Download Print this page

Urządzeniach Pojedynczych); Konfiguracja Sterowania Kotła Hc60Ng/R6660D; Czujnik Temperatury Zasilania; Dopasowanie Parametrów - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.3.
Przyporządkowanie Chronothermu
CM67RFMV do HM 80
(Konfiguracja, tylko przy
urządzeniach pojedynczych)
Komplety HMC 80 i HMC 82 są dostarczane w
stanie wstępnie skonfigurowanym. Nastawnik
temperatury pomieszczenia HM 80 został już
przyporządkowany do Chronothermu
CM67RFMV (Konfiguracja niepotrzebna).
Przytrzymać oba przyciski przy HM 80 tak długo (ok. 4 s),
aż LED 4 będzie migał równomiernie (rys. 2).
Przesunąć przełącznik suwakowy przy CM67RFMV do
pozycji
.
OFF
Przyciskać równocześnie przyciski
do momentu ukazania się napisu
PROG 1
wyświetlaczu.
Przyciskać przycisk , aby wysyłać sygnał komunikacji
Przy udanej Konfiguracji dioda LED 4 przy HM 80
zgaśnie.
Przy HM 80 po 3 minutach następuje Time-out.
Urządzenie nie jest już w trybie Konfiguracji.
7.4.
Konfiguracja sterowania kotła
HC60NG/R6660D
W zależności od zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń z
instalacją moduł przekaźnika HC60NG/R6660D steruje
źródłem ciepła zależnie od ustawienia zaworu.
Przycisnąć przycisk przy module przekaźnika HC60NG/
R6660D 5 s w celu aktywacji trybu Konfiguracji.
Czerwona LED przy module przekaźnika miga w rytmie
5/5 WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA.
Przesunąć przełącznik suwakowy przy CM67RFMV do
pozycji
.
OFF
Przycisnąć równocześnie przyciski
.
PROG 1
Przycisnąć przycisk , aby wysyłać sygnał komunikacji
Przy udanej Konfiguracji czerwona LED przy HC60NG/
R6660D zgaśnie.
Moduł przekaźnika HC60NG/R6660D zostaje
włączony wzgl. wyłączony zależnie od wartości
zadanej/rzeczywistej.
7.5.

Czujnik temperatury zasilania

Rozpoznanie czujnika temperatury zasilania następuje
automatycznie, gdy tylko czujnik zostanie przyłączony.
Gdy czujnik temperatury zasilania nie jest już używany,
należy HM 80 zresetować do nastaw fabrycznych (patrz
"Wskazówki dla instalatora" strona 42) i następnie ponownie
przyporządkować do regulatora CM67RFMV (patrz
"Przyporządkowanie Chronothermu CM67RFMV do HM 80
(Konfiguracja, tylko przy urządzeniach pojedynczych)",
strona 41).
7.6.
Dopasowanie parametrów
W trybie instalacji można dopasować parametry, aby
nastawić zastosowanie odpowiednio do wymagań klienta.
Następujące parametry można indywidualnie dopasować do
stosowanego mieszacza i do pompy (istotne parametry dla
aplikacji mieszaczy trójdrogowych):
,
i
TEMP
TEMP
na
Inst
.
,
i
TEMP
TEMP
.
• Ograniczenie temperatury zasilania maks. (czujnik
temperatury zasilania T7414C1012 jest konieczny)
• Ograniczenie temperatury zasilania min. (czujnik
temperatury zasilania T7414C1012 jest konieczny)
• Czas pracy mieszacza
• Czas opóźnienia pompy
• Eksploatacja przy ogrzewaniu/chłodzeniu
Dalsze parametry i szczegóły odnośnie parametrów patrz
tabela na stronie 45.
7.6.1.

Aktywacja trybu instalacji

Przesunąć przełącznik
suwakowy w CM67RFMV
do pozycji
.
OFF
Przycisnąć przycisk i
uruchomić równocześnie
i
.
PROG 3
PROG 4
Za pomocą przycisków
,
TEMP
TEMP
można zmienić nastawy
fabryczne.
Nastawa miga, aby
zaznaczyć zmianę.
Aby potwierdzić zmianę
należy przycisnąć
przycisk .
Po zapisaniu nowej
wartości w pamięci
nastawa przestaje migać.
Przycisnąć przycisk
+
lub
- w celu przejścia
do następnego
parametru.
Dopasować dalsze nastawy w trybie instalacji zgodnie z
tabelą na stronie 45.
Przyciskać przycisk
PROG 2
6-21 (patrz tabela parametrów, strona 45).
Aby opuścić tryb instalacji należy przesunąć przełącznik
suwakowy do pozycji
AUTO
7.6.2.
Aktywacja modułu automatycznej
korekty czasu (ATS)
Moduł ATS odbiera sygnał czasowy z nadajnika. Dlatego
ręczne ustawienie czasu nie jest potrzebne.
Podłączyć moduł ATS.
Nastawić parametr 4:At w trybie instalacji na 1.
Powtórzyć kontrolę systemu.
7.7.

Przeprowadzenie testu systemu

Przesunąć przełącznik suwakowy przy CM67RFMV do
pozycji
lub
.Nastawić wartość zadaną
AUTO
MAN
temperatury pomieszczenia 30 °C przyciskiem
Mieszacz musi zareagować w ciągu 3 minut. LED 1
świeci na czerwono (mieszacz otwarty).
Nastawić wartość zadaną temperatury pomieszczenia 5 °C
przyciskiem
.
TEMP
Mieszacz musi zareagować w ciągu 3 minut. LED 2
świeci na zielono (mieszacz zamknięty).
Uruchomienie
w celu ustawienia parametrów
lub
.
MAN
TEMP
.
41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80