Download Print this page

Advertisement

Język polski
86
Timer
• W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2) wcisnąć przycisk MODE (11) i przy-
trzymać do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat TIMER.
• Wcisnąć przycisk SET (12). Wartość godziny zacznie mrugać. Godziny, minuty i
sekundy ustawia się za pomocą przycisków UP (3) i DOWN (4). Za każdym razem
należy potwierdzić wybór przyciskiem SET. Aktualnie ustawiany element mruga
na wyświetlaczu.
• Aktywować funkcję wciskając przycisk UP. Timer będzie widoczny na wyświetla-
czu przez około 30 sekund. Następnie rozlegnie się krótki sygnał, a wyświetlacz
przejdzie w tryb normalny. Timer odlicza czas w tle.
• Po zakończeniu czasu odliczania, przez ok. 1 minutę rozbrzmiewa dźwięk alar-
mu. Wcisnąć przycisk SOUND (1), aby skasować funkcję.
WSKAZÓWKA:
Za pomocą przycisku DOWN wyzerować timer.
Opóźnione wyłączanie
Funkcji tej można używać opcjonalnie z Dźwiękami natury lub Melodiami.
• W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2), wcisnąć przycisk TIMER (13), aby
ustawić opóźnienie czasowe (10-60 min.).
• Aktywować funkcję za pomocą przycisku SOUND (1). Po upłynięciu ustawione-
go czasu, urządzenie wyłączy się automatycznie.
• Po wciśnięciu klawisza SOUND (1) zostaje przywrócone pierwotne ustawie-nie.
Czyszczenie
• Przed czyszczeniem urządzenia proszę wyłączyć je z sieci.
• Urządzenie proszę czyścić używając lekko zwilżonej ścierki bez środków czysz-
czących.
• Proszę nie wsadzać urządzenia do wody.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: