Download Print this page

Teknisk Information - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

10. TEKNISK INFORMATION

10.1 Tekniska data
Höjd
Bredd
Djup
Temperaturökningstid
Nätspänning
Frekvens
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
Vattentryck
Vattentrycket måste vara minst 1 bar (100 kPa).
Högsta tillåtna vattentryck är 10 bar (1000 kPa)
FÖRSIKTIGHET!
• Anslut inte produkten till
vatten i utrymmen där
omgivningstemperaturen
kan sjunka under
fryspunkten.
• Produkten får endast
anslutas till en
dricksvattenledning.
• Produkten får endast
anslutas till en
kallvattenledning.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
mm
mm
mm
Timmar
Volt
Hz
10.2 Vattentryck
Kontakta din installatör om vatten-
trycket är under 1 bar.
Vid vattentryck över 10 bar måste en
reduceringsventil monteras (finns i
fackhandeln).
produkter märkta med symbolen
.
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
*
SVENSKA
1800
595
650
10
230 - 240
50
med
57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3