Download Print this page

Ustawianie Czasu; Fabrycznie Nastawiony Program Ogrzewania; Wprowadzenie I Zmiana Indywidualnego Programu Ogrzewania; Dezaktywacja Punktów Czasowych Przełączenia Temperatury - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Obsługa CM67RFMV
4.2.

Ustawianie czasu

Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
Wyświetlany czas i oznaczenia dnia zaczyna migać w
celu wskazywania możliwości dokonania zmian.
Przyciskać przycisk
+ lub
właściwy czas.
Każde naciśnięcie zmienia czas o jedną minutę i
kończy miganie wyświetlania. Przytrzymanie
przycisku powoduje szybką zmianę czasu.
Przyciskać przycisk
DAY 1...7
właściwy dzień (dzień 1 – poniedziałek). Każde
przyciśnięcie przesuwa znacznik o jeden dzień.
4.3.
Fabrycznie nastawiony program
ogrzewania
Fabrycznie nastawiony program pracuje z
sześcioma punktami czasowymi przełączenia
temperatury, wskazywanymi na wyświetlaczu
przez numery 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Punkty czasowe przełączenia temperatury
można dezaktywować (patrz 4.5).
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
CM67RFMV reguluje temperaturę pomieszczenia według
fabrycznie nastawionego programu.
Od poniedziałku do piątku
Program
1
2
Czas
06:30 08:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Temperatura 21 °C 18 °C 21 °C 18 °C 21 °C 16 °C
Sobota i niedziela
Program
1
2
Czas
08:00 10:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Temperatura 21 °C 21 °C 21 °C 21 °C 21 °C 16 °C
4.4.
Wprowadzenie i zmiana
indywidualnego programu
ogrzewania
Przesunąć przełącznik suwakowy do pozycji
Pojawia się pierwszy czas przełączenia temperatury i
wartość temperatury dla programu poniedziałkowego (te
dwie małe strzałki pokazują się tylko wtedy, gdy
wyświetlana jest programowana wartość temperatury).
Migające wskazanie zwraca uwagę, że zmiany są
możliwe.
Przyciskać przyciski
+ lub
czas przełączenia temperatury.
36
.
DAY/
-, aż wyświetlony zostanie
, aż zaznaczony zostanie
.
AUTO
3
4
5
6
3
4
5
6
.
PROG
-, aby nastawić pierwszy
Przytrzymanie przycisku powoduje szybką
zmianę czasu.
Czas przełączenia można przestawiać w krokach
10-minutowych od godziny 03:00 rano.
Czas przełączenia można przestawić do godziny
02:50 następnego dnia tak, że czas wieczorny
może być nastawiony po północy.
Jeżeli przy przyciśnięciu przycisku
wyświetlaczu miga kolejny numer przełączenia 2,
oznacza to, że przy dalszym przytrzymaniu
przycisku
+ czas przełączenia 2 jest
przesuwany do przodu.
Przyciskać przyciski
TEMP
pierwszej wartości temperatury.
Przytrzymanie przycisku powoduje szybką
zmianę wartości. Temperaturę można nastawiać
w krokach 0,5 °C od 5 °C do 30 °C.
Przyciskać przycisk
PROG 2
czasu przełączenia temperatury oraz temperatury dla
poniedziałku.
Należy je nastawić za pomocą przycisków
wzgl.
lub
TEMP
TEMP
Pozostałe punkty przełączenia temperatury dla
poniedziałku można wyświetlić przyciskając
przyciski
PROG 3
+ lub
- wzgl.
Jeżeli nie wszystkie czasy przełączenia temperatury mają
być wykorzystane, należy przeczytać akapit
"Dezaktywacja punktów czasowych przełączenia
temperatury".
Przyciskać przycisk
COPY DAY
programu poniedziałkowego na wtorku. W celu
przyporządkowania tego samego programu do kilku dni
tygodnia, należy kilka razy przycisnąć przycisk
Przyciskać przycisk
DAY 1...7
znacznika dnia na wtorek (dzień 2).
Teraz można nastawić program dla wtorku. Programy dla
środy (dzień 3) do niedzieli (dzień 7) można nastawić w
ten sam sposób, używając przycisku
Po nastawieniu programu ogrzewania dla wszystkich dni
tygodnia należy przesunąć przełącznik suwakowy do
pozycji
.
AUTO
CM67RFMV reguluje temperaturę pomieszczenia według
nastawionego programu.
4.5.
Dezaktywacja punktów czasowych
przełączenia temperatury
Fabrycznie nastawiony program pracuje z sześcioma
punktami czasowymi przełączenia temperatury, wskazy-
wanymi na wyświetlaczu przez
W celu dezaktywacji niewykorzystanych punktów
czasowych przełączenia należy przycisnąć odpowiedni
przycisk (
PROG 1, 2, 3, 4, 5
Punkt czasowy przełączenie zostaje skasowany i na
wyświetlaczu zamiast czasu i temperatury pojawią się
kreski.
W celu aktywacji skasowanych punktów czasowych
przełączenia należy ponownie przycisnąć odpowiedni
przycisk (
PROG 1, 2, 3, 4, 5
+ na
lub
w celu nastawienia
w celu nastawienia drugiego
+ lub
.
,
,
i
i nastawić przyciskami
4
5
6
lub
.
TEMP
TEMP
w celu skopiowania
COPY DAY
w celu przesunięcia
.
DAY 1...7
i
.
PROG 1, 2, 3, 4, 5
6
lub
) na kilka sekund.
6
lub
) na kilka sekund.
6
-
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80