Bezpečnostné Upozornenia - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bezpečnostné upozornenia
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Sušič vlasov zapojte len do takej elektrickej zásuvky, ktorá je nain-
štalovaná podľa predpisov a je v nej sieťové napätie zodpoveda-
júce údajom na typovom štítku sušiča.
Sušič vlasov nesmiete v žiadnom prípade ponárať do tekutín a rov-
nako sa ani tekutina nesmie dostať do telesa prístroja. Prístroj ne-
smiete vystaviť vlhkosti ani ho používať vonku. Ak by do telesa
prístroja predsa len vnikla kvapalina, ihneď vytiahnite zástrčku
prístroja z elektrickej zásuvky a nechajte prístroj opraviť kvalifiko-
SK
vaným odborným personálom.
V prípade poruchy a pred každým čistením sušiča vlasov vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, neťahajte za samotný kábel.
Neomotávajte sieťovú šnúru okolo sušiča vlasov a chráňte ju pred
poškodením.
Ak sa pripojovací sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo obdobne
kvalifikovaná osoba, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
Napájací kábel neohýbajte ani nestláčajte, a umiestnite ho tak,
aby na neho nikto nemohol stúpiť ani o neho zakopnúť.
Nesmiete používať predlžovacie káble.
Nikdy sa sušiča vlasov, sieťového kábla alebo sieťovej zástrčky
nedotýkajte vlhkými rukami.
Ihneď po použití odpojte sušič vlasov zo siete. Až keď vytiahnete
sieťovú zástrčku zo zásuvky,je prístroj bez prúdu.
Kryt prístroja nesmiete otvárať ani opravovať. V takom prípade je
ohrozená bezpečnosť a zanikne záruka. Pokazený sušič vlasov
nechajte opraviť len kvalifikovaným odborníkom.
52
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents