Download Print this page

AEG MRC 4117 Instruction Manual: Przegląd Elementów

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
80
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa
• Nie używaj urządzenia w bardzo gorących, zimnych, zapylonych lub wilgotnych
miejscach.
• Proszę wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia, najlepiej suchą, płaską,
bezpoślizgową powierzchnię, na której łatwo będzie Państwu obsługiwać urzą-
dzenie.
• Proszę zapewnić urządzeniu odpowiednią wentylację!
• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami, jak np. gaze-
tami, obrusami, zasłonami, itp.
• Nie dotykać nigdy wtyczki i kabla zasilanie mokrymi rękami.
• Umiejscowić kabel zasilania z dala od grzejników.
• Nie ustawiać nigdy żadnych ciężkich przedmiotów na kablu zasilania.
• Odtwarzacz ustawiać z daleka od wazonów na kwiaty, wanien, umywalek, itp.
Wtargnięcie wody do wnętrza odtwarzacza może doprowadzić do wyrządzenia
poważnych uszkodzeń.
Przegląd elementów obsługi
Rys. 1
1
Przycisk SOUND
2
Wyświetlacz LCD
3
Przycisk UP
4
Przycisk DOWN
5
Przycisk CHNEL (kanał)
6
Przycisk CH+
7
Kieszeń na baterie
8
Przycisk zerowania
9
Przycisk RADIO
10 Przycisk CH-
11 Przycisk MODE
12 Przycisk SET
13 Przycisk TIMER
14 Tylny panel (brak na rysunku)
Gniazdo DC 4,5 V
Antena FM
Głośnik
Rys. 2
Normalny tryb wyświetlania

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: