Download Print this page

Säkerhetsinformation - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
1.2 Allmän säkerhet
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3