Download Print this page

Advertisement

4. Wcisnąć przycisk SET (12). Wartość godziny zacznie mrugać. Ustawić godzinę
za pomocą przycisków UP i DOWN.
5. Wcisnąć ponownie przycisk SET. Wartość minut zacznie mrugać. Ustawić minu-
ty za pomocą przycisków UP i DOWN.
6. Potwierdzić wybór przyciskiem SET. Na wyświetlaczu mruga czas drzemki.
Wybrać żądany czas drzemki za pomocą przycisków UP i DOWN.
7. Na koniec wcisnąć przycisk SET, aby zastosować ustawienia.
Budzenie przy pomocy radia (
1. W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2) wcisnąć przycisk MODE (11) i
przytrzymać do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALARM oraz
symbol "
".
2. Aby ustawić czas alarmu, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi
w punktach „Dźwięki natury / melodia" (3-7). Gdy nadejdzie ustawiony czas,
zamiast melodii, rozlegnie się sygnał radiowy. Przez ok. 30 minut odtwarzana
będzie ostatnio wybierana stacja radiowa, na ustawionym wcześniej poziomie
głośności.
WSKAZÓWKA:
• Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widać symbol "
• Jeśli ustawiono dwa alarmy w tym samym czasie, ale z inną opcją dźwięku
(
i
), uruchomione zostanie radio.
Wyłączanie sygnału budzenia
Aby wyłączyć alarm do następnego dnia, należy wcisnąć przycisk SOUND (1).
Anulowanie alarmu
1. W normalnym trybie wyświetlania (Rys. 2) wcisnąć przycisk MODE (11) i
przytrzymać do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALARM oraz
symbol "
" lub "
2. Wciskać przycisk UP do chwili, gdy symbol "
SNOOZE, znikną z wyświetlacza.
)
".
Język polski
".
" lub "
" oraz komunikat
85

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: