Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual page 56

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, hlavne nie v blíz-
kosti umývadiel, vaní alebo podobných nádob. Blízkosť vody
predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý. Preto
po každom použití vytiahnite sieťovú zástrčku. Ako dodatočnú
ochranu v kúpeľni odporúčame nainštalovať prúdový ochranný
istič so spúšťacím prúdom nie vyšším než 30 mA. O odbornú
radu požiadajte elektroinštalatéra.
VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!
Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom
alebo boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili
z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, okrem
prípadov, ak sú pod dozorom.
Sušič vlasov nikdy neodkladajte zapnutý, a prístroj v prevádzke
nikdy nenechávajte bez dozoru.
Nikdy nedávajte sušič vlasov do blízkosti zdrojov tepla, a chráňte
jeho sieťový kábel pred poškodením.
V prípade, že sušič vlasov spadne alebo sa poškodí, nesmiete ho
ďalej používať. Nechajte zariadenie skontrolovať a podľa potreby
opraviť kvalifikovaným personálom.
Počas prevádzky nezakrývajte nasávaciu mriežku vzduchu.
Prístroj v pravidelných časových intervaloch vyčistite.
Sušič vlasov sa počas prevádzky zohrieva. Keď je sušič horúci,
chytajte ho len za držadlo.
SHTT 2200 A1
SK
53

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents