Download  Print this page

Bruke Den Kontinuerlige Dreneringen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bruke den kontinuerlige
dreneringen
Luftavfukteren kan også drenere
over ødig vann ved at du fester en
slange til den. Dette gir deg muligheten
til å bruke luftavfukteren uten å måtte
tømme vannbeholderen.
1
Slå av luftavfukteren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Åpne det beskyttende dekselet til
dreneringshullet ( g.z).
3
Ta vannbeholderen ut av
luftavfukteren ( g.v).
4
Plaser slangen som følger med fra
Philips inn i dreneringshullet ( g.{).
5
Skyv det beskyttende dekselet til
dreneringsuttaket til høyre for å
åpne den ( g.|).
6
Koble slangen til dreneringsuttaket
( g.}).
7
Plasser vannbeholderen tilbake i
luftavfukteren ( g.y).
Note
Plasser vannbeholderen tilbake i
luftavfukteren helt jevnt ved å bruke
den kontinuerlige dreneringen,
ellers kan ikke luftavfukteren brukes
på vanlig vis.
Pass på at slangen er godt festet
slik at det ikke lekker vann fra
luftavfukteren.
Når du bruker den kontinuerlige
dreneringen, må du passe på at
slangen er lagt att og at det ikke er
knuter på den.
Pass på at slangen ikke er dekket
av vann, og at den ikke er hevet
høyere enn det kontinuerlige
dreneringshullet.
Plasser uttaket på slangen et sted
der den enkelt kan drenere.
Kontroller luftavfukteren én gang i
uken når den drenerer kontinuerlig,
eller når den er uten tilsyn over en
lengre periode.
NO
185

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: