Download Print this page

Uskladnenie; Odstraňovanie Funkčných Porúch; Zneškodnenie Prístroja; Záruka - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Uskladnenie

Odstraňovanie funkčných porúch
SK
Zneškodnenie prístroja
Záruka
58
POZOR – VECNÉ ŠKODY!
Sušič vlasov zabaľte a prepravujte ho, až keď je vychladnutý. V opačnom
prípade by ste mohli poškodiť iné predmety.
Sušič vlasov čistite podľa opisu v kapitole „Čistenie".
Prístroj uskladnite na suchom a bezprašnom mieste.
Ak váš sušič vlasov nepracuje podľa očakávania, vytiahnite zástrčku zo sieťovej
zásuvky a nechajte prístroj niekoľko minút, aby vychladol. Prístroj je vybavený
ochranou pred prehriatím!
Ak prístroj ani naďalej nefunguje, obráťte sa na servis uvedený v časti „Servis".
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunál-
neho odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica
č. 2012/19/EÚ.
Prístroj zlikvidujte v autorizovanej prevádzke na zneškodňovanie odpadu alebo
v miestnom zbernom dvore na zneškodňovanie odpadov. Dodržiavajte pritom
aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností kontaktujte miestny zberný dvor.
Na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. Prístroj bol starostlivo
vyrobený a pred dodaním dôkladne preskúšaný.
Pokladničný blok si uschovajte ako doklad o zakúpení. V prípade poškodenia
v záruke sa prosím telefonicky spojte so svojím servisným strediskom. Len tak
sa dá zaistiť bezplatné zaslanie vášho tovaru.
UPOZORNENIE
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie na škody spôsobené
prepravou alebo opotrebením, ani na poškodenia krehkých častí, ako sú
spínače.
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170