Download Print this page

AEG MRC 4117 Instruction Manual: Dane Techniczne; Ogólne Warunki Gwarancji

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
87

Dane techniczne

Model: .......................................................................................................................................MRC 4117
Baterie zasilania awaryjnego: .................................................................................2x 1,5 V, AG13
Waga netto: ..................................................................................................................................0,31 kg
Zużycie energii: ...................................................................................................................................6 W
Zewnętrzny zasilacz sieciowy
Wejście: ........................................................................................................AC 100-240 V, 50/60 Hz
Wyjście: ..........................................................................................................................DC 4,5 V / 0,4 A
Biegunowość: .............................................................................................................................
Klasa ochrony:.......................................................................................................................................... II
Radio
Zakres częstotliwości:......................................................................................FM 87,5 ~ 108 MHz
Techniczne modyfikacje zastrzeżone!
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania
oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektroma-
gnetycznej.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie.
Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od
wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca
otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w
instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub
materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe
w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyła-
dowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej
z instrukcją obsługi urządzenia.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: