Download Print this page

Úvod; Autorské Právo; Používanie V Súlade S Určením; Rozsah Dodávky A Kontrola Po Doprave - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Úvod
Autorské právo
SK
Používanie v súlade s určením
Rozsah dodávky a kontrola po doprave
50
Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.
Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je
súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti,
používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými
pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami. Výrobok používajte iba
podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej
osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.
Táto dokumentácia je chránená autorským právom.
Akékoľvek rozmnožovanie alebo dotlač, aj čiastková, ako aj reprodukcia obrázkov,
aj v zmenenej podobe, je povolená len s písomným súhlasom výrobcu.
Sušič vlasov slúži na sušenie a upravovanie ľudských vlasov, rozhodne nie je
určený na úpravu parochní alebo vlasov zo syntetického materiálu. Sušič vlasov
môžete používať len v domácnostiach. Riaďte sa informáciami v tomto návode
na používanie, predovšetkým bezpečnostnými pokynmi. Tento prístroj nie je
určený na komerčné ani na priemyselné používanie.
Iné alebo nad rámec presahujúce používanie sa považuje za používanie v
rozpore s určením. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním
v rozpore s určením sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ.
Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcimi komponentami:
sušič vlasov
koncentrátor
difúzor
návod na obsluhu
UPOZORNENIE
Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia.
V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených zlým
balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri
kapitolu „Servis").
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170