Download Print this page

Przechowywanie; Usuwanie Usterek; Utylizacja Urządzenia; Gwarancja - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Przechowywanie

PL

Usuwanie usterek

Utylizacja urządzenia

Gwarancja

22
UWAGA – SZKODY MATERIALNE!
Suszarkę można pakować i przewozić dopiero po jej ostygnięciu. W prze-
ciwnym wypadku można spowodować uszkodzenie innych przedmiotów.
Czyścić suszarkę do włosów w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie".
Suszarkę do włosów należy przechowywać w czystym, wolnym od pyłów
i suchym miejscu.
Jeśli suszarka nie będzie działa prawidłowo, należy wyciągnąć wtyk z gniazda
zasilania i odczekać kilka minut, aby ostygła. Urządzenie jest wyposażone w
zabezpieczenie przed przegrzaniem!
Jeśli urządzenie nadal nie będzie działało prawidłowo, należy zwrócić się do
punktu serwisowego wskazanego w rozdziale „Serwis".
W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych
śmieci domowych. Ten produkt podlega dyrektywie europejskiej
2012/19/EU.
Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowanego zakładu utylizacji odpa-
dów lub do komunalnego zakładu oczyszczania. Należy przestrzegać aktualnie
obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad
utylizacji należy zwrócić się do miejscowego zakładu utylizacji odpadów.
To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie
zostało starannie wykonane i przed wysyłką z zakładu poddane skrupulatnej
kontroli.
Paragon należy zachować jako dowód zakupu. W razie konieczności wykonania
naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się telefonicznie z najbliższym
punktem serwisowym. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną
wysyłkę zakupionego produktu.
WSKAZÓWKA
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie dotyczy
jednak uszkodzeń transportowych, części ulegających zużyciu lub uszkodzeń
kruchych części, np. przełączników.
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170