Nastawy Parametrów - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
9.4.1.
Nastawy parametrów
Parametr
Włączenie optymalizacji *)
Minimalny czas włączenia *)
Wybór AM-PM/24 godziny
Typ modułu wyposażenia
Resetowanie programu
czasowego/temperaturowego
Eksploatacja przy ogrzewaniu/chłodzeniu
Bieg konserwacji pompy *)
Cykle *)
Priorytet mastera czasu systemowego
Nastawienie górnej granicy wartości zadanej
temperatury pomieszczenia
Nastawienie dolnej granicy wartości zadanej
temperatury pomieszczenia
Nastawienie przesunięcia wartości mierzonej
(Offset)
Zakres proporcjonalności *)
Awaria komunikacji
Resetowanie parametrów trybu instalacji do nastaw
fabrycznych
Maksymalna wartość zadana zasilania
Minimalna wartość zadana zasilania
Czas pracy mieszacza
Czas opóźnienia pompy
*) Parametry nie stosują się do HM 80!
Parametr CM67RFMV
Parametr
Optymalizacja
Minimalny czas włączenia
Wyświetlanie AM-PM/24
godziny
Typ modułu wyposażenia
Resetowanie programu
czasowego/temperaturowego
Przycisnąć przycisk
PROG 2
Włączenie
ogrzewania/chłodzenia
Zwalnianie biegu konserwacji
pompy
Liczba cykli
Opis
Funkcja optymalizacji stawia swoją wartość zadaną przed punktem
przełączenia w programie czasowym. Przez to temperatura pokojowa jest
osiągnięta już w punkcie przełączenia. Czas optymalizacji jest ograniczony
do 3 godzin
Minimalny czas włączenia przekaźnika w ciągu nastawionych cykli
Nastawienie zegara (AM/PM 12 godzin lub 24 godziny)
Zegar radiowy
Program czasowy (program użytkownika) może być resetowany do nastaw
fabrycznych
Przełączenie z ogrzewania na chłodzenie
Bieg przymusowy pompy aktywuje pompę na ok. 20 s w ciągu doby
Modulację szerokości impulsów można zmienić na 3, 6 lub 9 cykli na
godzinę
Jeżeli więcej niż jedna CM67RFMV sterują źródłem wytwarzania ciepła za
pomocą modułu przekaźnika HC60NG (R6660D), jeden CM67RFMV musi
być nastawiony jako master (generator częstotliwości taktowania)
Największa wartość zadana temperatury w CM67RFMV, którą można
nastawić
Najmniejsza wartość zadana temperatury w CM67RFMV, którą można
nastawić
Mierzoną temperaturę pomieszczenia można skorygować o +/- 3 °C
Szerokości pasma
Przy wstępnej nastawie 0 przekaźnik HC60NG/R6660D pozostaje
wyłączony. Przy nastawie 1 przekaźnik taktuje odpowiednio do nastawionej
modulacji szerokości impulsu (wskazywanie 9:Cr), przekaźnik 20 %
Włączony, 80 % Wyłączony. Nie stosuje się do HM80
Nastawy parametrów można zresetować do nastaw fabrycznych
Przy przekroczeniu maksymalnego ograniczenia temperatury zasilania
pompa zostaje bezpośrednio wyłączona
Minimalne ograniczenie temperatury zasilania
Nastawić podany czas pracy mieszacza
Pompa pracuje po zamknięciu mieszacza jeszcze przez ustawiony czas
opóźnienia pompy
Numer nastawy
1:OP
2:Ot
3:Cl
4:At
5:rP
w celu przejścia do kategorii 2.
6:HC
8:PE
9:Cr
Zakres
Nastawy
standardowe
0 (zablokowana)/
0 (zablokowana)
1 (zwolniona)
1(1)5
1 min
0 (24 h)/1(12 h)
0 (24h)
{0,1} 1
0 (nie ma modułu)
0 (nastawy
0 (nastawy
użytkownika)/
użytkownika)
1 (nastawy fabryczne)
0 (Chłodzenie)/
1 (Ogrzewanie)
1 (Ogrzewanie)
0 (zablokowana)/
0 (zablokowana)
1 (zwolniona)
{3,6,9,12}
6 cykli/h
Dodatek
Kategoria
1
1
1
1
1
2
2
2
45

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80