Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual page 20

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody, szczególnie
w pobliżu umywalki, wanny lub innych zbiorników na wodę.
Bliskość wody stanowi poważne zagrożenie nawet przy wyłą-
czonym urządzeniu. Z tego względu po każdym użyciu należy
wyjmować wtyk z gniazda. Jako dodatkową ochronę przed
porażeniem prądem elektrycznym zaleca się zainstalowanie
w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowo-prą-
dowego o znamionowym prądzie wyłączającym nie większym
niż 30 mA. W tej sprawie należy skonsultować się z elektrykiem.
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!
To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia
oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, senso-
rycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowied-
niego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub
po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia
oraz wynikających z niego zagrożeń.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wy-
konywane przez dzieci, chyba że pod odpowiednim nadzorem.
Włączonej suszarki do włosów nie należy odkładać na bok ani
zostawiać jej bez nadzoru.
Nigdy nie odkładać suszarki do włosów w pobliżu źródeł ciepła
oraz chronić kabel sieciowy przed uszkodzeniami.
Suszarki do włosów nie wolno włączać, gdy upadła ona na ziemię
lub jest uszkodzona. Zleć sprawdzenie i ewentualną naprawę urzą-
dzenia wykwalifikowanemu specjaliście.
W czasie używania suszarki nie zasłaniać kratki wlotu powietrza.
Czyścić urządzenie w regularnych odstępach czasu.
W czasie pracy suszarka do włosów nagrzewa się. Rozgrzaną
suszarkę można trzymać wyłącznie za uchwyt.
SHTT 2200 A1
PL
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents