Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

IONIC HAIRDRYER SHTT 2200 A1
IONIC HAIRDRYER
Operating instructions
IONIZÁLÓ HAJSZÁRÍTÓ
Használati utasítás
SUŠIČ VLASOV
Návod na obsluhu
IAN 271170
SUSZARKA Z JONIZACJĄ
Instrukcja obsługi
VYSOUŠEČ VLASŮ
Návod k obsluze
IONEN-HAARTROCKNER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHTT 2200 A1

 • Page 1 IONIC HAIRDRYER SHTT 2200 A1 IONIC HAIRDRYER SUSZARKA Z JONIZACJĄ Operating instructions Instrukcja obsługi IONIZÁLÓ HAJSZÁRÍTÓ VYSOUŠEČ VLASŮ Használati utasítás Návod k obsluze SUŠIČ VLASOV IONEN-HAARTROCKNER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 271170...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........... . . 11 SHTT 2200 A1...
 • Page 5: Introduction

  Operating instructions NOTE ► Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see chapter "Service"). SHTT 2200 A1...
 • Page 6: Disposal Of Packaging Materials

  Control lamp Blower level switch (2 levels) Heater level switch (3 levels) Cold air button (Cool-Shot) Figure B: Finger diffuser Technical data Mains voltage 220–240 V ~ , 50/60 Hz Rated power 1900 - 2300 W Protection class SHTT 2200 A1...
 • Page 7: Safety Instructions

  You must not open or repair the housing of the hairdryer. Doing ► so can lead to risks and also invalidates the warranty. Arrange for the hairdryer to be serviced and repaired only by qualified specialists. SHTT 2200 A1...
 • Page 8 Do not cover the air intake grille while operating the appliance. ► Clean it at regular intervals. The hairdryer becomes hot when it is in use. Hold it only by the ► grip when it is hot. SHTT 2200 A1...
 • Page 9: Preparation

  This means that you will be touching the sensor field and the hairdryer will switch on. If you put the hairdryer down for a short time, it will switch off automatically. SHTT 2200 A1...
 • Page 10: Cold Air Level

  Please note, however, that the ionisation function will only work optimally if the attachments (finger diffuser /styling jet ) are removed as the attachment will interfere with the application of the ions to the hair. Therefore, use the hairdryer without attachments for maximum ionisation effect. SHTT 2200 A1...
 • Page 11: Drying And Styling Hair

  ■ Before you comb your hair out, allow it to cool so that the shaping and styling can retain its form. ■ You can use the cold air button to cool your hair down. SHTT 2200 A1...
 • Page 12: Cleaning

  Turn the air intake grille clockwise a little way so that it clicks into place and sits tightly. SHTT 2200 A1...
 • Page 13: Storage

  Customer Service unit by telephone. This is the only way to guarantee free return of your goods. NOTE ► The warranty is valid only for material or manufacturing faults, not for trans- port damage, parts subject to wear or damage to fragile parts, e.g. switches. SHTT 2200 A1...
 • Page 14: Service

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 271170 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTT 2200 A1...
 • Page 15 SHTT 2200 A1...
 • Page 16 Importer ........... . . 23 SHTT 2200 A1...
 • Page 17: Wstęp

  Instrukcja obsługi WSKAZÓWKA ► Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występo- wania widocznych uszkodzeń. ► W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu skontaktuj się z infolinią serwisową (patrz rozdział „Serwis”). SHTT 2200 A1...
 • Page 18: Utylizacja Opakowania

  Przełącznik regulacji siły nadmuchu (2 zakresy) Przełącznik regulacji siły ogrzewania (3 zakresy) Przycisk zimnego powietrza (Cool-Shot) Rysunek B: Dyfuzor palcowy Dane techniczne Napięcie zasilania 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Moc znamionowa 1900 – 2300 W Klasa ochrony SHTT 2200 A1...
 • Page 19: Wskazówki Bezpieczeństwa

  że urządzenie nie znajduje się pod napięciem. Nie wolno otwierać obudowy suszarki do włosów ani samodziel- ► nie naprawiać urządzenia. Stanowi to poważne zagrożenie i po- woduje wygaśnięcie gwarancji. Uszkodzoną suszarkę do włosów należy naprawiać w specjalistycznych firmach . SHTT 2200 A1...
 • Page 20 Zleć sprawdzenie i ewentualną naprawę urzą- dzenia wykwalifikowanemu specjaliście. W czasie używania suszarki nie zasłaniać kratki wlotu powietrza. ► Czyścić urządzenie w regularnych odstępach czasu. W czasie pracy suszarka do włosów nagrzewa się. Rozgrzaną ► suszarkę można trzymać wyłącznie za uchwyt. SHTT 2200 A1...
 • Page 21: Czynności Przygotowawcze

  3) Wybierz żądany zakres grzania przełącznikiem regulacji siły ogrzewania 4) Jeśli jeszcze nie trzymasz suszarki w ręku: Chwyć suszarkę w dłoń. Dotkniesz wtedy pola czujnika i suszarka do włosów włączy się. Po odłożeniu suszarki, wyłączy się ona automatycznie. SHTT 2200 A1...
 • Page 22: Zakres Chłodzenia

  Należy jednak pamiętać, że funkcja jonizacji działa optymalnie tylko bez końcó- wek (dyfuzor palcowy / koncentrator ), ponieważ końcówki zakłócają na- noszenie jonów na włosy. Jeśli chce się optymalnie wykorzystać funkcję jonizacji, należy stosować suszarkę do włosów bez założonych końcówek. SHTT 2200 A1...
 • Page 23: Suszenie I Modelowanie Włosów

  ■ Przed rozczesaniem włosów należy odczekać chwilę do ich ostygnięcia. Dzięki temu fryzura nie popsuje się. ■ W celu schłodzenia włosów można użyć przycisku nadmuchu zimnego powietrza SHTT 2200 A1...
 • Page 24: Czyszczenie

  Obróć kratkę wlotu powietrza nieco w prawo, aż się zablokuje i mocno będzie osadzona na obudowie. SHTT 2200 A1...
 • Page 25: Przechowywanie

  Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu. WSKAZÓWKA ► Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie dotyczy jednak uszkodzeń transportowych, części ulegających zużyciu lub uszkodzeń kruchych części, np. przełączników. SHTT 2200 A1...
 • Page 26: Serwis

  Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 271170 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTT 2200 A1...
 • Page 27 SHTT 2200 A1...
 • Page 28 Gyártja ............35 SHTT 2200 A1...
 • Page 29: Bevezető

  útmutató TUDNIVALÓ ► Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés. ► Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a „Szerviz“ fejezetet). SHTT 2200 A1...
 • Page 30: A Csomagolás Ártalmatlanítása

  (2 fokozatú) hőfokozat kapcsoló (3 fokozatú) hideg levegő gomb (Cool-Shot) „B“ ábra: "ujjas" diffúzor Műszaki adatok Hálózati feszültség 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Névleges teljesítmény 1900 - 2300 W Védelmi osztály SHTT 2200 A1...
 • Page 31: Biztonsági Utasítások

  árammentes, ha a hálózati csatlakozódugót kihúzza a csatlakozó aljzatból. Tilos a hajszárító burkolatát felnyitnia és a hajszárítót javítania. ► Ez nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti. A meghibá- sodott hajszárítót csak szakképzett szakemberrel javíttassa. SHTT 2200 A1...
 • Page 32 ► Ellenőriztesse a készüléket szakképzett szakemberrel és szükség esetén javíttassa meg. Használat közben ne takarja le a légbeszívó rácsot. ► Tisztítsa rendszeresen a készüléket. A hajszárító használat közben felmelegszik. Forró állapotban ► csak a markolatánál fogja meg. SHTT 2200 A1...
 • Page 33: Előkészítés

  3) Válassza ki a kívánt hőfokozatot a hőfokozat kapcsolóval 4) Amennyiben a hajszárítót még nem tartja a kezében: Fogja meg a hajszárítót a markolatánál. Ezáltal megérinti az érintésérzékelő felületet és a hajszárító bekapcsol. Ha a hajszárítót kis időre leteszi, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. SHTT 2200 A1...
 • Page 34: Hűtőfokozat

  Vegye figyelembe, hogy az ionizáló funkció csak toldat (ujjas diffúzor / levegő koncentrátor ) nélkül működik megfelelően, mivel a toldatok akadályozzák a haj ionizálását. Az ionizáló funkció optimális kihasználásához ezért minden esetben toldat nélkül használja a hajszárítót. SHTT 2200 A1...
 • Page 35: Haj Szárítása És Formázása

  Amennyiben nincs szüksége az ujjas diffúzorra , akkor várja amíg lehűl a készülék és egy billentő mozdulattal húzza le: ■ Mielőtt kifésülné a haját, hagyja kissé lehűlni, hogy a frizura megtartsa formáját. ■ A haj lehűtéséhez a hideg levegő gombot használhatja. SHTT 2200 A1...
 • Page 36: Tisztítás

  3) Helyezze vissza a légbeszívó rácsot a hajszárítóra úgy, hogy a légbeszívó rács reteszei beleakadjanak a hajszárító burkolatának mélyedéseibe. Forgassa el kissé a légbeszívó rácsot az óramutató járásával egyező irányba oly módon, hogy az bekattanjon és megfelelően rögzítve legyen a készülékházon. SHTT 2200 A1...
 • Page 37: Tárolás

  ügyfélszolgálatához. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy díjmentesen tudja beküldeni az árut. TUDNIVALÓ ► A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy törékeny részek (pl. kapcsoló) sérülésére. SHTT 2200 A1...
 • Page 38: Szerviz

  A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 271170 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTT 2200 A1...
 • Page 39 SHTT 2200 A1...
 • Page 40 Dovozce ........... . . 47 SHTT 2200 A1...
 • Page 41: Úvod

  ▯ návod k obsluze UPOZORNĚNÍ ► Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a zda není viditelně poškozená. ► V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola „Servis“). SHTT 2200 A1...
 • Page 42: Likvidace Obalu

  (2 stupně) přepínač intenzity ohřevu (3 stupně) tlačítko studeného vzduchu (Cool-Shot) Obrázek B: prstový difuzor Technické údaje Síťové napětí 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Jmenovitý výkon 1900 - 2300 W Třída ochrany SHTT 2200 A1...
 • Page 43: Bezpečnostní Pokyny

  Ihned po použití odpojte vysoušeč vlasů ze sítě. Jen když vytáh- ► nete zástrčku ze zásuvky, je přístroj absolutně bez proudu. Kryt přístroje nesmíte sami otevírat ani opravovat. V takovém ► případě není zaručena bezpečnost a zaniká záruka. Porouchaný vysoušeč vlasů nechte opravit pouze kvalifikovanými odborníky. SHTT 2200 A1...
 • Page 44 Přístroj nechte přezkoušet a případně opravit kvalifiko- vaným odborným personálem. Mřížku pro nasávání vzduchu během provozu nezakrývejte. ► Přístroj čistěte v pravidelných intervalech. Vysoušeč vlasů se během provozu zahřívá. V horkém stavu jej ► držte pouze za rukojeť. SHTT 2200 A1...
 • Page 45: Přípravy

  3) Zvolte požadovaný stupeň ohřevu přepínačem stupňů ohřevu 4) Pokud vysoušeč vlasů ještě nedržíte v ruce: Vezměte vysoušeč vlasů za rukojeť do ruky. Přitom se dotknete senzorového pole a vysoušeč vlasů se zapne. Když vysoušeč vlasů krátce odložíte, tento se automaticky vypne. SHTT 2200 A1...
 • Page 46: Stupeň Chlazení

  Mějte však na paměti, že funkce ionizace optimálně funguje pouze bez nástavců (vlasový difuzor / koncentrátor ), protože prostřednictvím nástavců se aplikace iontů na vlasy naruší. Pokud chcete funkci ionizace optimálně využít, použijte vysoušeč vlasů bez nástavců. SHTT 2200 A1...
 • Page 47: Sušení A Úprava Vlasů

  Pokud prstový difuzor více nepotřebujete, vyčkejte, dokud přístroj nevy- chladne a stáhněte jej ohýbacím pohybem dolů: ■ Než vlasy rozčešete, nechte je krátce zchladnout, aby účes držel svůj tvar. ■ Ke zchlazení vlasů můžete použít tlačítko studeného vzduchu SHTT 2200 A1...
 • Page 48: Čištění

  3) Nasávací mřížku vzduchu opět nasaďte na vysoušeč vlasů tak, aby aretace na nasávací mřížce vzduchu zapadaly do vyhloubenin na krytu vysoušeče vlasů. Nasávací mřížku vzduchu trochu pootočte ve směru hodinových ručiček tak, aby zaskočila a napevno dosedala na kryt. SHTT 2200 A1...
 • Page 49: Skladování

  Pouze tak lze zajistit bezplatné zaslání vašeho zboží. UPOZORNĚNÍ ► Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní vady, nikoliv však na škody způsobené při dopravě, na opotřebitelné díly nebo poškození rozbitných součástí, např. spínačů. SHTT 2200 A1...
 • Page 50: Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 271170 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTT 2200 A1...
 • Page 51 SHTT 2200 A1...
 • Page 52 Dovozca ........... . . 59 SHTT 2200 A1...
 • Page 53: Úvod

  ▯ koncentrátor ▯ difúzor ▯ návod na obsluhu UPOZORNENIE ► Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia. ► V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených zlým balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri kapitolu „Servis“). SHTT 2200 A1...
 • Page 54: Likvidácia Obalu

  (2 stupne) prepínač stupňov ohrevu (3 stupne) tlačidlo studeného vzduchu (Cool-Shot) Obrázok B: difúzor s kolíkmi Technické údaje Sieťové napätie 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Menovitý výkon 1900 – 2300 W Trieda ochrany SHTT 2200 A1...
 • Page 55: Bezpečnostné Upozornenia

  Ihneď po použití odpojte sušič vlasov zo siete. Až keď vytiahnete ► sieťovú zástrčku zo zásuvky,je prístroj bez prúdu. Kryt prístroja nesmiete otvárať ani opravovať. V takom prípade je ► ohrozená bezpečnosť a zanikne záruka. Pokazený sušič vlasov nechajte opraviť len kvalifikovaným odborníkom. SHTT 2200 A1...
 • Page 56 ďalej používať. Nechajte zariadenie skontrolovať a podľa potreby opraviť kvalifikovaným personálom. Počas prevádzky nezakrývajte nasávaciu mriežku vzduchu. ► Prístroj v pravidelných časových intervaloch vyčistite. Sušič vlasov sa počas prevádzky zohrieva. Keď je sušič horúci, ► chytajte ho len za držadlo. SHTT 2200 A1...
 • Page 57: Prípravy

  3) Vyberte požadovaný stupeň ohrevu prepínačom stupňov ohrevu 4) Ak sušič vlasov ešte nedržíte v ruke: Sušič vlasov zobrete do ruky za rukoväť. Pritom sa dotknete senzorového poľa a sušič vlasov sa zapne. Ak sušič vlasov krátko z ruky odložíte, automaticky sa tento vypne. SHTT 2200 A1...
 • Page 58: Stupeň Chladenia

  Majte však na pamäti, že ionizačná funkcia optimálne funguje len bez nástavcov (difúzor / koncentrátor ), pretože prostredníctvom nástavcov sa naruší aplikácia iónov na vlasy. Ak chcete ionizačnú funkciu optimálne využiť, použite preto sušič vlasov bez nástavcov. SHTT 2200 A1...
 • Page 59: Sušenie A Úprava Vlasov

  Keď už nebudete difúzor s kolíkmi potrebovať, počkajte, dokiaľ prístroj nevychladne a stiahnite ho zalomením nadol: ■ Pred vyčesaním nechajte vlasy krátko vychladnúť, aby si účes zachoval svoj tvar. ■ Na vychladnutie vlasov môžete použiť tlačidlo studeného vzduchu SHTT 2200 A1...
 • Page 60: Čistenie

  3) Znovu nasaďte mriežku nasávania vzduchu na sušič vlasov tak, aby zaráž- ky na nasávacej mriežke vzduchu zaskočili do priehlbín na kryte sušiča vlasov. Jemne otáčajte mriežku nasávania vzduchu v smere hodinových ručičiek tak, aby zaskočila a pevne sedela na kryte. SHTT 2200 A1...
 • Page 61: Uskladnenie

  Len tak sa dá zaistiť bezplatné zaslanie vášho tovaru. UPOZORNENIE ► Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie na škody spôsobené prepravou alebo opotrebením, ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače. SHTT 2200 A1...
 • Page 62: Servis

  Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 271170 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTT 2200 A1...
 • Page 63 SHTT 2200 A1...
 • Page 64 Importeur ........... 71 SHTT 2200 A1...
 • Page 65: Einleitung

  Finger Diffusor ▯ Bedienungsanleitung HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“). SHTT 2200 A1...
 • Page 66: Entsorgung Der Verpackung

  Gerätebeschreibung Abbildung A: Konzentrator Luftansauggitter Sensorfeld Aufhängeöse Kontrollleuchte Lüfterstufen-Schalter (2 Stufen) Heizstufen-Schalter (3 Stufen) Kaltluft-Taste (Cool-Shot) Abbildung B: Finger Diffusor Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Nennleistung 1900 - 2300 W Schutzklasse SHTT 2200 A1...
 • Page 67: Sicherheitshinweise

  Sie dürfen das Gerätegehäuse des Haartrockners nicht öffnen ► oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie den defekten Haar- trockner nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren. SHTT 2200 A1...
 • Page 68 fiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren. Decken Sie das Luftansauggitter während des Betriebs nicht ab. ► Reinigen Sie es in regelmäßigen Abständen. Der Haartrockner erhitzt sich im Betrieb. Fassen Sie ihn im heißen ► Zustand nur am Griff an. SHTT 2200 A1...
 • Page 69: Vorbereitungen

  4) Falls Sie den Haartrockner noch nicht in der Hand halten: Nehmen Sie den Haartrockner am Griff in die Hand. Sie berühren dabei das Sensorfeld und der Haartrockner schaltet sich an. Wenn Sie den Haartrockner kurzzeitig aus der Hand legen, schaltet sich dieser automatisch aus. SHTT 2200 A1...
 • Page 70: Kühlstufe

  Beachten Sie jedoch, dass die Ionisierungs-Funktion nur ohne Aufsätze (Finger Diffusor / Konzentrator ) optimal funktioniert, da das Aufbringen der Ionen auf das Haar durch die Aufsätze gestört wird. Wenn Sie die Ionisierungs- Funktion optimal auszunutzen wollen, verwenden Sie den Haartrockner daher ohne Aufsätze. SHTT 2200 A1...
 • Page 71: Haare Trocknen Und Stylen

  Gerät abgekühlt hat und ziehen Sie ihn mit einer Knickbewegung nach unten ab: ■ Bevor Sie die Haare auskämmen, lassen Sie diese kurz abkühlen, damit die Frisur in Form bleibt. ■ Zum Auskühlen der Haare können Sie die Kaltluft-Taste benutzen. SHTT 2200 A1...
 • Page 72: Reinigen

  3) Stecken Sie das Luftansauggitter wieder auf den Haartrockner, so dass die Arretierungen am Luftansauggitter in die Aussparungen am Gehäuse des Haartrockners greifen. Drehen Sie das Luftansauggitter ein wenig im Uhrzeigersinn, so dass es einrastet und fest am Gehäuse sitzt. SHTT 2200 A1...
 • Page 73: Aufbewahren

  Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. HINWEIS ► Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schaltern. SHTT 2200 A1...
 • Page 74: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 271170 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTT 2200 A1...
 • Page 75 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: SHTT2200A1-072015-2 IAN 271170...

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents