Download Print this page

AEG MRC 4117 Instruction Manual: Język Polski

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
78
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę moż-
liwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią, aby zapobiec groźbie
pożaru lub porażeniu prądem. Nie należy go więc używać w pobliżu wody, a
więc przykładowo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.
• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i tylko do
celów prywatnych. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjne-
go.
• Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchym środowisku.
• Sprawdzić, czy napięcie wyjściowe, okres ważności i biegunowość zasilacza
zgadzają się ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej!
• Nie dotykać zasilacza mokrymi dłońmi!
• Odłączyć adapter zasilający od sieci podczas czyszczenia lub w razie pojawienia
się błędu.
• Sprawdzić, czy kabel zasilacza nie jest zgięty, ściśnięty, czy nic na nim nie stoi
ani nie styka się ze źródłami gorąca.
• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepisowo zamontowanego
gniazdka. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby podane napięcie zgadzało się z
napięciem w gniazdku.
• W przypadku używania oddzielnych zasilaczy należy zwrócić uwagę na biegu-
nowość i napięcie, baterie muszą zostać włożone do urządzenia zgodnie z ozna-
czoną biegunowością.
• Urządzenie należy w taki sposób ustawić, żeby istniejące otwory wentylacyjne
nie zostały przykryte.
• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefachowo przeprowadzone
naprawy mogą być groźne w skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urzą-
dzenia, w szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być używane
dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.
Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.
• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z
pomocy autoryzowanego specjalisty.Jeżeli przewód zasilający nieodłączal-
ny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: