droit à l'extérieur de l'ap-...
 • Page 49 FRANÇAIS 13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le électroniques. Ne jetez pas les symbole . Déposez les emballages appareils portant le symbole avec dans les conteneurs prévus à cet les ordures ménagères. Emmenez un effet. tel produit dans votre centre local de Contribuez à...
 • Page 50 12. TECHNISCHE DATEN ............65 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 51: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerä- chen Sie den Schnappverschluss vor tes die vorliegende Benutzerinformation dem Entsorgen des Altgerätes un- aufmerksam durch, einschließlich der brauchbar.
 • Page 52 52 www.aeg.com Bei einer eventuellen Beschädigung 1.3 Täglicher Gebrauch des Kältekreislaufs: • Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die – Offene Flammen und Zündfunken Kunststoffteile des Gerätes. vermeiden • Lagern Sie keine feuergefährlichen – Den Raum, in dem das Gerät instal- Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
 • Page 53 DEUTSCH ben. Bewahren Sie in diesem Fall die • Wenden Sie sich für Reparaturen und Verpackung auf. Wartung nur an Fachkräfte der autori- sierten Kundendienststellen und ver- • Lassen Sie das Gerät mindestens vier langen Sie stets Original-Ersatzteile. Stunden stehen, bevor Sie es elekt- risch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
 • Page 54: Gerätebeschreibung

  54 www.aeg.com 2. GERÄTEBESCHREIBUNG Deckelgriff Abtauwasserauslauf Typenschild Ventil: erleichtert das erneute Öffnen des Deckels Trennvorrichtung aus Kunststoff Low-Frost-System Bedienfeld und Temperaturregler Lampe 3. BETRIEB Drehen Sie den Temperaturregler im 3.1 Einschalten des Geräts Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstel- Stecken Sie den Stecker in die Netz- lung.
 • Page 55: Bedienfeld

  DEUTSCH Eine mittlere Einstellung ist im 3.2 Ausschalten Allgemeinen am besten geeig- Ziehen Sie den Netzstecker, um das Ge- net. rät auszuschalten. Allerdings muss für eine exakte Einstel- lung berücksichtigt werden, dass die 3.3 Temperaturregelung Temperatur im Innern des Geräts von verschiedenen Faktoren abhängt: Die Temperatur wird automatisch gere- gelt.
 • Page 56: Erste Inbetriebnahme

  56 www.aeg.com 5. ERSTE INBETRIEBNAHME Verwenden Sie keine aggressiven 5.1 Reinigung des Innenraums Reinigungsmittel oder Scheuer- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, pulver, die die Oberfläche be- beseitigen Sie den typischen „Neuge- schädigen. ruch“ am besten durch Reinigen der In- nenteile mit lauwarmem Wasser und ei- ner neutralen Seife.
 • Page 57: Praktische Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH 6.5 Einsatzkörbe Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante des Gefriergeräts (A) oder in das Innere des Geräts (B). Drehen und fixieren Sie die Griffe in diesen beiden Positionen wie in der Abbildung gezeigt. Die Körbe schieben sich dann ineinan- der.
 • Page 58: Reinigung Und Pflege

  58 www.aeg.com • Das Haltbarkeitsdatum auf der Tief- kühlkostverpackung sollte nicht über- schritten werden. 8. REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! mem Wasser und etwas flüssigem Teller- Ziehen Sie bitte vor jeder Reini- spülmittel zu reinigen. gungsarbeit immer den Netzste- cker aus der Steckdose.
 • Page 59: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH Verwenden Sie niemals scharfe Schalten Sie das Gerät aus. Gegenstände zum Entfernen von Trennen Sie den Netzstecker von Reif und Eis, da dies das Gerät der Netzversorgung. beschädigen kann. Benutzen Sie Entnehmen Sie alle Lebensmittel. keine mechanischen oder sonsti- Tauen Sie das Gerät ab;...
 • Page 60 60 www.aeg.com Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel ist nicht rich- Prüfen Sie, ob der Deckel tig geschlossen. gut schließt und die Dich- tungen unbeschädigt und sauber sind. Es wurden zu große Men- Warten Sie einige Stunden gen an Lebensmitteln und prüfen Sie dann die...
 • Page 61 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel lässt sich Die Dichtungen des De- Reinigen Sie die Dichtun- nur schwer öffnen. ckels sind schmutzig oder gen des Deckels. verklebt. Das Ventil ist blockiert. Überprüfen Sie das Ventil. Die Lampe funktio- Die Lampe ist defekt. Siehe hierzu „Austauschen niert nicht.
 • Page 62 62 www.aeg.com Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät ist nicht einge- Schalten Sie das Gerät ein. schaltet. Es liegt keine Spannung Rufen Sie einen Elektriker. an der Netzsteckdose an (versuchen Sie bitte, ob ein anderes Gerät dort funktioniert). 9.1 Kundendienst Bitte geben Sie beim Kundendienst Mo- dell und Seriennummer Ihres Gerätes an.
 • Page 63: Montage

  DEUTSCH 10. MONTAGE und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit 10.1 Aufstellung den auf dem Typenschild angegebenen WARNUNG! Anschlusswerten übereinstimmen. Wenn Sie ein altes Gerät entsor- Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem gen möchten, das ein Schloss Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit ei- oder einen Riegel an der Tür be- nem Schutzkontakt ausgestattet.
 • Page 64 64 www.aeg.com HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 65: Technische Daten

  DEUTSCH HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. TECHNISCHE DATEN Abmessun- Höhe × Breite × Tiefe (mm): Weitere technische Informatio- nen befinden sich auf dem Ty- penschild auf der rechten Au- 876 × 1201 × 665 ßenseite des Gerätes. Ausfalldauer 53 Stunden...
 • Page 66 66 www.aeg.com 13. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem elektronische Geräte. Entsorgen Sie Symbol . Entsorgen Sie die Geräte mit diesem Symbol nicht Verpackung in den entsprechenden mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Recyclingbehältern. Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle Recyceln Sie zum Umwelt- und...
 • Page 67 DEUTSCH...
 • Page 68 www.aeg.com/shop...