Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual page 44

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, zvláště ne v blízkosti
umyvadel, van nebo podobných nádob. Blízkost vody před-
stavuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Proto po každém
použití vytáhněte síťovou zástrčku. Jako přídavnou ochranu
vám doporučujeme instalaci ochrany před chybným proudem
pomocí jmenovitého vypínacího proudu s hodnotou nepřevy-
šující 30 mA v proudovém obvodu v koupelně. Poraďte se se
svým elektrikářem.
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/
nebo znalostmi mohou tento přístroj používat pouze tehdy, pokud
jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném po-
užívání přístroje a pokud porozuměly nebezpečí, jež z používání
přístroje vyplývá.
Děti si nesmí s přístrojem hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, ledaže by byly
pod dohledem dospělé osoby.
Zapnutý vysoušeč vlasů nikdy neodkládejte a zapnutý přístroj
také nikdy nenechávejte bez dozoru.
Vysoušeč vlasů nikdy nepokládejte v blízkosti zdrojů tepla a síťový
přípojný kabel chraňte před poškozením.
Pokud vysoušeč vlasů spadl nebo je poškozen, nesmíte jej dále
používat. Přístroj nechte přezkoušet a případně opravit kvalifiko-
vaným odborným personálem.
Mřížku pro nasávání vzduchu během provozu nezakrývejte.
Přístroj čistěte v pravidelných intervalech.
Vysoušeč vlasů se během provozu zahřívá. V horkém stavu jej
držte pouze za rukojeť.
SHTT 2200 A1
CZ
41

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents