Download Print this page

Čistenie; Čistenie Krytu; Čistenie Mriežky Nasávania Vzduchu - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Čistenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Skôr než začnete prístroj čistiť, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
Prístroj nesmiete pri čistení v žiadnom prípade ponárať do vody ani do
iných tekutín!
Skôr než začnete sušič vlasov po očistení opätovne používať, musí byť
úplne suchý.
VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!
Pred čistením nechajte prístroj dostatočne vychladnúť.
POZOR – VECNÉ ŠKODY!
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá. Mohli by poškodiť
povrch.
Čistenie krytu
Na čistenie krytu a nástavcov použite mäkkú utierku, mierne navlhčenú
jemným mydlovým roztokom.
Pred opätovným použitím prístroja všetky diely dôkladne vysušte.
Čistenie mriežky nasávania vzduchu
VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Mriežku nasávania vzduchu
kefou.
1) Jemne otáčajte mriežku nasávania vzduchu
ručičiek tak, aby sa dala odstrániť zo sušiča vlasov.
2) Vyčistite mriežku na prístroji, ako aj mriežku nasávania vzduchu
mäkkej kefy.
3) Znovu nasaďte mriežku nasávania vzduchu
ky na nasávacej mriežke vzduchu
vlasov. Jemne otáčajte mriežku nasávania vzduchu
ručičiek tak, aby zaskočila a pevne sedela na kryte.
SHTT 2200 A1
vyčistite v pravidelných intervaloch mäkkou
proti smeru hodinových
na sušič vlasov tak, aby zaráž-
zaskočili do priehlbín na kryte sušiča
v smere hodinových
SK
pomocou
57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170