Download Print this page

Advertisement

Volgende symbolen kunnen op uw apparaat zijn aangebracht. Zij hebben de vol-
gende betekenis:
Het bliksemsymbool wijst de gebruiker op onderdelen in het inwen-
dige van het apparaat die gevaarlijk hoge spanning voeren.
Het symbool met het uitroepteken verwijst naar belangrijke bedie-
nings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie.
Kinderen en gebrekkige personen
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piep-
schuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstik-
king!
• Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring
en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toe-
zicht houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft voor het gebruik van het
product.
• Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spe-
len.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze
aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermij-
den:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Nederlands
17

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: