Download  Print this page

Advertisement

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 92712
DE5205
EN User manual
1
FR Mode d'emploi
DA Brugervejledning
19
IT
Manuale utente
DE Benutzerhandbuch
39
NL Gebruiksaanwijzing
ES Manual del usuario
63
NO Brukerhåndbok
FI
Käyttöopas
85
SV Användarhandbok
1
a
b
c
d
e
f
105
129
151
173
193
j
k
2
i
a
b
c
d
e
h
g
n
m
l
f
g
h
i

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

   Summary of Contents for Philips DE5205

 • Page 1 DE5205 EN User manual FR Mode d’emploi DA Brugervejledning Manuale utente DE Benutzerhandbuch NL Gebruiksaanwijzing ES Manual del usuario NO Brukerhåndbok © 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Käyttöopas SV Användarhandbok 4241 210 92712...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 6 Cleaning 1 Important Safety Cleaning the body of the dehumidi er 2 Your Philips 2-in-1 Air Cleaning the water tank Dehumidi er and Puri er Cleaning the pre- lter Product Overview ( g.a) Cleaning the air quality sensor Controls Overview ( g.b)
 • Page 4: Important

  If the power cord is • damaged, you must have Safety it replaced by Philips, a service center authorized Read this user manual carefully before by Philips, or similarly you use the dehumidi er, and save it for future reference.
 • Page 5 Do not block the air inlet Do not use this • • and outlet, e.g. by placing dehumidi er when you items on the air outlet or in have used indoor smoke- front of the air inlet. type insect repellents or in Do not insert your ngers places with oily residues, •...
 • Page 6 Run the power cord under Do not stand on, sit • • carpeting, rugs, or runners. on, or lean against the Arrange the cord away dehumidi er. This may from areas where it may be cause the dehumidi er to tripped over.
 • Page 7 Only use the original cooking. • Philips lters specially If the appliance is not used • intended for this appliance. for a long period of time, Do not use any other lters.
 • Page 8: Product Overview ( G.a)

  2 Your Philips 2-in-1 Air Dehumidifier and Purifier Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully bene t from the support that Philips o ers, register your product at www.Philips.com/welcome. Product Overview ( g.a) Unilateral rotating wheels Handle...
 • Page 9: Getting Started

  3 Getting started Positioning the dehumidi er To increase the dehumidifying Installing the lter e ectiveness, position the dehumidi er in a location that can draw the most air. Note Note Make sure that the appliance is • When the dehumidi er is operating, •...
 • Page 10: Using The Dehumidi Er

  4 Using the Touch the button once to turn on the appliance ( g.h). dehumidifier » The current humidity level is displayed on the screen. » After measuring the air quality for a short time, the air quality The air quality light sensor automatically selects the color of the air quality light.
 • Page 11: Changing The Fan Speed

  Continuous mode Note In continuous mode, the appliance Do not point the air ow of the • constantly works with the optimal dehumidi er directly at the body dehumidifying settings. for a prolonged period of time, especially where there is someone Touch the button repeatedly to who is unable to adjust the...
 • Page 12: Using The Swing Function

  Touch the fan speed button Setting the Timer select the desired fan speed ( g.o). » The fan speed and display With the timer function, you can let on the screen. the dehumidi er operate for a set Touch the button again to exit number of hours.
 • Page 13: Setting The Child Lock

  5 Draining the Note dehumidifier During defrosting, the dehumidi er • operates in clothes dry mode. The dehumidi er will resume • working and operate the previous settings after defrosting is Emptying the water tank completed. When the water tank is full: Setting the child lock »...
 • Page 14: Cleaning

  6 Cleaning Remove the water tank from the dehumidi er ( g.v). Insert the Philips provided hose into the drainage hole ( g.{). Note Push the protective cover of • Always turn the appliance o and drainage outlet rightwards to open unplug the appliance from the it ( g.|).
 • Page 15: Cleaning The Water Tank

  Allow the pre- lter to air dry Cleaning the water tank thoroughly before placing back in the dehumidi er. Clean the water tank every day to keep it clean. Note Switch o the dehumidi er and To optimize the lifetime of the unplug from the electrical outlet.
 • Page 16: Cleaning The Air Quality Sensor

  7 Replacing the Cleaning the air quality filter sensor Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the dehumidi er. Filter replacement indicator Note If the humidity level in the room • This dehumidi er is equipped with a is very high, condensation may lter replacement indicator to make sure develop on the air quality sensor...
 • Page 17: Storage

  8 Storage Note Do not touch the pleated lter • surface, or smell the lters as they Turn o the dehumidi er and have collected pollutants from the unplug from the wall outlet. air. Clean the dehumidi er, air quality sensor, empty the water tank and Remove all packaging material from wash the pre- lter (see chapter...
 • Page 18: Troubleshooting

  This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the dehumidi er. If you are unable to solve the problem with the information below, visit ontact the Consumer Care Center in your country www.philips.com/support or c for assistance. Problem Possible solution •...
 • Page 19 Problem Possible solution The air ow that comes out of the air outlet • The pre- lter is dirty. Clean the pre- lter (see chapter is signi cantly "Cleaning"). weaker than before. The air quality • One of the lters has not been placed in the appliance. does not improve, Make sure that all lters are properly installed in the even though the...
 • Page 20: Guarantee And Service

  If EMF standards applicable at the time of there is no Consumer Care Center in producing the products. your country, go to your local Philips Philips is committed to develop, dealer. produce and market products that cause no adverse health e ects.
 • Page 21 Indhold 5 Tømning af a ugteren 1 Vigtigt Sikkerhed Tømning af vandbeholderen 2 Din Philips 2-i-1- Sådan anvendes lufta ugter og luftrenser den kontinuerlige Produktoversigt ( g.a) aftapningsfunktion Oversigt over 6 Rengøring betjeningsknapper Rengøring af a ugterens ( g.b) kabinet 3 Kom godt i gang Rengøring af vandtanken...
 • Page 22: Vigtigt

  Hvis netledningen omhyggeligt igennem, inden a ugteren • tages i brug, og gem den til eventuel beskadiges, må den senere brug. kun udskiftes af Philips, Fare et autoriseret Philips- Sprøjt ikke med brændbare serviceværksted eller en • materialer, som f.eks.
 • Page 23 Undlad at starte eller overophedning eller • stoppe a ugteren ved at brandfare. sætte netledningen i og Brug ikke a ugteren, når du • tage den ud. har anvendt et indendørs, Luftind- og -udtagene må rygende insektmiddel, eller • ikke blokeres, f.eks. ved at på...
 • Page 24 Lad netledningen løbe husholdningsgenstande på • under gulvtæpper, tæpper grund af vandspild. eller løbere. Anbring Anbring ikke noget oven på • ledningen på afstand af a ugteren. områder, hvor den udgør Undlad at stå på, sidde • en snublefare. på eller læne dig op Sørg for, at ltrene og ad a ugteren.
 • Page 25 Hvis du ikke bruger Brug kun de originale • • ltre fra Philips, der er a ugteren i en længere særligt beregnede til dette periode, skal du sørge for, apparat. Anvend ikke andre at alle delene er rene og ltre.
 • Page 26 Hvis apparatet ikke skal • anvendes i længere tid ad gangen, tages lter ud af a ugteren og opbevares separat på et køligt, tørt sted. Du må ikke sidde eller stå • på apparatet. Apparatet er udstyret med roterende hjul i den ene side. Hvis du sidder eller står på...
 • Page 27: Din Philips 2-i-1- Lufta Ugter Og Luftrenser

  2 Din Philips 2-i-1-luftaffugter og luftrenser Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.Philips.com/welcome. Produktoversigt ( g.a) Håndgreb Roterende hjul i den ene side Spjæld...
 • Page 28: Kom Godt I Gang

  3 Kom godt i gang Placering af a ugteren For at øge a ugtningse ektiviteten placeres a ugteren et sted, hvor der kan Montering af lteret suges mest luft ind. Bemærk Bemærk Når a ugteren er i brug, skal du •...
 • Page 29: Sådan Bruges A Ugteren

  4 Sådan bruges Tryk på knappen én gang for at tænde for apparatet ( g.h). affugteren » Det aktuelle luftfugtighedsniveau vises på skærmen. » Efter kortvarig måling Luftkvalitetslyset af luftkvaliteten vælger luftkvalitetssensoren automatisk farven på luftkvalitetslyset. Farven på Luftkvalitetsni- » A ugteren skifter til kombineret, luftkvalitetslyset veau automatisk tilstand.
 • Page 30: Ændring Af Blæserhastighed

  Kontinuerlig tilstand Tilstand for tørring af vasketøj • Tryk på knappen , indtil vises, I kontinuerlig tilstand kører for at vælge tilstanden for tørring af apparatet konstant med de optimale vasketøj ( g.m). a ugtningsindstillinger. » A ugteren skifter til tilstanden Tryk på...
 • Page 31: Sådan Bruges Apparatet Udelukkende I Luftrensningstilstand

  Sådan bruges apparatet Sådan bruges udelukkende i drejefunktionen luftrensningstilstand Spjældet er i stand til at dreje op til 90 grader. Brug drejefunktionen til at Apparatet kan bruges udelukkende i retningsbestemme luftstrømmen. luftrensningstilstand. Tryk på knappen for at aktivere Tryk på knappen for at få...
 • Page 32: Afrimning Af A Ugteren

  Afrimning af a ugteren Sådan bruges tænd/ sluk-lysfunktionen Bemærk Med on/o -knappen til lys kan du Afrimningsfunktionen aktiveres • tænde eller slukke for luftkvalitetslyset, kun, når a ugteren kører i skærmen og signallamperne, hvis det a ugtningstilstand. ønskes. Tryk én gang på on/o -knappen A ugteren er udstyret med en til lys , hvorefter luftkvalitetslyset...
 • Page 33: Tømning Af A Ugteren

  ( g.v). luftrensning. Sæt den medfølgende slange fra Sæt ngrene i fordybningen Philips ind i aftapningshullet ( g.{). på siden af a ugteren, og træk Skub beskyttelsesdækslet til forsigtigt vandbeholderen ud. Hold aftapningshullet til højre for at åbne fast i vandbeholderens sider, og tag det ( g.|).
 • Page 34: Rengøring

  6 Rengøring Bemærk Sæt vandbeholderen tilbage i • a ugteren, mens kontinuerlig Bemærk aftapning anvendes, for ellers fungerer a ugteren ikke normalt. • Før rengøring skal du altid slukke Sørg for, at slangen sidder stramt, så • for apparatet og tage stikket ud af der ikke løber vand ud af a ugteren.
 • Page 35: Rengøring Af Vandtanken

  Lad for lteret lufttørre grundigt, Rengøring af vandtanken inden du sætter det tilbage i a ugteren. Rengør vandbeholderen hver dag for at holde den ren. Bemærk Sluk for a ugteren, og tag stikket ud af stikkontakten. For at optimere for lterets levetid •...
 • Page 36: Rengøring Af Luftkvalitetssensoren

  7 Udskiftning af Rengøring af filteret luftkvalitetssensoren Rengør luftkvalitetssensoren hver 2. måned for at opnå optimal e ekt af a ugteren. Indikator for udskiftning af lter Bemærk Hvis luftfugtighedsniveauet • A ugteren er udstyret med en indikator i rummet er meget højt, for udskiftning af lteret, der skal kan der dannes kondens sikre, at luft lteret er i optimal stand,...
 • Page 37: Opbevaring

  8 Opbevaring Bemærk Rør ikke ved den plisserede • lterover ade, og lugt ikke til Sluk for a ugteren, og tag stikket ud ltrene, da de har opsamlet af stikkontakten. forurenende sto er fra luften. Rengør a ugteren og luftkvalitetssensoren, tøm Fjern al emballagemateriale fra det vandbeholderen, og vask for lteret nye lter ( g.e).
 • Page 38: Fejl Nding

  I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med a ugteren. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, kan du få hjælp på ontakte dit lokale Kundecenter www.philips.com/support eller k Problem Mulig løsning •...
 • Page 39 3 sekunder. allerede gjort. Fejlkoderne "E1", "E2", "E3", “E4” • A ugteren er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. eller "E5" vises på skærmen.
 • Page 40: Garanti Og Service

  EMF- standarder, der gælder på produktets Hvis du har behov for oplysninger eller fremstillingstidspunkt. har et problem, kan du gå ind på Philips' hjemmeside på www.philips.com eller Philips har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende kontakte Philips’...
 • Page 41 Inhalt 5 Entleeren des 1 Wichtige Hinweise Luftentfeuchters Sicherheit Entleeren des 2 Ihr Philips 2-in-1- Wasserbehälters Luftentfeuchter und Verwenden des Luftreiniger kontinuierlichen Ablaufs Produktübersicht (Abb. a) 6 Reinigung Übersicht über die Reinigen des Bedienelemente Luftentfeuchtergehäuses 54 (Abb. b) Wasserbehälter reinigen...
 • Page 42: Wichtige Hinweise

  Ist das Netzkabel des Luftentfeuchters, • defekt, darf es nur von um das Risiko eines einem Philips Service- Stromschlags und/oder Center, einer von Philips Brandgefahr zu vermeiden. autorisierten Werkstatt oder Trinken Sie das • einer ähnlich quali zierten gesammelte Wasser nicht,...
 • Page 43 Vorsicht Dieses Gerät ist für • Benutzer (einschl. Kinder) Schalten Sie das Gerät • mit eingeschränkten nicht häu g ein und aus. physischen, sensorischen Wenn die zum Betrieb • oder psychischen des Luftentfeuchters Fähigkeiten bzw. ohne verwendete Steckdose jegliche Erfahrung oder nicht ordnungsgemäß...
 • Page 44 Benutzen Sie den Gerät auf, sodass keine • Luftentfeuchter nicht Wassertropfen auf den nach dem Gebrauch Luftentfeuchter gelangen. von Räuchermitteln zum Der Luftentfeuchter • Insektenschutz oder ist ausschließlich für an Orten, an denen den Hausgebrauch Ölrückstände oder bei normalen chemische Dämpfe Betriebsbedingungen vorhanden sind bzw.
 • Page 45 Ziehen Sie nach jedem dagegen. Dies kann • Gebrauch und vor dem dazu führen, dass der Standortwechsel oder Luftentfeuchter umkippt der Reinigung des und Verletzungen Luftentfeuchters den verursacht. Netzstecker aus der Entfernen Sie den • Steckdose. Schwimmer im Behälter Schalten Sie den nicht, bzw.
 • Page 46 Kurzschluss oder sauber und trocken sind. Stromlecks verursacht. Verwenden Sie den Verwenden Sie nur • • Original lter von Philips, Luftentfeuchter nicht zur die speziell für dieses Gerät Lebensmittelkonservierung geeignet sind. Verwenden bzw. für Kunst- oder Sie keine anderen Filter.
 • Page 47 Das Gerät entfernt kein Sicherung - Technische • Kohlenmonoxid (CO) Daten: oder Radon (Rn). Es kann 250V T2.0A nicht als Sicherheitsgerät 250V T5.0A bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden. Bewegen Sie das Gerät • nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
 • Page 48: Ihr Philips 2-in-1-luftentfeuchter Und Luftreiniger

  2 Ihr Philips 2-in-1-Luftentfeuchter und Luftreiniger Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support, den Philips bietet, vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Philips.com/welcome. Produktübersicht (Abb. a) Einseitig drehbare Räder Lüftungsschlitz Display Luftauslass Auslass für kontinuierlichen Ablauf...
 • Page 49: Erste Schritte

  3 Erste Schritte Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf, indem Sie zunächst den unteren Teil der hinteren Abdeckung auf das Gerät drücken (1). Drücken Sie die hintere Abdeckung dann Einsetzen des Filters vorsichtig gegen das Gehäuse des Geräts (2) (Abb.g). Waschen Sie sich nach dem Hinweis Einsetzen der Filter gründlich die...
 • Page 50: Verwenden Des Luftentfeuchters

  4 Verwenden des Stecken Sie den Stecker des Luftentfeuchters in die Steckdose. Luftentfeuch- » Der Luftentfeuchter gibt einen Signalton aus. ters Berühren Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten (Abb.h). » Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird Die Luftqualitätsanzeige auf dem Display angezeigt. »...
 • Page 51: Ändern Der Lüftergeschwindigkeit

  Ändern der Hinweis Lüftergeschwindigkeit Wenn die Luftfeuchtigkeit auf • den eingestellten Wert verringert wird, beendet der Luftentfeuchter Sie können die gewünschte automatisch die Entfeuchtung, 1, 2, 3 und Lüftergeschwindigkeit (Auto, der Lüfter dreht sich allerdings ) oder den Wäschetrocknungsmodus weiterhin. auswählen.
 • Page 52: Verwenden Des Modus "nur Luftreinigung

  Verwenden des Modus Hinweis "Nur Luftreinigung" Richten Sie den Luftstrom des • Luftentfeuchters nicht über längere Zeit auf den Körper, insbesondere Das Gerät kann auch im Modus "Nur nicht bei Personen, die den Luftreinigung" verwendet werden. Luftentfeuchter nicht regulieren Berühren Sie die Taste , um können.
 • Page 53: Verwenden Der Schwenkfunktion

  Verwenden der Abtauen des Schwenkfunktion Luftentfeuchters Der Lüftungsschlitz kann bis zu 90 Grad Hinweis geschwenkt werden. Verwenden Sie die Schwenkfunktion zur Lenkung des Die Abtaufunktion ist nur aktiviert, • Luftstroms. wenn der Luftentfeuchter im Entfeuchtungsmodus betrieben Berühren Sie die Taste wird.
 • Page 54: Einstellen Der Kindersicherung

  5 Entleeren des Einstellen der Luftentfeuch- Kindersicherung ters Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren (Abb.t). Entleeren des » " " wird 3 Sekunden lang auf Wasserbehälters dem Display angezeigt. » Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, reagieren alle Wenn der Wasserbehälter voll ist, tritt anderen Tasten nicht.
 • Page 55: Verwenden Des Kontinuierlichen Ablaufs

  • Nehmen Sie den Wasserbehälter Schlauch nicht in Wasser getaucht aus dem Luftentfeuchter (Abb.v). ist oder über der Ö nung für den Legen Sie den von Philips kontinuierlichen Ablauf liegt. bereitgestellten Schlauch in die Positionieren Sie den Auslass des •...
 • Page 56: Reinigung

  6 Reinigung Wasserbehälter reinigen Reinigen Sie den Wassertank Hinweis wöchentlich. Schalten Sie den Luftentfeuchter • Schalten Sie das Gerät immer aus, aus, und ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie den Netzstecker aus aus der Steckdose. der Steckdose, bevor Sie das Gerät Nehmen Sie den Wasserbehälter reinigen.
 • Page 57: Reinigen Des Luftqualitätssensors

  Nehmen Sie den Vor lter aus dem Reinigen des Gerät (Abb.€). Luftqualitätssensors Wenn der Vor lter sehr schmutzig ist, verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Staub zu entfernen. Reinigen Sie den Luftqualitätssensor Waschen Sie den Vor lter unter alle 2 Monate, um die ideale Funktion ießendem Wasser ab (Abb.).
 • Page 58: Auswechseln Des Filters

  7 Auswechseln Nehmen Sie den gebrauchten Filter gemäß dem auf dem des Filters Display angezeigten Status der Filterwarnanzeige heraus. Entsorgen Sie den gebrauchten Filter (Abb.‡). Anzeige zum Hinweis Auswechseln des Filters Berühren Sie nicht die plissierte • Filterober äche, und riechen Sie Dieser Luftentfeuchter ist mit einer nicht an den Filtern, da dieser Anzeige zum Auswechseln des...
 • Page 59: Aufbewahrung

  8 Aufbewahrung Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie den Luftentfeuchter und den Luftqualitätssensor, leeren Sie den Wasserbehälter, und waschen Sie den Vor lter ab (siehe Kapitel "Reinigung"). Lassen Sie alle Teile vor der Aufbewahrung gründlich trocknen.
 • Page 60: Fehlerbehebung

  In diesem Kapitel sind die häu gsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Luftentfeuchters auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips. enden Sie sich an das Service-Center in Ihrem com/support, oder w Land.
 • Page 61 Problem Mögliche Lösung Aus dem • Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter in gutem Luftentfeuchter Zustand ist und der Wasserbehälter keine Risse hat. tritt Wasser aus. • Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig. Der Luftentfeuchter setzt den Betrieb automatisch wieder fort, wenn die Luftentfeuchter Luftfeuchtigkeit steigt.
 • Page 62 Problem Mögliche Lösung • Wenn der Luftentfeuchter zu laut ist, können Sie die Geschwindigkeit des Lüfters auf eine niedrigere Stufe einstellen. Wenn Sie das Gerät nachts in einem Luftentfeuchter ist Schlafzimmer verwenden, wählen Sie eine niedrigere laut. Lüftergeschwindigkeit aus. • Stellen Sie sicher, dass sich der Luftentfeuchter auf einer ebenen und stabilen Ober äche be ndet.
 • Page 63: Garantie Und Kundendienst

  Wenn Sie Probleme bei der um allen anwendbaren rechtlichen Bescha ung der Teile haben, wenden Anforderungen zu entsprechen und Sie sich bitte an ein Philips Service- die zum Zeitpunkt der Herstellung des Center in Ihrem Land (Telefonnummer Produkts anwendbaren EMV-Normen in siehe Garantieschrift).
 • Page 64: Hfc-informationen

  HFC-Informationen R134a ist innerhalb des Produkts hermetisch verschlossen. Kältemittel: R134a Gewicht: 0,155 kg GWP: 1430 Äquivalent in CO2: 0,22165 Tonnen Recycling Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
 • Page 65 Seguridad Vaciado del depósito de 2 Su deshumidi cador y agua puri cador de aire dos en Uso del drenaje continuo uno de Philips 6 Limpieza Descripción del producto ( g. a) Limpieza del cuerpo del Descripción de los deshumidi cador controles ( g.
 • Page 66: Importante

  Si el cable de alimentación • está dañado, debe ser Antes de usar el deshumidi cador, sustituido por Philips o lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara por un centro de servicio consultarlo en el futuro.
 • Page 67 No inicie ni detenga Deje al menos 40 cm de • • el deshumidi cador espacio libre por detrás conectando o y a ambos lados del desconectando el cable de deshumidi cador, y al alimentación. menos 60 cm por encima No bloquee la entrada y de este.
 • Page 68 Cuando utilice el todo la entrada y salida de • deshumidi cador para aire) contra objetos duros. secar la ropa, cuelgue las Desenchufe siempre el • prendas a una distancia deshumidi cador después a la que las gotas de de usarlo y antes de agua no caigan sobre el moverlo o limpiarlo.
 • Page 69 Utilice solo ltros originales • secas. de Philips especialmente diseñados para este aparato. No utilice otros ltros.
 • Page 70 Si se quema el ltro se Este aparato no puede • • pueden producir daños sustituir un sistema de irreversibles en humanos ventilación, la limpieza y otras criaturas. No use regular con aspirador ni el ltro como material el uso de una campana combustible ni con nes extractora o ventilador al similares.
 • Page 71: Descripción Del Producto ( G. A)

  Philips Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder bene ciarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en: www.Philips.com/welcome. Descripción del producto ( g. a)
 • Page 72: Introducción

  3 Introducción Colocación del deshumidi cador Para mejorar la e cacia de Instalación del ltro deshumidi cación, coloque el deshumidi cador en un lugar en el que pueda drenar la mayoría del aire. Nota Nota Asegúrese de que el aparato está •...
 • Page 73: Uso Del Deshumidi Cador

  4 Uso del deshu- Enchufe la clavija del deshumidi cador en la toma de midificador corriente. » El deshumidi cador emite un pitido. Toque el botón una vez para El piloto de calidad del encender el aparato ( g. h). »...
 • Page 74: Cambio De La Velocidad Del Ventilador

  Modo de secado de ropa Consejo • Toque el botón hasta que se Un nivel de humedad agradable • muestre para seleccionar el modo debe estar entre 40RH% y 60RH%. de secado de ropa ( g. m). » El deshumidi cador activa el modo de secado de ropa.
 • Page 75: Uso Del Modo De Solo Puri Cación

  Uso del modo de solo Uso de la función de puri cación basculación El aparato se puede usar en modo de La rejilla puede bascular hacia arriba solo puri cación. hasta 90 grados. Utilice la función de basculación para dirigir el ujo de aire. Toque el botón para acceder al modo de solo puri cación ( g.
 • Page 76: Descongelación Del Deshumidi Cador

  Descongelación del Con guración del deshumidi cador bloqueo infantil Mantenga pulsado el botón de Nota bloqueo infantil durante tres La función de descongelación se segundos para activar esta función • activa únicamente cuando del ( g. t). deshumidi cador funciona en el »...
 • Page 77: Deshumidi Cador

  ( g. v). solo puri cación. Introduzca la manguera Coloque los dedos en la ranura proporcionada por Philips en el lateral del deshumidi cador y tire ori cio de drenaje ( g. {). suavemente del depósito de agua Empuje la cubierta protectora de la para extraerlo.
 • Page 78: Limpieza

  6 Limpieza Nota Vuelva a colocar el depósito de • agua en el deshumidi cador Nota incluso cuando se utilice el drenaje continuo, ya que de lo contrario el • Apague y desenchufe siempre el deshumidi cador no funcionará con aparato de la toma de corriente normalidad.
 • Page 79: Limpieza Del Depósito De Agua

  Si el pre ltro está muy sucio, utilice Limpieza del depósito de un cepillo suave para retirar el agua polvo. Lave el pre ltro bajo el grifo con agua ( g. ). Deje que el pre ltro se seque Limpie el depósito de agua cada completamente al aire antes semana para que se mantenga limpio.
 • Page 80: Limpieza Del Sensor De

  7 Sustitución del Limpieza del sensor de filtro calidad del aire Limpie el sensor de calidad del aire cada dos meses para obtener un funcionamiento óptimo del Indicador de sustitución deshumidi cador. del ltro Nota Este deshumidi cador cuenta con •...
 • Page 81: Almacenamiento

  8 Almacenamien- Nota No toque la super cie plegada de • los ltros ni los huela, dado que se han utilizado para recoger agentes contaminantes del aire. Apague el deshumidi cador y desconéctelo de la toma de Retire todos los materiales de corriente.
 • Page 82: Solución De Problemas

  En este capítulo se resumen los problemas más comunes que podría tener con el deshumidi cador. Si no puede resolver el problema con la información que aparece óngase en contacto con el a continuación, visite www.philips.com/support o p servicio de atención al cliente de su país para obtener ayuda.
 • Page 83 Problema Solución posible Gotea agua del • Asegúrese de que el deshumidi cador está en buen deshumidi cador. estado y el depósito de agua no está agrietado. • La humedad es muy baja. El funcionamiento del deshumidi cador se reanuda automáticamente cuando el deshumidi cador nivel de humedad aumenta.
 • Page 84 Problema Solución posible • Si el deshumidi cador hace demasiado ruido, cambie la velocidad del ventilador a un nivel inferior. Cuando utilice el producto en un dormitorio por la noche, seleccione una deshumidi cador velocidad del ventilador más baja. hace ruido. •...
 • Page 85: Garantía Y Servicio

  Philips en su país (puede electromagnéticos. encontrar el número de teléfono en el folleto de garantía mundial). Si no hay Conformidad con EMF servicio de atención al cliente en su...
 • Page 86: Información Sobre Hfc

  Información sobre HFC El contenido de tipo R134a se encuentra sellado herméticamente en el interior del producto. Refrigerante: R134a Peso: 0,155 Kg GWP: 1430 CO2 equivalente: 0,22165 toneladas Reciclaje Este símbolo signi ca que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
 • Page 87 Sisällys 5 Kuivaimen tyhjentäminen 97 1 Tärkeää Turvallisuus Vesisäiliön tyhjentäminen 97 Jatkuva valutuksen 2 Yhdistetty Philips- käyttäminen ilmankuivain ja -puhdistin 91 6 Puhdistaminen Tuotteen yleiskuva (kuva Ilmankuivaimen rungon Säätimien yleiskuva (kuva puhdistaminen Vesisäiliön puhdistaminen 98 Esisuodattimen 3 Aloittaminen puhdistaminen Suodattimen asentaminen 92...
 • Page 88: Tärkeää

  Tärkeää Jos virtajohto on • vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa Turvallisuus huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella Lue tämä käyttöopas huolellisesti korjaajalla. ennen ilmankuivaimen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Älä käytä laitetta, jos • Vaara pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
 • Page 89 Älä laita sormiasi tai mitään laitetta paikoissa, • esineitä ilmanotto- ja joissa on öljyjäämiä, ilmanpoistoaukkoon, palavia suitsukkeita tai sillä se voi aiheuttaa kemikaalihöyryjä. palovammoja tai vian Älä käytä tai säilytä • laitteeseen. ilmankuivainta suorassa auringonvalossa. Varoitus Älä käytä ilmankuivainta • Älä...
 • Page 90 Varmista, että suodattimet Älä seiso tai istu • • ja vesisäiliö on asennettu ilmankuivaimen päällä oikein, ennen kuin tai nojaa siihen. Tämä voi käynnistät ilmankuivaimen. aiheuttaa ilmankuivaimen Älä koske kääntyvään kaatumisen ja johtaa • tuuletussäleeseen. loukkaantumiseen. Älä kolhi ilmankuivainta Älä poista tai pura säiliön •...
 • Page 91 Käytä vain alkuperäisiä, • liesituulettimen käyttöä tälle laitteelle tarkoitettuja ruoanlaiton aikana. Philips-suodattimia. Älä Jos laitetta ei käytetä • käytä muita suodattimia. pitkään aikaan, irrota Suodattimen polttaminen • suodatin ilmankuivaimesta saattaa aiheuttaa ja säilytä...
 • Page 92 Älä istu tai seiso laitteen • päällä. Laitteessa on yksipuoliset pyörivät pyörät. Laitteen päälle istuminen tai astuminen saattaa johtaa loukkaantumiseen. Sulakkeen tekniset tiedot: T2.0A 250 V T5.0A 250 V 90 FI...
 • Page 93: Yhdistetty Philips-ilmankuivain Ja -puhdistin

  2 Yhdistetty Philips-ilmankuivain ja -puhdistin Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome. Tuotteen yleiskuva (kuva a) Runko Yksipuoliset pyörivät pyörät Tuuletussäle Näyttö Ilmanpoistoaukko Jatkuvan valutuksen poistoaukko Ilmanlaadun tunnistin Virtajohto Ilmanlaadun merkkivalo Takakansi ja ilmanottoaukko Vesisäiliö...
 • Page 94: Aloittaminen

  3 Aloittaminen Ilmankuivaimen sijoittaminen Voit lisätä ilmankuivauksen tehoa Suodattimen sijoittamalla kuivaimen paikkaan, jossa asentaminen se saa eniten ilmaa. Huomautus Huomautus Kun ilmankuivain on käynnissä, älä • Varmista, että laitteen pistoke on irti • avaa ulko-ovia tai ikkunoita. pistorasiasta, ennen kuin asennat suodattimen.
 • Page 95: Ilmankuivaimen Käyttäminen

  4 Ilmankuivaimen Aseta ilmankuivaimen pistoke pistorasiaan. käyttäminen » Ilmankuivaimesta kuuluu merkkiääni. Kytke laitteeseen virta koskettamalla -painiketta kerran Ilmanlaadun merkkivalo (kuvah). » Nykyinen kosteustaso näkyy näytössä. Ilmanlaadun Ilmanlaatu » Kun ilmanlaadun tunnistin on merkkivalon väri mitannut ilmanlaatua hetken Sininen Hyvä ajan, se valitsee automaattisesti Sinivioletti Kohtalainen ilmanlaadun merkkivalon värin.
 • Page 96: Tuulettimen Nopeuden Muuttaminen

  Pyykinkuivaustila Vinkki • Paina -painiketta, kunnes tulee 40–60 prosentin suhteellinen • näyttöön, ja valitse pyykinkuivaustila ilmankosteus (RH) tuntuu (kuvam). miellyttävältä. » Ilmankuivain siirtyy pyykinkuivaustilaan. Jatkuva tila » Ilmankuivain toimii suurimmalla tuulettimen nopeudella. Jatkuvassa -tilassa laite näkyvät näytöllä. » toimii jatkuvasti optimaalisilla kuivatusasetuksilla.
 • Page 97: Pelkkä Puhdistus -tilan Käyttäminen

  Pelkkä puhdistus -tilan Kääntötoiminnon käyttäminen käyttäminen Laitetta voi käyttää pelkän puhdistuksen Tuuletussäle voi kääntyä jopa 90 tilassa. astetta. Kääntötoiminnon avulla voit ohjata ilman virtausta. Kosketa painiketta, kun haluat Aktivoi kääntötoiminto käyttää pelkän puhdistuksen tilaa (kuvan). koskettamalla -painiketta » Laite toimii oletusarvoisesti (kuvap).
 • Page 98: Ilmankuivaimen Sulattaminen

  Ilmankuivaimen Lapsilukon käyttöönotto sulattaminen Ota lapsilukko käyttöön koskettamalla lapsilukkopainiketta Huomautus 3 sekunnin ajan (kuva t). » Näytössä näkyy 3 sekunnin ajan Sulatustoiminto on käytössä vain • silloin, kun ilmankuivain toimii » Kun lapsilukko on käytössä, kuivaustilassa. muita painikkeita ei voi käyttää. Ilmankuivaimessa on sulatustunnistin, Poista lapsilukko käytöstä...
 • Page 99: Kuivaimen Tyhjentäminen

  5 Kuivaimen Avaa poistoaukon suojakansi (kuvaz). tyhjentäminen Irrota vesisäiliö ilmankuivaimesta (kuvav). Aseta Philipsin toimittama letku poistoaukkoon (kuva{). Vesisäiliön Avaa valutuksen poistoaukko työntämällä sen suojusta oikealle tyhjentäminen (kuva|). Liitä letku valutuksen Kun vesisäiliö on täynnä: poistoaukkoon (kuva}). » Laite antaa äänimerkin ja Aseta vesisäiliö...
 • Page 100: Puhdistaminen

  6 Puhdistaminen Täytä 1/3 vesisäiliöstä vedellä (kuva~). Lisää veteen hieman mietoa astianpesuainetta. Huomautus Pese vesisäiliö juoksevalla vedellä ja puhdista sen sisäpinnat pehmeällä • Katkaise laitteesta virta ja irrota laite pistorasiasta aina ennen ja puhtaalla liinalla (kuva). puhdistusta. Pyyhi vesisäiliön ulkopuoli kuivaksi Älä...
 • Page 101: Ilmanlaadun Tunnistimen Puhdistaminen

  Ilmanlaadun tunnistimen Huomautus puhdistaminen Voit pidentää esisuodattimen • käyttöikää antamalla sen kuivua täysin puhdistuksen jälkeen. Puhdista ilmanlaadun tunnistimet Pese kädet suodattimen käsittelyn • 2 kuukauden välein laitteen jälkeen. moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Aseta esisuodatin takaisin Huomautus laitteeseen (kuva ‚). Jos huoneen ilmankosteus •...
 • Page 102: Suodattimen Vaihtaminen

  7 Suodattimen Huomautus vaihtaminen Älä koske suodattimen • suodatuspintaan tai haistele suodattimia, sillä niihin on kertynyt epäpuhtauksia ilmasta. Suodattimen vaihdon Poista uudesta suodattimesta kaikki ilmaisin pakkausmateriaalit (kuva e). Aseta uusi suodatin laitteeseen Tässä ilmankuivaimessa on suodattimen (kuvaˆ). vaihdon ilmaisin, joka varmistaa, että Aseta ilmankuivaimen pistoke ilmansuodatin toimii moitteettomasti, pistorasiaan.
 • Page 103: Säilytys

  8 Säilytys Katkaise ilmankuivaimesta virta ja irrota laite pistorasiasta. Puhdista ilmankuivain ja ilmanlaadun tunnistin, tyhjennä vesisäiliö ja pese esisuodatin (katso kohta Puhdistaminen). Anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen säilytystä. Kääri suodatin ja esisuodatin erikseen ilmatiiviisiin muovipusseihin. Säilytä ilmankuivainta, suodattimia ja esisuodatinta viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Page 104: Vianmääritys

  9 Vianmääritys Tässä osiossa kuvataan lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi ilmankuivainta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, hteyttä maasi lisätietoa saat osoitteesta www.philips.com/support tai ottamalla y kuluttajapalvelukeskukseen. Ongelma Mahdollinen ratkaisu • Ajastimeen on määritetty tietty aikaväli. Nollaa ajastin tai poista se käytöstä.
 • Page 105 Ongelma Mahdollinen ratkaisu Ilmanpoistoaukon ilmavirta on • Esisuodatin on likainen. Puhdista esisuodatin (katso kohta selvästi heikompi Puhdistaminen). kuin ennen. • Jokin suodattimista ei ole paikallaan. Varmista, että kaikki suodattimet on kunnolla asennettu seuraavassa Ilmanlaatu ei järjestyksessä, alkaen sisimmäisestä suodattimesta: parane, vaikka laite 1) NanoProtect-suodatin Series 1 (FY1119);...
 • Page 106: Takuu Ja Huolto

  Philips on sitoutunut kehittämään, Philipsin verkkosivustoon osoitteessa tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, www.philips.com tai kysy neuvoa joista ei ole haittaa terveydelle. Philips Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta vakuuttaa, että jos sen tuotteita (puhelinnumero on kansainvälisessä käsitellään oikein asianmukaisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole käytössä, niiden käyttö...
 • Page 107 Sécurité Vider le réservoir d'eau 2 Votre déshumidi cateur Utilisation de l'évacuation et puri cateur d'air en continu Philips 2-en-1 6 Nettoyage Présentation du produit Nettoyage du corps du ( g.a) Aperçu des commandes déshumidi cateur Nettoyage du réservoir ( g.b)
 • Page 108: Important

  être remplacé par Philips, tels que de l'insecticide par un Centre Service ou du parfum autour du Agréé Philips ou par un déshumidi cateur a n technicien quali é a n d'éviter toute électrocution d'éviter tout accident.
 • Page 109 des instructions quant à prise secteur correctement l'utilisation de l'appareil par connectée. une personne responsable Placez et utilisez toujours • de leur sécurité. le déshumidi cateur sur Veillez à ce que les enfants une surface sèche, stable, • ne puissent pas jouer avec plane et horizontale.
 • Page 110 N'utilisez pas le Assurez-vous que les • • déshumidi cateur dans ltres et le réservoir une salle de bain ou d'eau sont correctement d'autres endroits où il est installés avant d'allumer le susceptible d'entrer en déshumidi cateur. contact avec de l'eau et ne Ne touchez pas le di useur •...
 • Page 111 Ne placez jamais De la moisissure peut se • • d'objets au-dessus du former dans le réservoir déshumidi cateur. d'eau : nettoyez-le chaque Ne montez pas dessus, semaine avec de l'eau du • ne vous asseyez pas robinet. Puis essuyez-le à dessus et ne vous l'aide d'un chi on doux et appuyez pas contre...
 • Page 112 Utilisez exclusivement • impliquant des processus les ltres Philips d'origine de combustion et des spécialement destinés à produits chimiques cet appareil. N'utilisez pas dangereux. d'autres ltres. Ne déplacez jamais •...
 • Page 113 Ne vous asseyez pas et ne • montez pas sur l'appareil. L'appareil est équipé de roues rotatives unilatérales. S'asseoir ou monter sur l'appareil peut entraîner des blessures. Fusible Caractéristiques techniques des fusibles : T2.0A 250V T5.0A 250V...
 • Page 114: Philips 2

  2 Votre déshumidificateur et purificateur d'air Philips 2-en-1 Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour pro ter pleinement de l'assistance o erte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.Philips.com/welcome. Présentation du produit ( g.a) Poignée...
 • Page 115: Guide De Démarrage

  3 Guide de Positionner le démarrage déshumidi cateur Pour augmenter l'e cacité de la déshumidi cation, placez le déshumidi cateur dans un endroit Installation du ltre permettant d'aspirer la plus grande quantité d'air possible. Note Note Assurez-vous que l'appareil est •...
 • Page 116: Utilisation Du

  4 Utilisation du Branchez la che du déshumidi cateur dans la prise déshumidifica- murale. » Le déshumidi cateur émet un teur signal sonore. Appuyez sur le bouton une fois pour activer l'appareil ( g.h). » Le niveau actuel d'humidité Le voyant de qualité de apparaît sur l'a cheur.
 • Page 117: Modi Cation De La Vitesse Du Ventilateur

  Mode séchage de linge Conseil • Appuyez sur le bouton jusqu'à ce Un taux d'humidité confortable est • s'a che pour sélectionner le compris entre 40 % HR et 60 % HR. mode séchage de linge ( g.m). » Le déshumidi cateur passe en mode séchage de linge.
 • Page 118: Utilisation Du Mode Puri Cation Uniquement

  Utilisation du mode Utilisation de la fonction puri cation uniquement pivot L'appareil peut être utilisé en mode Le di useur est capable de pivoter à puri cation uniquement. 90 degrés. Utilisez la fonction pivot pour diriger le ux d'air. Appuyez sur le bouton pour accéder au mode puri cation Appuyez sur le bouton...
 • Page 119: Dégivrage Du Déshumidi Cateur

  Dégivrage du Con guration du déshumidi cateur verrouillage enfant Maintenez enfoncé le bouton de Note verrouillage enfant pendant La fonction de dégivrage est 3 secondes pour activer le • uniquement activée lorsque le verrouillage ( g.t). déshumidi cateur fonctionne en »...
 • Page 120: Utilisation Du

  Retirez le réservoir d'eau du » L'appareil passe déshumidi cateur ( g.v). automatiquement en mode puri cation uniquement. Insérez le exible fourni par Philips dans l'ori ce de drainage ( g.{). Placez vos doigts dans le Poussez le couvercle de protection renfoncement latéral du de la sortie de drainage tout droit déshumidi cateur et tirez...
 • Page 121: Nettoyage

  6 Nettoyage Note Replacez le réservoir d'eau dans le • déshumidi cateur même en mode Note de drainage continu, sans quoi le déshumidi cateur ne peut pas • Éteignez et débranchez toujours fonctionner correctement. l'appareil de la prise de courant Assurez-vous que le tuyau est bien •...
 • Page 122: Nettoyage Du Réservoir D'eau

  Si le pré ltre est très sale, utilisez Nettoyage du réservoir une brosse douce pour éliminer la d'eau poussière. Lavez le pré ltre à l'eau du robinet( g.). Laissez soigneusement sécher Nettoyez le réservoir d'eau tous les le pré ltre à l'air libre avant de le jours pour le garder propre.
 • Page 123: Nettoyage Du Capteur De

  7 Remplacement Nettoyage du capteur de du filtre qualité de l'air Nettoyez le capteur de qualité de l'air tous les 2 mois pour un fonctionnement optimal du déshumidi cateur. Indicateur de remplacement du ltre Note Si le taux d'humidité de la pièce est •...
 • Page 124: Stockage

  8 Stockage Retirez le ltre usagé en fonction du statut du voyant d'alerte du ltre apparaissant sur l'a cheur. Jetez les ltres usagés ( g.‡). Éteignez le déshumidi cateur et débranchez-le de la prise murale. Note Nettoyez le déshumidi cateur, le capteur de qualité...
 • Page 125: Dépannage

  Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre déshumidi cateur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide ontactez des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support ou c le Service consommateurs de votre pays pour obtenir de l'aide.
 • Page 126 Problème Solution possible • Le taux d'humidité est faible. Le déshumidi cateur Le déshumidi cateur recommence automatiquement à fonctionner lorsque le ne recueille pas taux d'humidité est augmenté. l'eau. • La température est faible. Attendez jusqu'à ce que la température augmente. Le ux d'air qui s'échappe de la •...
 • Page 127 Problème Solution possible Le déshumidi cateur continue d'indiquer • Vous n'avez peut-être pas réinitialisé le compteur de que je dois durée de vie du ltre. Branchez le déshumidi cateur, remplacer un ltre touchez pour l'allumer, puis maintenez enfoncé le alors que je l'ai déjà bouton du minuteur pendant 3 secondes.
 • Page 128: Garantie Et Service

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si électromagnétiques vous rencontrez un problème, visitez (CEM) le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre Cet appareil Philips est conforme pays (vous pouvez trouver le numéro de à...
 • Page 129: Informations Hfc

  Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits. Informations HFC R134a est parfaitement étanche dans le produit.
 • Page 131 1 Importante Sicurezza deumidi catore Svuotamento del 2 Puri catore e serbatoio dell'acqua deumidi catore d'aria 2 Utilizzo del drenaggio in 1 Philips continuo Panoramica del prodotto 6 Pulizia ( g.a) Pulizia del corpo del Panoramica dei comandi deumidi catore ( g.b)
 • Page 132: Importante

  Se il cavo di alimentazione • Sicurezza è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da Prima di utilizzare il deumidi catore, un centro di assistenza leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per autorizzato Philips o da eventuali riferimenti futuri.
 • Page 133: Deumidi Catore D'aria

  Non ostruire l'ingresso potrebbe causare il • e l'uscita dell'aria, ad surriscaldamento o il esempio posizionando pericolo di incendio. oggetti sull'uscita dell'aria Non utilizzare questo • o davanti all'ingresso deumidi catore se è stato dell'aria. spruzzato insetticida Non inserire le dita o altri a base di gas per uso •...
 • Page 134 Questo deumidi catore è Spegnere e scollegare • • destinato esclusivamente il deumidi catore prima a uso domestico in normali di svuotare il serbatoio. condizioni ambientali In caso contrario, ciò (5 °C-35 °C). potrebbe comportare delle Non utilizzare il perdite di acqua. •...
 • Page 135 Se il deumidi catore resta • Utilizzare solo i ltri inattivo per un periodo • originali Philips studiati di tempo prolungato, appositamente per questo assicurarsi che tutte le parti apparecchio. Non utilizzare siano pulite e asciutte. altri ltri.
 • Page 136 Non utilizzare il Se l'apparecchio resta • • deumidi catore in stanze inattivo per un periodo con notevoli cambiamenti di tempo prolungato, di temperatura poiché rimuovere il ltro dal potrebbe formarsi della deumidi catore e riporlo condensa all'interno dello separatamente in un luogo stesso.
 • Page 137: In 1 Philips

  2 Purificatore e deumidificatore d'aria 2 in 1 Philips Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi o erti dall'assistenza Philips, e ettuare la registrazione del prodotto presso il sito www.Philips.com/welcome. Panoramica del prodotto ( g.a)
 • Page 138: Guida Introduttiva

  3 Guida Posizionamento del introduttiva deumidi catore Per aumentare l'e cacia del deumidi catore, posizionarlo dove può raccogliere la quantità massima di aria. Installazione del ltro Nota Nota Quando il deumidi catore è in • funzione, non aprire porte esterne o Assicurarsi che l'apparecchio sia •...
 • Page 139: Utilizzo Del

  4 Utilizzo del Inserire la spina del deumidi catore nella presa a muro. deumidificatore » Il deumidi catore emette un segnale acustico. Per accendere l'apparecchio, toccare una volta il pulsante Spia della qualità ( g.h). » Il livello di umidità attuale è dell'aria visualizzato sul display.
 • Page 140: Modi Ca Della Velocità Della Ventola

  Modi ca della velocità Nota della ventola Quando l'umidità ha raggiunto • il livello inferiore selezionato, il deumidi catore interrompe È possibile selezionare la velocità automaticamente la procedura, 1, 2 ,3 desiderata della ventola (Auto, anche se la ventola continua a ), o la modalità...
 • Page 141: Utilizzo Della Modalità Di Sola Puri Cazione

  Toccare il pulsante della velocità Nota della ventola per selezionare la velocità desiderata ( g.o). Non rivolgere il usso di aria del • » La velocità della ventola e deumidi catore direttamente verso vengono visualizzati sullo il proprio corpo per un periodo di schermo.
 • Page 142: Impostazione Del Timer

  Impostazione del timer Nota Durante l'operazione di • Con la funzione timer, è possibile scongelamento, il deumidi catore impostare il deumidi catore a nché funziona in modalità di asciugatura rimanga in funzione per un determinato del bucato. numero di ore. Trascorso il tempo Quando lo scongelamento sarà...
 • Page 143: Utilizzo Della Funzione Di Accensione/spegnimento Spia

  5 Scarico del Utilizzo della funzione di deumidificatore accensione/spegnimento spia Tramite il pulsante di accensione/ Svuotamento del spegnimento spia è possibile accendere o spegnere la spia della qualità dell'aria, serbatoio dell'acqua il display e gli indicatori, quando necessario. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno: Toccare il pulsante di accensione/ »...
 • Page 144: Utilizzo Del Drenaggio Continuo

  Accertarsi che il tubo essibile non • Inserire il tubo essibile fornito da sia immerso nell'acqua e che non Philips nel foro di drenaggio ( g.{). sia posizionato più in alto rispetto al Spingere il coperchio di protezione foro di drenaggio continuo.
 • Page 145: Pulizia

  6 Pulizia Pulizia del serbatoio dell'acqua Nota Per garantire la massima igiene, pulire il serbatoio dell'acqua tutti i giorni. • Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di Spegnere il deumidi catore e corrente prima di procedere alla scollegarlo dalla presa a muro.
 • Page 146: Pulizia Del Sensore Della Qualità Dell'aria

  Se il pre ltro è molto sporco, Pulizia del sensore della utilizzare una spazzola morbida per rimuovere lo sporco. Lavare qualità dell'aria il pre ltro sotto l'acqua corrente ( g.). Per garantire il funzionamento ottimale Lasciare asciugare all'aria il pre ltro del deumidi catore, pulire il sensore prima di inserirlo nuovamente nel della qualità...
 • Page 147: Sostituzione Del Ltro

  7 Sostituzione del sullo schermo. Smaltire i ltri usati ( g.‡). filtro Nota Non toccare la super cie corrugata • del ltro, né annusarlo, dal Indicatore di sostituzione momento che ha raccolto sostanze del ltro inquinanti dall'ambiente. Questo deumidi catore è dotato Rimuovere il materiale di dell'indicatore di sostituzione del imballaggio dal nuovo ltro ( g.e).
 • Page 148: Conservazione

  8 Conservazione Spegnere il deumidi catore e scollegarlo dalla presa a muro. Pulire il deumidi catore e il sensore della qualità dell'aria, svuotare il serbatoio dell'acqua e lavare il pre ltro (consultare il capitolo "Pulizia"). Lasciare asciugare tutte le parti accuratamente prima di riporle.
 • Page 149: Risoluzione Dei Problemi

  In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso del deumidi catore. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite ontattare il di seguito, visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support o c centro assistenza clienti di zona.
 • Page 150 Problema Possibile soluzione • Il livello di umidità è basso. Il deumidi catore riprende Il deumidi catore automaticamente a funzionare quando il livello di umidità non raccoglie aumenta. l'acqua. • La temperatura è bassa. Attendere no a che la temperatura non aumenta. Il usso d'aria che fuoriesce dalla •...
 • Page 151: Garanzia E Assistenza

  Se è necessario sostituire una parte o si desidera acquistare un accessorio aggiuntivo, rivolgersi al proprio rivenditore Philips o visitare il sito www.philips.com/support. In caso di problemi a reperire le parti, contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia).
 • Page 152: Note

  Riciclaggio norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici. Conformità ai requisiti EMF Koninklijke Philips N.V. produce e - Questo simbolo indica che il prodotto commercializza numerosi prodotti non può essere smaltito con i normali per il mercato consumer che, come ri uti domestici (2012/19/UE).
 • Page 153 Inhoud 5 De ontvochtiger legen 1 Belangrijk Veiligheid Het waterreservoir legen De continue afvoer Philips 2-in-1 gebruiken luchtontvochtiger en 6 Schoonmaken luchtzuiveraar Productoverzicht (afb. a) 157 De behuizing van de ontvochtiger Overzicht bedieningspaneel (afb. schoonmaken Het waterreservoir schoonmaken 3 Aan de slag...
 • Page 154: Belangrijk

  Indien het netsnoer • Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze beschadigd is, moet indien nodig te kunnen raadplegen. het worden vervangen Gevaar door Philips, een door Spuit geen brandbare • Philips geautoriseerd materialen, zoals servicecentrum of insecticiden of geurtjes, personen met vergelijkbare rond de ontvochtiger.
 • Page 155 Houd toezicht op jonge stopcontact met goede • kinderen om te voorkomen aansluitingen. dat ze met het apparaat Plaats en gebruik de • gaan spelen. ontvochtiger altijd op een Start of stop de droge, stabiele, vlakke en • ontvochtiger niet door horizontale ondergrond.
 • Page 156 Gebruik de ontvochtiger Raak de • • niet in de badkamer of op ventilatieopeningen niet andere plaatsen waar het aan. apparaat waarschijnlijk in Stoot niet met harde • contact komt met water, en voorwerpen tegen de reinig het niet met water. ontvochtiger (dit geldt Wanneer u de ontvochtiger in het bijzonder voor de...
 • Page 157 Ga niet op de ontvochtiger Als u de ontvochtiger • • staan of zitten, en leun er gedurende een langere niet tegen. Hierdoor kan de periode niet gebruikt, ontvochtiger kantelen, met zorg er dan voor dat alle letsel tot gevolg. onderdelen schoon en Verwijder of demonteer droog zijn.
 • Page 158 • oorspronkelijke, speciaal gevaarlijke chemicaliën. voor dit apparaat Verplaats het apparaat • bestemde lters van niet door aan het snoer te Philips. Gebruik geen trekken. andere lters. Dit apparaat is geen • Verbranding van het vervanging voor goede • lter kan leiden tot...
 • Page 159: Philips 2

  Philips 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtzuiveraar Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Productoverzicht (afb. a) Handvat Eenzijdig draaiende wielen Ventilatieopening Display Luchtuitlaat...
 • Page 160: Aan De Slag

  3 Aan de slag Plaatsing van de ontvochtiger Zet de ontvochtiger op een plaats waar Het lter installeren zo veel mogelijk lucht kan worden aangetrokken, om de lucht zo e ectief mogelijk te ontvochtigen. Opmerking Opmerking Haal de stekker uit het stopcontact •...
 • Page 161: De Luchtkwaliteitsindicator

  4 De ontvochtiger Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. gebruiken » De ontvochtiger geeft een pieptoon. Tik eenmaal op de knop om het apparaat in te schakelen (afb. h). » De actuele vochtigheidsgraad wordt weergegeven op het luchtkwaliteitsindicator scherm.
 • Page 162: De Ventilatorsnelheid Wijzigen

  De ventilatorsnelheid Opmerking wijzigen Wanneer de vochtigheid is • afgenomen tot het gekozen niveau, stopt de ontvochtiger automatisch U kunt de gewenste ventilatorsnelheid met het ontvochtigen van de lucht, 1, 2, 3 en 4 (Automatisch, ) instellen, of maar de ventilator blijft draaien. de modus voor kleding drogen.
 • Page 163: De Modus Voor Alleen Zuivering Gebruiken

  Tik op de knop voor de Opmerking ventilatorsnelheid om de gewenste ventilatorsnelheid te Richt de luchtstroom van de • selecteren (afb. o). ontvochtiger nooit langere tijd » De ventilatorsnelheid en rechtstreeks op het lichaam, worden op het scherm met name bij iemand die de weergegeven.
 • Page 164: De Timer Instellen

  De timer instellen Opmerking Tijdens het ontdooien werkt de • Met de timerfunctie kunt u het apparaat ontvochtiger in de wasdroogmodus. zo instellen dat het gedurende een De ontvochtiger hervat de werking • bepaald aantal uren werkt. Wanneer de met de vorige instellingen nadat het ingestelde tijd is verstreken, wordt het ontdooien is voltooid.
 • Page 165: De Aan-uitfunctie Voor Licht Gebruiken

  5 De ontvochtiger De aan-uitfunctie voor legen licht gebruiken Met de aan-uitknop voor licht kunt u de luchtkwaliteitsindicator, het scherm en de functie-indicatoren naar wens in- of Het waterreservoir legen uitschakelen. Tik één keer op de aan- Wanneer het waterreservoir vol is: uitknop voor licht om de »...
 • Page 166: De Continue Afvoer Gebruiken

  • Verwijder het waterreservoir uit de ondergedompeld in water en niet ontvochtiger (afb. v). hoger ligt dan de afvoeropening van Plaats de door Philips de continue afvoer. meegeleverde slang in de Plaats de opening van de slang • afvoeropening (afb. {).
 • Page 167: Schoonmaken

  6 Schoonmaken Het waterreservoir schoonmaken Opmerking Maak het waterreservoir elke dag schoon. • Schakel de ontvochtiger altijd uit en haal de stekker uit het Schakel de ontvochtiger uit en haal stopcontact voordat u het apparaat de stekker uit het stopcontact. schoonmaakt.
 • Page 168: De Luchtkwaliteitsensor Reinigen

  Verwijder het voor lter uit het De luchtkwaliteitsensor apparaat (afb. €). reinigen Als het voor lter heel vuil is, kunt u een zachte borstel gebruiken om het stof weg te borstelen. Spoel het Reinig de luchtkwaliteitsensor om voor lter schoon onder de kraan de 2 maanden om de ontvochtiger (afb.
 • Page 169: Het Lter Vervangen

  7 Het filter scherm wordt weergegeven. Gooi gebruikte lters weg (afb. ‡). vervangen Opmerking Raak het geplooide oppervlak • van het lter niet aan en ruik niet Indicator voor vervanging aan de lters. De lters bevatten van lter vervuilende sto en uit de lucht. Deze ontvochtiger is voorzien van een Verwijder al het indicator voor vervanging van het lter,...
 • Page 170: Opbergen

  8 Opbergen Schakel de ontvochtiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Reinig de ontvochtiger en de luchtkwaliteitsensor, leeg het waterreservoir en spoel het voor lter schoon (zie het hoofdstuk Schoonmaken). Laat alle onderdelen goed drogen voordat u ze opbergt. Wikkel het lter en het voor lter apart in luchtdichte plastic zakken.
 • Page 171: Problemen Oplossen

  Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de ontvochtiger. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, ga dan naar www.philips.com/support of ontact op met het Consumer Care Center in uw land...
 • Page 172 Probleem Mogelijke oplossing Er lekt water uit de • Controleer of de ontvochtiger in goede staat verkeert en of ontvochtiger. het waterreservoir niet is beschadigd. • De vochtigheidsgraad is te laag. De ontvochtiger gaat De ontvochtiger automatisch weer werken als de vochtigheidsgraad hoger verzamelt geen wordt.
 • Page 173: Garantie En Service

  10 Garantie en service Als u informatie wilt of een probleem hebt, ga dan naar de Philips-website www. philips.com of neem contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
 • Page 174: Kennisgevingen

  Een van de belangrijkste zakelijke Als u correct verwijdert, voorkomt u principes van Philips is ervoor te zorgen negatieve gevolgen voor het milieu en dat al onze producten voldoen aan alle de volksgezondheid.
 • Page 175 Innhold 6 Rengjøring 1 Viktig Sikkerhet Rengjøre luftavfukterkabinettet 2 Philips 2-i-1 luftavfukter Rengjøre vannbeholderen og luftrenser Produktoversikt ( g.a) Rengjøre for lteret Rengjøring av Oversikt over luftkvalitetssensoren kontrollknapper ( g.b) 7 Bytte ut lteret 3 Komme i gang Installere lteret...
 • Page 176: Viktig

  Viktig Hvis strømledningen er • ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som Sikkerhet er godkjent av Philips, eller lignende kvali sert Les denne brukerveiledningen nøye før personell for å unngå du bruker luftavfukteren, og ta vare på...
 • Page 177 Ikke stikk ngrene eller restprodukter, røkelse • gjenstander inn åpningene som brennes, eller kjemisk for innluft og utluft. Det kan damp. forårsake fysiske skader Ikke bruk eller oppbevar • og/eller feil på produktet. luftavfukteren i direkte sollys. Forsiktig Du bør ikke bruke •...
 • Page 178 Pass på at ltrene og Ikke stå på, sitt på eller len • • vannbeholderen er riktig deg mot luftavfukteren. installert før du slår på Dette kan føre til at luftavfukteren. luftavfukteren velter og Ikke berør det svingende forårsake skade. •...
 • Page 179 å dra i strømledningen. strømlekkasje. Dette apparatet er ingen • Bruk bare originale lter • erstatning for ordentlig fra Philips tiltenkt dette lufting, regelmessig apparatet. Ikke bruk andre støvsuging eller bruk av en lter. utsugingsenhet eller vifte Hvis du brenner lteret, kan •...
 • Page 180 Ikke sitt eller stå på • apparatet. Apparatet er utstyrt med ensidig roterende hjul. Hvis du sitter eller står oppå apparatet, kan det føre til skader. Sikringsspesi kasjon: T2,0 A 250 V T5,0 A 250 V 178 NO...
 • Page 181: Philips 2-i-1 Luftavfukter Og Luftrenser

  2 Philips 2-i-1 luftavfukter og luftrenser Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet på www.Philips.com/welcome. Produktoversikt ( g.a) Håndtak Ensidig roterende hjul Luftspjeld Displaypanel Åpning for utluft...
 • Page 182: Komme I Gang

  3 Komme i gang Plassere luftavfukteren Plasser luftavfukteren der den kan ta inn mest luft for å få best e ekt av Installere lteret luftavfukteren. Note Note Når luftavfukteren er i bruk, må du • Kontroller at du har dratt apparatet •...
 • Page 183: Bruke Luftavfukteren

  4 Bruke Trykk på knappen én gang for å slå på apparatet ( g.h). luftavfukteren » Gjeldende fuktighetsnivå vises på skjermen. » Luftkvalitetssensorene måler luftkvalitet en kort stund, og Lampen for luftkvalitet velger deretter automatisk fargen på lampen for luftkvalitet. Farge på...
 • Page 184: Slik Endrer Du Viftehastigheten

  Kontinuerlig modus Note Når apparatet er i kontinuerlig Ikke rett luftstrømmen fra • modus, jobber den konstant med de luftavfukteren direkte mot kroppen optimale avfuktingsinnstillingene. over en lengre periode, og spesielt ikke mot personer som ikke kan Trykk på knappen gjentatte justere luftfuktigheten.
 • Page 185: Bruke Dreiefunksjonen

  Trykk på knappen igjen for å Stille inn timeren avslutte denne modusen. » Luftavfukteren går i kombi- Med timerfunksjonen kan du velge hvor automodus. lenge luftavfukteren skal være slått på. Når den forhåndsinnstilte tiden er Note ute, slås luftavfukteren av automatisk. Timeren gir deg valget fra 1 til 9 timer.
 • Page 186: Slik Stiller Du Inn Barnesikringen

  5 Tømme Slik stiller du inn luftavfukteren barnesikringen Trykk på og hold inne barnesikringsknappen i 3 sekunder for å aktivere Tømme vannbeholderen barnesikringen ( g.t). » vises på skjermen i Når vannbeholderen er full: 3 sekunder. » Apparatet piper, og indikatoren »...
 • Page 187: Bruke Den Kontinuerlige Dreneringen

  ( g.v). høyere enn det kontinuerlige Plaser slangen som følger med fra dreneringshullet. Philips inn i dreneringshullet ( g.{). Plasser uttaket på slangen et sted • Skyv det beskyttende dekselet til der den enkelt kan drenere.
 • Page 188: Rengjøring

  6 Rengjøring Fyll en tredjedel av vannbeholderen med vann ( g.~). Tilsett litt mildt oppvaskmiddel i vannet i vannbeholderen. Note Vask vannbeholderen under rennende vann, og rengjør • Slå alltid av apparatet og dra ut støpselet fra stikkontakten før innsidene på den med en myk og rengjøring.
 • Page 189: Rengjøring Av Luftkvalitetssensoren

  Sett for lteret tilbake i apparatet Fjern dekselet for ( g.‚). luftkvalitetssensoren ( g.„). Sett bakpanelet tilbake på plass Rengjør luftkvalitetssensoren og ved å trykke den nedre delen av støvinntaket og -uttaket med en bakpanelet på apparatet først (1). fuktig bomullspinne ( g.…). Deretter skyver du panelet forsiktig Tørk alle deler grundig med en tørr mot apparatet (2) ( g.g).
 • Page 190: Bytte Ut Lteret

  7 Bytte ut filteret Note Ikke berør den foldede over aten • til lteret. Du må heller ikke lukte på ltrene ettersom de inneholder Indikator for bytting av forurensning fra luften. lter Fjern all emballasjen fra det nye lteret ( g.e). Denne luftavfukteren er utstyrt med en indikator for lterbytting som sørger Sett det nye lteret i apparatet...
 • Page 191: Lagring

  8 Lagring Slå av luftavfukteren og koble støpselet fra stikkontakten. Rengjør luftavfukteren og luftkvalitetssensoren, tøm vannbeholderen og vask for lteret (se avsnittet Rengjøring). La alle delene tørke helt før du lagrer dem. Pakk lteret og for lteret hver for seg inn i lufttette plastposer. Oppbevar luftavfukteren, ltre og for lteret på...
 • Page 192: Feilsøking

  9 Feilsøking Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med luftavfukteren. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kan du gå til forbrukerstøtten der du bor www.philips.com/support eller kontakte for å få hjelp. Problem Mulig løsning •...
 • Page 193 Problem Mulig løsning Luftstrømmen som kommer ut • For lteret er skittent. Rengjør for lteret (se avsnittet av luftuttaket, er Rengjøring). betydelig svakere enn før. • Ett av ltrene ikke er montert i apparatet. Kontroller at alle Luftkvaliteten blir ltrene er riktig montert i følgende rekkefølge, fra innerst til ikke bedre, selv om ytterst: 1) NanoProtect- lter, serien 1 (FY1119), 2) for lter.
 • Page 194: Garanti Og Service

  Philips-produkter håndteres riktig ifølge Hvis det ikke er noen kundestøtte der tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem du bor, kan du gå til den lokale Philips- ut fra den kunnskapen vi har per dags forhandleren. dato.
 • Page 195 Innehåll 5 Tömma avfuktaren 1 Viktigt! Säkerhet Tömma vattentanken Använda den 2 Din Philips 2-i-1 kontinuerliga tömningen luftavfuktare och luftrenare Produktöversikt (bild a) 198 6 Rengöring Rengöra avfuktarens Översikt av reglage (bild utsida Rengöra vattenbehållaren 3 Komma igång Rengöra för ltret Installera ltret Rengöra...
 • Page 196: Viktigt

  Om nätsladden är • skadad måste den alltid Säkerhet bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade Läs den här bruksanvisningen noggrant serviceombud eller innan du använder avfuktaren, och spara den för framtida bruk.
 • Page 197 Blockera inte luftintaget platser med rester från olja, • och -utblåset, t.ex. genom rökelse eller kemiska ångor. att placera föremål på Använd eller förvara inte • utblåset eller framför avfuktaren i direkt solljus. luftintaget. Använd inte avfuktaren • För inte in ngrar eller nära gasutrustning, •...
 • Page 198 Rör inte gallret. identi era när tanken är • Undvik att slå emot full vilket kan resultera i att • avfuktaren (särskilt vatten läcker ut. luftintaget och utblåset) Använd inte tvättmedel, • med hårda föremål. rengöringsmedel, Koppla alltid ur avfuktaren slippulver, kemiskt •...
 • Page 199 • ersätter inte ordentlig elektricitet. ventilation, regelbunden Använd endast original- • dammsugning eller lter från Philips avsedda användning av spiskåpa för apparaten. Använd inte eller äkt vid matlagning. några andra lter. Om apparaten inte Bränning av ltret kan ge •...
 • Page 200: Din Philips 2

  2 Din Philips 2-i-1 luftavfuktare och luftrenare Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support. Produktöversikt (bild a) Handtag Roterande hjul på en sida Galler Teckenfönster...
 • Page 201: Komma Igång

  3 Komma igång Placering av avfuktaren För att öka avfuktningens e ektivitet bör du placera avfuktaren på en plats som Installera ltret kan dra mest luft. Note Note Öppna inte ytterdörrar eller fönster • Se till att apparatens stickkontakt är •...
 • Page 202: Använda Avfuktaren

  4 Använda Tryck på knappen en gång för att slå på apparaten (bild h). avfuktaren » Aktuell luftfuktighetsnivå visas på skärmen. » Efter att luftkvalitetssensorn mätt luftkvaliteten en kort stund Luftkvalitetslampan väljer den automatiskt färgen på luftkvalitetslampan. » Avfuktaren går till combi-AUTO- Färg på...
 • Page 203: Ändra äkthastigheten

  Kontinuerligt läge Note I kontinuerligt läge arbetar Rikta inte avfuktarens luft öde • apparaten ständigt med de optimala direkt mot kroppen under en längre inställningarna för avfuktning. tid, särskilt om det nns någon som inte kan justera luftfuktigheten. Tryck på knappen upprepade När du använder avfuktaren •...
 • Page 204: Använda Svängfunktionen

  Tryck på knappen igen för att Ställa in timern stänga av läget för endast rening. » Avfuktaren går till combi-AUTO- Med timerfunktionen kan avfuktaren läge. köras under ett bestämt antal timmar. När den inställda tiden har gått stängs Note avfuktaren automatiskt av. Du kan ställa in timern på...
 • Page 205: Ställa In Barnlåset

  5 Tömma Note avfuktaren Under avfrostning fungerar • avfuktaren i klädtorkläget. Avfuktaren kommer att börja arbeta • igen och använda föregående inställningar när avfrostningen är Tömma vattentanken slutförd. När vattentanken är full: Ställa in barnlåset » Apparaten piper och indikatorn är på.
 • Page 206: Rengöring

  6 Rengöring Ta bort vattentanken från avfuktaren (bild v). Sätt i Philips medföljande slang i tömningshålet (bild {). Note Skjut skyddslocket för • Stäng alltid av apparaten och dra ur tömningsutloppet åt höger för att nätsladden från eluttaget innan du öppna det (bild.|).
 • Page 207: Rengöra Vattenbehållaren

  Låt för ltret lufttorka ordentligt Rengöra innan du sätter tillbaka det i vattenbehållaren avfuktaren. Rengör vattentanken varje dag för att Note hålla den ren. För att optimera livslängden på • Stäng av avfuktaren och dra ur för ltret bör du se till att det har sladden från vägguttaget.
 • Page 208: Rengöra Luftkvalitetssensorn

  7 Byta ut filtret Rengöra luftkvalitetssensorn Rengör luftkvalitetssensorn varannan Indikator för byte av månad för att avfuktaren ska fungera ltret optimalt. Avfuktaren är utrustad med en indikator Note för byte av lter för att se till att luft ltret Om luftfuktigheten i rummet •...
 • Page 209: Förvaring

  8 Förvaring Note Rör inte den veckade ytan på ltret • och lukta inte på ltren – de har Stäng av avfuktaren och dra ut samlat på sig luftföroreningar. sladden från vägguttaget. Rengör avfuktaren, Ta bort allt förpackningsmaterial luftkvalitetssensor, töm från det nya ltret (bild e).
 • Page 210: Felsökning

  I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med avfuktaren. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du kontakta kundtjänst i ditt land gå till www.philips.com/support eller för att få hjälp. Problem Möjlig lösning...
 • Page 211 Problem Möjlig lösning Luft ödet som kommer ur utblåset • För ltret är smutsigt. Rengör för ltret (mer information nns är mycket svagare i kapitlet Rengöring). än förr. • Ett av ltren har inte placerats i apparaten. Se till att alla Luftkvaliteten lter är ordentligt installerade i följande ordning och börja förbättras inte trots...
 • Page 212: Garanti Och Service

  10 Garanti och 11 Meddelanden service Elektromagnetiska fält (EMF) Om du behöver information eller har problem kan du gå till Philips Den här Philips-produkten uppfyller webbplats på www.philips.com alla tillämpliga standarder och eller kontakta Philips kundtjänst regler gällande exponering av i ditt land (telefonnumret nns i elektromagnetiska fält.
 • Page 213: Hfc-information

  HFC-information R134a är hermetiskt försluten i produkten. Kylmedium: R134a Vikt: 0,155 kg GWP: 1430 Motsvarar 0,22165 ton koldioxid Återvinning Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: