Download Print this page

Advertisement

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.
Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają zwracać Państwa
uwagę na:
Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się
we wnętrzu urządzenia części, które są pod niebezpiecznie wysokim
napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na
znajdujące się w załączonych dokumentach ważne wskazówki
związane z obsługą i konserwacją urządzenia.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiada-
jące niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez
takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu
wskazówek dotyczących używania urządzenia.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnio-
ne. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia
urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA: Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Język polski
79

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: