Download Print this page

Advertisement

Język polski
88
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli
wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu
zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w
oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą
gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Na-
bywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domo-
wych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elek-
trycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo
używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego
usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych
form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach
komunalnych lub w administracji gminy.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: