Download Print this page

Wskazówki Dla Instalatora; Kontrola Przekazu Radiowego; Przywrócenie Nastaw Fabrycznych Uniwersalnego Nastawnika Hm 80; Inne Przykłady Zastosowania - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inne przykłady zastosowania
7.8.
Wskazówki dla instalatora
Po uruchomieniu CM67RFMV i HM 80 należy klienta
poinformować o sterowaniu ogrzewania:
Wyjaśnić klientowi funkcję i obsługę wszystkich części
składowych.
Wskazać na odrębności i możliwości rozbudowy danej
instalacji klienta.
7.9.

Kontrola przekazu radiowego

Przesunąć przełącznik suwakowy przy CM67RFMV do
pozycji
.
OFF
W celu kontroli przekazu radiowego należy następnie
przycisnąć przyciski
TEMP
Regulator wyświetla tekst Test na wyświetlaczu i wysyła
sygnały testowe w ciągu maks. 10 minut do odbiornika.
Jeżeli sygnał testowy jest odbierany, LED 4 miga na
czerwono.
LED 4 miganiem pokazuje poziom odbieranego sygnału
(1 = wystarczający...5 = silny).
7.10. Przywrócenie nastaw fabrycznych
uniwersalnego nastawnika HM 80
Przy resecie HM 80 do nastaw fabrycznych
wszystkie aktualne przyporządkowania zostają
skasowane. Przy przerwie zasilania prądu HM 80
zachowuje swoją konfigurację.
Przytrzymać przyciski HM 80 dłużej niż 10 s.
Jeżeli dioda LED 4 szybko miga (1/9 Włączone/
Wyłączone) – oznacza to przywrócenie nastaw
fabrycznych.
8. Inne przykłady zastosowania
Sterowanie zaworem mieszającym w systemie ogrzewania
podłogowego i grzejnikowego do 2 stref grzewczych ze
sterowaniem kotła
Termostat programowalny CM67z bez
programowania parametrów systemu, jedynie
parametry fabryczne
42
i
na 3 s.
TEMP
Parametry fabryczne HM 80
Czas wybiegu pompy
Czas przebiegu siłownika
Minimalna temp. zasilania
Maksymalna temp. zasilania
8.1.
Przyporządkowanie Chronothermu
CM67z do HM 80 (Konfiguracja,
tylko przy urządzeniach
pojedyńczych)
Jak należy instalować CM67z prosimy
przeczytać w instrukcji obsługi.
CM67z posiada wbudowany czujnik temperatury dla
strefy 1. Funkcja czujnika w trybie instalacji jest ustalana
przez parametr 7:tS:
Nastawić parametr 7:tS na wartość „2".
Nastawić parametr 17:SU na wartość 0 (tylko HR 80) lub 2
(HR 80 i R6660D).
Wbudowany czujnik jest teraz wykorzystywany do
pomiaru i regulacji temperatury pomieszczenia w
strefie 1.
Wskazówki do nastaw parametrów CM67z
można znaleźć w przynależnej instrukcji obsługi.
Należy pamiętać, że przy CM67z stosowane są
tylko ustawienia standardowe HM 80 maks. i min.
wartości zadanej przepływu, czasu pracy
mieszacza oraz czasu pracy pompy. Tych
parametrów nie można nastawić przy CM67z.
Przytrzymać oba przyciski przy HM 80 tak długo (ok. 4 s),
aż LED 4 będzie migał równomiernie.
Przesunąć przełącznik suwakowy przy CM67z do pozycji
. Przyciskać równocześnie przyciski
OFF
i
do momentu ukazania się napisu
TEMP
PROG 1
na wyświetlaczu, w celu aktywacji trybu Konfiguracja dla
strefy 1.
W CM67z wyświetla się:
Wysłać sygnał Konfiguracja naciskając przycisk
Przy HM 80 po 3 minutach następuje Time-out.
Urządzenie nie jest już w trybie Konfiguracji.
8.2.
Przyporządkowanie regulatora
grzejników HR 80 do strefy 2
w CM67z
Sposób instalowania urządzenia HR 80 podany
jest w instrukcji obsługi HR 80.
Nastawić parametr 17.SU na wartość 0 (tylko
HR80) lub 2 (HR 80 i HC60NG (R6660D)).
Sposób ustawiania parametrów jest w instrukcji
obsługi CM67z.
15 min
150 s
15 °C
55 °C
,
TEMP
Inst
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80