Download Print this page

Kontrola Nastawionych Temperatur; Chwilowa Zmiana Nastawionej Temperatury; Ręczne Nastawienie Temperatury; Przedłużenie Programu Ogrzewania - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4.6.

Kontrola nastawionych temperatur

W trybie normalnym wskazywana jest aktualna temperatura
pomieszczenia.
Aby sprawdzić temperaturę należy przycisnąć przycisk .
Wyświetlana jest zaprogramowaną temperatura z
dwiema małymi strzałkami.
4.7.
Chwilowa zmiana nastawionej
temperatury
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
Nastawić temperaturę przyciskami
na żądaną wartość.
Temperatura wróci przy następnym czasie przełączenia
temperatury do wartości zaprogramowanej.
4.8.
Ręczne nastawienie temperatury
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
Nastawić ręczną temperaturę przyciskami
na żądaną wartość.
TEMP
Przytrzymanie przycisku powoduje szybką
zmianę wartości. Temperaturę można nastawiać
w krokach 0,5 °C od 5 °C do 30 °C.
Temperatura ręczna jest zachowana do czasu, aż
przełącznik suwakowy zostanie cofnięty do pozycji
4.9.
Przedłużenie programu ogrzewania
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
Przycisnąć przycisk
PARTY.
Nastawić czas trwania party (1...23 godziny) przyciskiem
+ lub
-.
Nastawić temperaturę party (5 °C do 30 °C) za pomocą
przycisków
lub
TEMP
CM67RFMV reguluje nastawioną temperaturę dla
nastawionego czasu trwania i wraca potem do
normalnego programu.
Przycisnąć ponownie przycisk
przełącznik suwakowy w celu przerwania nastawy party.

4.10. Aktywacja programu niedzielnego

4.10.1.
Aktywacja programu niedzielnego
dla dnia następnego
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
Przycisnąć przycisk
(
Symbol
pojawia się i znacznik dnia dla dnia
jutrzejszego miga. W ten sposób jest wskazywane, że
jutro realizowany będzie program niedzielny. Jutro w
dalszym ciągu pokazywany będzie symbol
bez migającego znaczika dnia. Program niedzielny
będzie realizowany.
.
AUTO
lub
TEMP
TEMP
.
MAN
TEMP
AUTO
.
AUTO
.
TEMP
lub przesunąć
PARTY
.
AUTO
)
DAY OFF
.
, jednak
W celu skasowania funkcji
razy przycisnąć przycisk
suwakowy.
4.10.2.
Aktywacja programu niedzielnego
dla dnia bieżącego
Przycisnąć dwa razy przycisk
).
WOLNY
W celu skasowania funkcji
przycisnąć przycisk
suwakowy.

4.11. Nastawa WAKACJE (HOLIDAY)

Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji, która ma być
nastawiona przy powrocie (
Przycisnąć przycisk
licznika dni wakacyjnych i temperatury.
lub
Nastawić czas trwania wakacji (1...99) przyciskami
ub
-.
Dodatkowe migające znacznik dnia pokazuje dzień
powrotu.
Nastawić temperaturę wakacyjną (5 °C do 30 °C) za
pomocą przycisków
CM67RFMV reguluje nową temperaturę dla
.
nastawionego okresu czasu. O północy licznik dni
wakacyjnych zmniejsza się o 1 aż minie nastawiona
liczba dni. Wtedy CM67RFMV wróci do normalnej
regulacji
MAN
przełącznika suwakowego.
W celu skasowania nastawienia HOLIDAY należy
ponownie przycisnąć przycisk
przełącznik suwakowy.
4.12. Wyłączenie regulatora ogrzewania
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
W tym trybie pracy CM67RFMV aktywuje dolną wartość
graniczną temperatury 5 °C. W ten sposób uniemożliwia się
zamarznięcie rur grzewczych przy spadku temperatury.

4.13. Wymiana baterii

CM67RFMV posiada nadzór elektroniczny stanu
naładowania baterii (trwałość baterii bez podłączonych
urzązeń wynosi ok. 2 lata).
Jeżeli należy wymienić baterię, pojawia się symbol migający
na wyświetlaczu.
CM67RFMV posiada pamięć trwałą w celu zapamiętania
ustawień programu. Po wymianie baterii ponowne
zaprogramowanie nie jest konieczne.
Jeżeli wymiana baterii trwa dłużej niż jedną minutę,
potrzebna będzie korekta ustawienia czasu (patrz "Włożenie
baterii", strona 40).
Obsługa CM67RFMV
dla jutra należy dwa
DAY OFF
lub przesunąć przełącznik
(
DAY OFF – DZIEŃ
należy jeszcze raz
DAY OFF
lub przesunąć przełącznik
lub
AUTO
MAN
(
) w celu wyświetlenia
HOLIDAY
lub
TEMP
TEMP
lub
zależnie od ustawienia
AUTO
lub przesunąć
).
+
.
.
OFF (WYŁ)
37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80