Download Print this page

Servis; Dovozca - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Prístroj je určený len na súkromné a nie na komerčné použitie. Záruka stráca plat-
nosť pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri
zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.
Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené.
Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymenené a oprave-
né diely.
Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po
vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia.
Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok.

Servis

Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk
IAN 271170
Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)

Dovozca

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SHTT 2200 A1
SK
59

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170