× Bookmark added
Page of 122
Download Table of Contents

AEG MRC 4117 Instruction Manual Page 17

Hide thumbs

Advertisement

Volgende symbolen kunnen op uw apparaat zijn aangebracht. Zij hebben de vol-
gende betekenis:
Het bliksemsymbool wijst de gebruiker op onderdelen in het inwen-
dige van het apparaat die gevaarlijk hoge spanning voeren.
Het symbool met het uitroepteken verwijst naar belangrijke bedie-
nings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie.
Kinderen en gebrekkige personen
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piep-
schuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstik-
king!
• Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring
en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toe-
zicht houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft voor het gebruik van het
product.
• Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spe-
len.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze
aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermij-
den:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Nederlands
17

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: