Download Print this page

Wstęp; Prawa Autorskie; Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem; Zakres Dostawy I Przegląd Po Rozpakowaniu - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wstęp
PL

Prawa autorskie

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zakres dostawy i przegląd po rozpakowaniu
14
Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia.
Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest czę-
ścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeń-
stwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy
zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w
podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie
trzeciej należy dołączyć również całą dokumentację.
Niniejsza dokument jest chroniony prawem autorskim.
Wszelki rodzaj powielania lub przedruku, także we fragmentach, jak również
reprodukcja ilustracji, także w zmienionym stanie, są dozwolone wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody producenta.
Suszarka do włosów służy do suszenia i modelowania tylko naturalnych włosów.
Nie wolno jej używać do suszenia peruk ani wstawek z włosów syntetycznych.
Suszarka do włosów jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Prze-
strzegać wszystkich informacji, znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi, a
w szczególności wskazówek bezpieczeństwa. Urządzenie nie jest przeznaczone
do celów komercyjnych ani przemysłowych.
Inny sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za
niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających
z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone. Ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.
Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:
Suszarka z jonizacją
Koncentrator
Dyfuzor palcowy
Instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA
Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występo-
wania widocznych uszkodzeń.
W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszkodzeń
wskutek wadliwego opakowania lub transportu skontaktuj się z infolinią
serwisową (patrz rozdział „Serwis").
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170