Čištění; Čištění Krytu; Čištění Nasávací Mřížky Vzduchu - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Čištění
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Než začnete přístroj čistit, vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze sítě.
Při čištění nesmíte v žádném případě namáčet přístroj do vody ani jiných
tekutin!
Než vysoušeč vlasů po čištění znovu začnete používat, musí být zcela
vyschlý.
VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před začátkem čištění nechte přístroj dostatečně zchladit.
POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!
Nepoužívejte agresivní čistící prostředky ani rozpouštědla. Mohly by
poškodit povrch vany.
Čištění krytu
Pro čištění krytu přístroje a nástavců používejte měkký hadřík lehce navlhčený
v mýdlové vodě.
Dobře všechno osušte, než přístroj znovu použijete.
Čištění nasávací mřížky vzduchu
VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Nasávací mřížku vzduchu
kartáčem.
1) Nasávací mřížku vzduchu
tak, aby se mohla dát sejmout z vysoušeče vlasů.
2) Vyčistěte mřížku na přístroji a nasávací mřížku vzduchu
3) Nasávací mřížku vzduchu
aretace na nasávací mřížce vzduchu
vysoušeče vlasů. Nasávací mřížku vzduchu
hodinových ručiček tak, aby zaskočila a napevno dosedala na kryt.
SHTT 2200 A1
čistěte v pravidelných intervalech měkkým
trochu pootočte proti směru hodinových ručiček,
opět nasaďte na vysoušeč vlasů tak, aby
zapadaly do vyhloubenin na krytu
trochu pootočte ve směru
měkkým kartáčem.
45
CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents