Download Print this page

Installation - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problem
E1 blinkar på temperatur-
displayen.
E2 blinkar på temperatur-
displayen.
E3 eller E5 blinkar på tempe-
raturdisplayen.
Symbolen för ismaskin blin-
kar.
Ett skramlande ljud.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt

"Installation".

3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta den
auktoriserade serviceverkstaden.
8. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Möjlig orsak
Kalluft cirkulerar inte i pro-
dukten.
Ingen vattentillförsel.
Ispassagen i dörren är
blockerad.
Ismaskinen är trasig.
Isbehållaren är i fel läge.
Omrörning av isen för att
motverka sammanfrysning.
7.3 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
Klimat-
klass
SN
N
ST
T
SVENSKA
Åtgärd
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Åtgärda vattentillförsel. Tryck
på valfri knapp för att återställa
larmet.
Avlägsna hindret. Tryck på val-
fri knapp för att återställa lar-
met.
Kontakta närmaste auktorise-
rade serviceverkstad.
Ta bort isbehållaren och pla-
cera den korrekt. Se "Ta bort
isbehållaren".
Ingen åtgärd, normalt ljud. Du
kan också se "Aktivera nattlä-
ge".
Omgivningstemperatur
+10 °C till + 32 °C
+16 °C till + 32 °C
+16 °C till + 38 °C
+16 °C till + 43 °C
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3