Download Print this page

Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual page 33

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Spis treści
1.
Uwagi dotyczące instrukcji .................................. 34
2.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa .................... 34
3.
Przegląd .............................................................. 34
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Przegląd funkcji ................................................... 35
3.5.
Chronotherm CM67RFMV................................... 35
3.6.
HM 80.................................................................. 35
3.6.1.
Bieg wymuszony mieszacza/pompy.................... 35
3.6.2.
Pozycja krańcowa mieszacza.............................. 35
3.6.3.
Funkcja chłodzenia.............................................. 35
3.6.4.
Przywrócenie napięcia ........................................ 35
3.6.5.
Awaria komunikacji.............................................. 35
3.7.
4.
Obsługa CM67RFMV .......................................... 35
4.1.
Elementy obsługi i wyświetlacza ......................... 35
4.2.
Ustawianie czasu ................................................ 36
4.3.
4.4.
programu ogrzewania.......................................... 36
4.5.
temperatury ......................................................... 36
4.6.
Kontrola nastawionych temperatur ...................... 37
4.7.
4.8.
Ręczne nastawienie temperatury ........................ 37
4.9.
Przedłużenie programu ogrzewania .................... 37
4.10.
Aktywacja programu niedzielnego....................... 37
następnego.......................................................... 37
bieżącego ............................................................ 37
4.11.
Nastawa WAKACJE (HOLIDAY) ......................... 37
4.12.
Wyłączenie regulatora ogrzewania...................... 37
4.13.
Wymiana baterii................................................... 37
5.
Montaż ................................................................ 38
5.1.
mieszającego HM 80........................................... 38
5.1.1.
Montaż naścienny ............................................... 38
5.1.2.
Montaż na szynie DIN ......................................... 38
5.1.3.
Montaż czujnika zasilania.................................... 38
5.2.
Montaż Chronothermu CM67RFMV .................... 38
5.2.1.
6.
Instalacja ............................................................. 39
6.1.
mieszającego HM 80........................................... 39
6.1.1.
Otwarcie obudowy............................................... 39
6.1.2.
Dopuszczalne typy i długości kabli ...................... 39
6.1.3.
Zabezpieczenie kabli za pomocą połączenia
gwintowego kabli ................................................. 39
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
Podłączenie mieszacza ....................................... 40
6.1.7.
(opcjonalnie)........................................................ 40
6.2.
Zamknięcie obudowy........................................... 40
6.3.
6.3.1.
Włożenie baterii ................................................... 40
7.
Uruchomienie ...................................................... 40
7.1.
zaworu mieszającego HM 80 .............................. 40
7.2.
zaworu mieszającego HM 80 .............................. 40
7.3.
Przyporządkowanie Chronothermu CM67RFMV
do HM 80 (Konfiguracja, tylko przy
urządzeniach pojedynczych) ............................... 41
7.4.
HC60NG/R6660D................................................ 41
7.5.
Czujnik temperatury zasilania.............................. 41
7.6.
Dopasowanie parametrów................................... 41
7.6.1.
Aktywacja trybu instalacji..................................... 41
7.6.2.
(ATS) ................................................................... 41
7.7.
Przeprowadzenie testu systemu.......................... 41
7.8.
Wskazówki dla instalatora ................................... 42
7.9.
Kontrola przekazu radiowego .............................. 42
7.10.
uniwersalnego nastawnika HM 80 ....................... 42
8.
Inne przykłady zastosowania............................... 42
8.1.
pojedyńczych) ..................................................... 42
8.2.
HR80 do strefy 2 w CM67z.................................. 42
8.2.1.
dla strefy 2 .......................................................... 43
8.2.2.
9.
Dodatek ............................................................... 44
9.1.
Pomoc przy problemach...................................... 44
9.2.
Dane techniczne.................................................. 44
9.3.
9.4.
elektryce i elektronice .......................................... 44
9.4.1.
Nastawy parametrów........................................... 45
Spis treści
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80