Download Print this page

Wskazówki Bezpieczeństwa - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
PL
Suszarkę podłączaj zawsze do prawidłowo zainstalowanego
gniazda zasilania o napięciu zgodnym z wartością podaną na
tabliczce znamionowej.
Suszarki nie wolno zanurzać w cieczy. Ponadto należy uważać,
aby żadna ciecz dostała się do wnętrza obudowy suszarki. Nie
wolno wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani używać
go na otwartej przestrzeni. Jeśli już ciecz dostanie się do wnę-
trza obudowy urządzenia, należy natychmiast wyciągnąć wtyk
z gniazda sieciowego i oddać urządzenie do naprawy przez
wykwalifikowanego specjalistę.
W razie jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych oraz przed
czyszczeniem suszarki do włosów należy wyciągnąć wtyk z
gniazda sieciowego.
Wyjmując wtyk z gniazda zasilania nie należy ciągnąć za sam
kabel.
Nie nawijać kabla sieciowego na suszarce do włosów. Urządze-
nie należy chronić przed uszkodzeniami.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić
jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie
posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniemy
poważnych zagrożeń.
Nie zginać ani nie zakleszczać kabla sieciowego, a także rozkła-
dać go w taki sposób, aby nikt przypadkowo na nim nie stanął
ani się o niego nie potknął.
Nie używać przedłużaczy.
Suszarkę, kabel sieciowy i wtyk należy chwytać wyłącznie suchy-
mi rękoma.
Bezpośrednio po użyciu suszarkę należy odłączyć od źródła prądu.
Jedynie po wyciągnięciu wtyku z gniazda sieciowego, uzyskujemy
pewność, że urządzenie nie znajduje się pod napięciem.
Nie wolno otwierać obudowy suszarki do włosów ani samodziel-
nie naprawiać urządzenia. Stanowi to poważne zagrożenie i po-
woduje wygaśnięcie gwarancji. Uszkodzoną suszarkę do włosów
należy naprawiać w specjalistycznych firmach .
16
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170