Download Table of Contents Print this page
Philips HX6932/02 User Manual

Philips HX6932/02 User Manual

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 1
4235.020.2278.2.indd 1
FlexCare
900 series
Rechargeable
sonic toothbrush
17-04-2008 14:52:35
17-04-2008 14:52:35

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips HX6932/02

 • Page 1 4235.020.2278.2.indd 1 4235.020.2278.2.indd 1 FlexCare 900 series Rechargeable sonic toothbrush 17-04-2008 14:52:35 17-04-2008 14:52:35...
 • Page 2 4235.020.2278.2.indd 2 4235.020.2278.2.indd 2 17-04-2008 14:52:50 17-04-2008 14:52:50...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 4 DANSK 15 ESPAÑOL 26 SUOMI 38 NORSK 49 PORTUGUÊS 60 РУССКИЙ 72 SVENSKA 85 4235.020.2278.2.indd 3 4235.020.2278.2.indd 3 17-04-2008 14:52:51 17-04-2008 14:52:51...
 • Page 4: English

  ENGLISH Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger Warning Caution 4235.020.2278.2.indd 4 4235.020.2278.2.indd 4 Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc.
 • Page 5 Electromagnetic fi elds (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fi elds (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientifi c evidence available today.
 • Page 6: Charging Your Sonicare

  ENGLISH Attaching the brush head Note: There is a small gap between the colour code ring and the handle. Charging your Sonicare Deluxe recharge gauge: Indicates the amount of charge left in the battery Note: If the battery charge of your Sonicare is low, you hear 3 beeps and 1 LED on the recharge gauge fl...
 • Page 7 Using the Sonicare Brushing instructions Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer (see chapter ‘Features’). Your Sonicare is safe to use on: Personalising your brushing experience The Sonicare automatically starts in the default Clean mode. To personalise your brushing: Note: When the toothbrush is switched on, you can switch between modes but not between routines.
 • Page 8 ENGLISH Brushing routines Go Care routine 1-minute brushing cycle in the Clean mode, for a quick clean. You hear the Quadpacer signal at 15-second intervals. Max Care routine 3-minute brushing cycle that combines the Clean and Massage modes in one routine for a thorough mouth clean. There are 30 seconds of Clean mode and 15 seconds of Massage mode for each of the 4 sections of your mouth.
 • Page 9 Quadpacer The Quadpacer on this model has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer: Note: The Quadpacer cannot be deactivated on the pre-programmed Go Care and Max Care brushing routines. Cord wrap on deluxe charger (specifi c types only) If your model includes the deluxe charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover.
 • Page 10 Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open or if the Philips logo is broken or missing from the sanitiser. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.
 • Page 11 Cleaning Do not clean brush heads, the handle, the travel charger, the charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher. Toothbrush handle Do not push on the rubber seal round the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage. Brush head Travel charger and deluxe charger (specifi...
 • Page 12 Dispose of the battery at an offi cial collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
 • Page 13 Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you fi nd its phone number in the worldwide guarantee leafl...
 • Page 14 ENGLISH Question Why doesn’t the Sonicare toothbrush work? Why do I feel a tickling sensation when I use the Sonicare? The brush head chatters against my teeth. What can I do about this? Why does the toothbrush seem less powerful? Why doesn’t the Personalised Brushing button work during brushing?
 • Page 15: Dansk

  UV-renser), må det ikke anvendes. Dette apparat har ingen udskiftelige reservedele. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se afsnittet “Reklamationsret og service”). Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller...
 • Page 16 DANSK Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Sonicare (fi g. 1) A Hygiejnisk beskyttelseshætte...
 • Page 17 Montering af børstehovedet Bemærk: Der er et lille mellemrum mellem den farvekodede ring og håndtaget. Opladning af Sonicare Deluxe-oplademåler Indikerer den nuværende batterikapacitet Bemærk: Når batteristanden på din Sonicare er lav, hører du 3 bip, og 1 LED- lysdiode på oplademåleren blinker gult i 30 sekunder. Bemærk: For at holde batteriet fuldt opladet anbefaler vi, at du opbevarer din Sonicare i opladeren eller UV-renseren, når du ikke anvender den.
 • Page 18 DANSK Brug af Sonicare Børstevejledning Bemærk: For at sikre en ensartet børstning i hele munden kan du inddele munden i 4 områder og bruge Quadpacer®-funktionen (se afsnittet “Funktioner”). Det er sikkert at bruge Sonicare på: Personlig børsteindstilling Sonicare starter automatisk ved standardinstillingen men kan tilpasses efter personligt behov som følger: Bemærk: Når tandbørsten er tændt, kan du skifte mellem indstillingerne, men ikke rutinerne.
 • Page 19 Børsterutiner Go Care-rutine 1-minuts børsteprogram til hurtig tandbørstning. Du hører Quadpacer®- signalet efter intervaller af 15 sekunders. Max Care-rutine 3-minutters børsteprogram, der kombinerer børste- og massage indstillingerne i én rutine for grundig rensning med 30 sekunders tandbørstning og 15 sekunders massage for hver af de 4 sektioner i munden.
 • Page 20 DANSK Quadpacer Quadpacer®-funktionen er aktiveret på denne model. Sådan deaktiveres eller aktiveres Quadpacer®-funktionen: Bemærk: Quadpacer®-funktionen kan ikke deaktiveres i de forprogrammerede Go Care og Max Care-børsterutiner. Ledningsoprul i deluxe-oplader (kun bestemte typer) Har din model deluxe-opladedæksel og -bund, er rejseopladeren forudinstalleret inde i dækslet.
 • Page 21 UV-rensning (kun bestemte typer) Stop brugen af UV-renseren, hvis det ultraviolette lys stadig er tændt, når lågen er åben, eller hvis Philips-logoet er ødelagt eller mangler på UV- renseren. Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. UV-renseren skal holdes uden for børns rækkevidde.
 • Page 22 DANSK Rensning Børstehovederne, håndtaget, rejseopladeren, opladedækslet og UV- renseren må ikke komme i opvaskemaskinen. Tandbørstens håndtag Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den. Børstehoved Rejseoplader og deluxe-oplader (kun bestemte typer) UV-renser (kun bestemte typer) UV-renseren må...
 • Page 23 Afl evér batteriet på et offi cielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du afl evere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Page 24 Philips Kundecenter (telefonnumre fi ndes i vedlagte “World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke fi ndes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Gældende forbehold i reklamationsretten Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:...
 • Page 25 Spørgsmål Hvorfor virker Sonicare- tandbørsten ikke? Hvorfor kan jeg mærke en kildende fornemmelse, når jeg bruger Sonicare? Børstehovedet ryster mod tænderne. Hvad kan jeg gøre ved det? Hvorfor virker tandbørsten mindre kraftfuld? Hvorfor virker knappen til Personlig børsteindstilling ikke under tandbørstningen? Hvorfor tænder lyset i UV- renseren ikke? Hvorfor mister tandbørsten...
 • Page 26: Español

  Este aparato contiene piezas que no son reemplazables. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el capítulo “Garantía y servicio”).
 • Page 27 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científi cos disponibles hoy en día.
 • Page 28 ESPAÑOL Antes de empezar Cómo cambiar el aro de código de color Los cabezales de Sonicare disponen de aros de código de color intercambiables para identifi car su cabezal del cepillo. Para cambiar el aro de código de color: Cómo fi jar el cabezal del cepillo Nota: Hay un pequeño espacio entre el aro de código de color y el mango.
 • Page 29 Nota: Para mantener la batería completamente cargada, le aconsejamos que deje su Sonicare en el cargador o en el higienizador cuando no lo esté utilizando. Se necesitan al menos 24 horas para cargar completamente la batería. Uso del cepillo Sonicare Instrucciones de cepillado Nota: Para asegurar el cepillado uniforme de toda la boca, divida la cavidad bucal en 4 secciones mediante la función Quadpacer (consulte el capítulo...
 • Page 30 ESPAÑOL Modos de cepillado Modo Clean (Limpieza) Modo estándar para una limpieza superior de los dientes. Modo Sensitive (Suave) Limpieza suave y en profundidad para dientes y encías sensibles. Modo Massage (Masaje) Suave estimulación de las encías Hábitos de cepillado Hábito Go Care (cepillado Rápido) Ciclo de cepillado de 1 minuto en modo Clean, para una limpieza rápida.
 • Page 31 Smartimer El temporizador Smartimer indica que el ciclo de cepillado se ha completado, apagando automáticamente el cepillo dental al fi nalizar el ciclo. Los profesionales dentales recomiendan cepillarse al menos durante 2 minutos 2 veces al día. Quadpacer La función Quadpacer de este modelo ha sido activada. Para desactivar o volver a activar esta función: Nota: La función Quadpacer no se puede desactivar en los hábitos de cepillado preprogramados Go Care y Max Care.
 • Page 32 Higienizador (sólo en modelos específi cos) Deje de utilizar el higienizador si la lámpara de rayos UV permanece encendida cuando la puerta está abierta, o si el logotipo Philips está roto o se ha desprendido del higienizador. La luz UV puede ser perjudicial para los ojos y la piel de las personas.
 • Page 33 UV. Cuando el higienizador está en funcionamiento, la luz azul se ve a través del logotipo Philips y el piloto LED de limpieza por rayos UV parpadea lentamente. Cuando se ha completado el ciclo de higienización, los pilotos LED de limpieza por rayos UV se iluminan en verde de forma continua y el higienizador se apaga automáticamente.
 • Page 34 ESPAÑOL Cargador de viaje y cargador de lujo (sólo en modelos específi cos) Higienizador (sólo en modelos específi cos) No limpie el higienizador cuando la lámpara de rayos UV está caliente. Para una mayor efi cacia, le aconsejamos que limpie el higienizador una vez a la semana.
 • Page 35 Utilice únicamente cabezales de repuesto Sonicare ProResults. Puede pedir las lámparas de rayos UV de repuesto en el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país o en un centro de servicio autorizado por Philips. Al fi nal de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar.
 • Page 36 Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en...
 • Page 37 Pregunta ¿Por qué parece que el cepillo tiene menos potencia? ¿Por qué no funciona el botón de Cepillado Personalizado durante el cepillado? ¿Por qué no se enciende la luz del higienizador? ¿Por qué parece que el cepillo pierde potencia durante el cepillado? ¿Necesito un cargador especial si viajo con mi cepillo...
 • Page 38: Suomi

  SUOMI Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle. Vaara Tärkeää Varoitus 4235.020.2278.2.indd 38 4235.020.2278.2.indd 38 Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta. Älä säilytä laitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista puhdistamisen jälkeen, että laturi ja puhdistuslaite ovat kunnolla kuivuneet, ennen kuin liität ne verkkovirtaan.
 • Page 39 Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella. Vaihdettava Sonicare (Kuva 1) A Hygieeninen suojus B Harjaspää C Vaihdettava värirengas D Pehmeä...
 • Page 40 SUOMI Harjaspään kiinnittäminen Huomautus: Rungon ja värirenkaan välissä on pieni väli. Sonicare-hammasharjan lataaminen Deluxe-latausmittari: Osoittaa akussa jäljellä olevan latauksen Huomautus: Jos Sonicare-hammasharjan lataus on loppumassa, kuulet 3 äänimerkkiä ja latausmittarissa vilkkuu yksi keltainen merkkivalo 30 sekunnin ajan. Huomautus: Jotta akku olisi täyteen ladattu, suosittelemme, että säilytät Sonicare-hammasharjaa laturissa tai puhdistuslaitteessa, kun et käytä...
 • Page 41 Sonicare-hammasharjan käyttäminen Harjausohjeet Huomautus: Jos haluat varmistaa, että saat harjattua kaikki hampaat yhtä hyvin, jaa suu neljään osaan Quadpacer-intervalliajastimen avulla (katso luku Toiminnot). Sonicare-hammasharjan käyttö on turvallista myös Harjauskokemuksen mukauttaminen Sonicare käynnistyy automaattisesti oletuspuhdistustilassa. Harjaustilan mukauttaminen: Huomautus: Kun hammasharjaan on kytketty virta, voit vaihdella harjaustiloja mutta et harjaustapoja.
 • Page 42 SUOMI Hierontatila Varovainen ikenien hieronta. Harjaustavat Go Care -harjaustapa Nopea 1 minuutin harjausjakso puhdistustilassa. Quadpacer-äänimerkki 15 sekunnin välein. Max Care -harjaustapa 3 minuutin harjausjakso yhdistää puhdistus- ja hierontatilan, jonka aikana suu puhdistetaan huolellisesti. Jokaiseen 4 suun osaan käytetään 30 sekuntia puhdistustilassa ja 15 sekuntia hierontatilassa.
 • Page 43 Quadpacer (intervalliajastin) Quadpacer on otettu käyttöön tässä mallissa. Quadpacerin poistaminen käytöstä tai käyttöön ottaminen: Huomautus: Quadpaceria ei voi poistaa käytöstä, jos Go Care- tai Max Care -harjaustapa on käytössä. Laturin deluxe-johtoteline (vain tietyt mallit) Jos mallissa on laturin deluxe-suojus ja -teline, matkalaturi on asennettu valmiiksi suojukseen.
 • Page 44 Puhdistaminen (vain tietyt mallit) Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki tai jos laitteessa oleva Philips-logo on rikkoutunut tai sitä ei ole. UV-valo voi vahingoittaa silmiä ja ihoa. Pidä puhdistuslaite aina pois lasten ulottuvilta. Irrota puhdistuslaite pistorasiasta ja ota yhteys asiakaspalveluun, jos laitteesta tulee käytön aikana savua ja palaneen hajua.
 • Page 45 Puhdistaminen Älä puhdista harjaspäitä, kahvaa, matkalaturia, laturin suojusta tai UV- puhdistuslaitetta astianpesukoneessa. Hammasharjan runko Älä paina metallivarren ympärillä olevaa kumitiivistettä terävillä esineillä, jottei tiiviste vahingoitu. Harjaspää Matkalaturi ja Deluxe-laturi (vain tietyt mallit) Puhdistuslaite (vain tietyt mallit) Älä puhdista puhdistuslaitetta, kun UV-lamppu on kuuma. Parhaimman tuloksen saat, kun puhdistat laitteen viikoittain.
 • Page 46 SUOMI Poista suoja nostamalla sitä varovasti (1) ja vetämällä se ulos (2). Voit poistaa valon vetämällä sen irti metallipidikkeestä. Aseta lamppu laitteeseen siten, että sen alaosa on metallipidikkeiden kohdalla ja työnnä lamppu pidikkeeseen. Aseta suoja takaisin siten, että suojan tapit ja UV-lampun lähellä heijastavassa pinnassa olevat kolot ovat kohdakkain.
 • Page 47 Älä liitä laitetta verkkolaitteeseen akun poistamisen jälkeen. Takuu & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet- sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips- myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
 • Page 48 SUOMI Tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteys oman maasi asiakaspalveluun. Kysymys Miksi Sonicare-hammasharja ei toimi? Sonicare-hammasharjalla harjaaminen tuntuu kutittavalta. Harjaspää kalisee hampaita vasten. Miten minun pitää toimia? Miksi hammasharja ei tunnu enää yhtä...
 • Page 49: Norsk

  å bruke det. Dette apparatet inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er ødelagt, må du ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (se avsnittet Garanti og service). Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn...
 • Page 50 NORSK Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 51 Sette på børstehodet Merk: Det er et lite mellomrom mellom ringen med fargekode og håndtaket. Lade opp Sonicare Deluxe lademåler: Indikerer hvor mye strøm som er igjen på batteriet Merk: Hvis batterinivået på Sonicare er lavt, vil du høre tre pip, og en lampe på ladeindikatoren vil blinke gult i 30 sekunder.
 • Page 52 NORSK Bruke Sonicare-tannbørsten Børsteinstruksjoner Merk: Del munnen inn i fi re soner for å være sikker på at du pusser jevnt i hele munnen, ved å bruke Quadpacer (se avsnittet Funksjoner). Sonicare er trygg å bruke på: Personlig pusseopplevelse Sonicare starter automatisk i standardinnstillingsmodus. For å personalisere pussingen: Merk: Når tannbørsten er slått på, kan du veksle mellom modi, men ikke mellom rutiner.
 • Page 53 Pusserutiner Go Care-rutine Ett minutts pusseøkt i rengjøringsmodus for en rask rengjøring. Du hører Quadpacer-signal etter intervaller på femten sekunder. Max Care-rutine Tre minutters pusseøkter som kombinerer rengjørings- og massasjemodi i en rutine for en grundig munnrengjøring. Denne består av 30 sekunder med munnrengjøringsmodus og 15 sekunder med massasjemodus for hver av de fi...
 • Page 54 NORSK Quadpacer Quadpacer på denne modellen er aktivert. Slik deaktiverer eller aktiverer du Quadpacer på nytt: Merk: Du kan ikke deaktivere Quadpacer på de forhåndsprogrammerte pusserutinene Go Care og Max Care. Ledningsholder på deluxe-laderen (utvalgte typer) Hvis modellen din inneholder deluxe laderdeksel og -base, er reiseladeren forhåndsinstallert i dekselet.
 • Page 55 Ledningsholder på renser (utvalgte typer) Rensing (utvalgte typer) Ikke bruk renseren hvis UV-lyspæren fortsetter å lyse når døren er åpen eller hvis lampen i Philips-logoen er ødelagt eller borte fra renseren. UV-lyspæren kan være skadelig for øyne og hud. Oppbevar renseren utigjengelig for barn.
 • Page 56 NORSK Rengjøring Ikke rengjør børstehodene, håndtaket, reiseladeren, laderdekselet eller UV-renseren i oppvaskmaskinen. Tannbørstehåndtak Ikke bruk skarpe gjenstander mot gummiforseglingen rundt metallstangen fordi det kan ødelegge det. Børstehode Reiselader og deluxe-lader (utvalgte typer) Renser (utvalgte typer) Ikke rengjør renseren når UV-lyspæren er varm. For best mulig resultat bør du rengjøre renseren hver uke.
 • Page 57 Bytt Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få optimale resultater. Bruk kun Sonicare ProResults utskiftbare børstehoder. Du kan bestille nye UV-lyspærer fra Philips’ kundestøtte der du bor, eller fra et godkjent Philips servicesenter. Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger.
 • Page 58 Ikke koble apparatet til strømnettet når du har tatt ut batteriet. Garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett- sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du fi nner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke fi nnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-...
 • Page 59 Spørsmål Hvorfor virker ikke Sonicare- tannbørsten? Hvorfor får jeg en kriblende følelse når jeg bruker Sonicare- tannbørsten? Børstehodet klaprer mot tennene mine. Hva kan jeg gjøre med dette? Hvorfor virker tannbørsten svakere? Hvorfor virker ikke den personlige pusseknappen mens jeg pusser? Hvorfor lyser ikke renserlampen? Hvorfor virker det som tannbørsten blir svakere mens du...
 • Page 60: Português

  PORTUGUÊS Importante Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura. Perigo Aviso Atenção 4235.020.2278.2.indd 60 4235.020.2278.2.indd 60 Mantenha o carregador e o Higienizador UV afastados da água. Não os coloque nem os guarde sobre ou próximo de banheiras, lavatórios, lava-loiças, etc.
 • Page 61 Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic Fields) Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científi...
 • Page 62 PORTUGUÊS Começar a usar o seu aparelho Alterar o anel colorido As cabeças da escova Sonicare incluem anéis coloridos para identifi cação das cabeças da escova. Para alterar o anel colorido: Colocação da cabeça da escova Nota: Há um pequeno espaço entre o anel colorido e a pega. Carregar a Sonicare Indicador de carga Deluxe: Indica a quantidade restante de energia da bateria...
 • Page 63 Nota: Para manter a bateria totalmente carregada, recomenda-se a manutenção da Sonicare no carregador quando não for utilizada. São necessárias pelo menos 24 horas para carregar completamente a bateria. Utilização da Sonicare Instruções de escovagem Nota: Para se certifi car de que escova toda a boca uniformemente, divida a boca em 4 secções, utilizando a função Quadpacer (consulte o capítulo “Características”).
 • Page 64 PORTUGUÊS Modos de escovagem Modo Clean Modo predefi nido para uma limpeza superior dos dentes. Modo Sensitive Limpeza suave mas profunda para dentes e gengivas sensíveis. Modo Massage Estimulação suave das gengivas. Rotinas de escovagem Rotina Go Care Ciclo de escovagem de 1 minuto no modo Clean para uma rápida escovagem.
 • Page 65 Temporizador O Smartimer indica que o ciclo de escovagem está completo, desligando automaticamente a escova de dentes no fi nal do ciclo de escovagem. Os profi ssionais dentários recomendam uma escovagem de pelo menos dois minutos, duas vezes por dia. Quadpacer A função Quadpacer neste modelo está...
 • Page 66 Higienizador UV (apenas modelos específi cos) Interrompa a utilização do Higienizador UV caso a lâmpada UV permaneça acesa quando a porta estiver aberta, ou se o logotipo Philips estiver estragado ou desaparecer do Higienizador UV. A luz UV pode ser prejudicial aos olhos e à...
 • Page 67 UV. O Higienizador UV está em funcionamento quando brilha a luz azul através do logotipo Philips e o LED de limpeza UV pisca lentamente. Quando o ciclo do Higienizador UV termina, o LED de limpeza UV acende-se continuamente a verde e o Higienizador UV desliga-se automaticamente.
 • Page 68 PORTUGUÊS Carregador de viagem e carregador Deluxe (apenas tipos específi cos) Higienizador UV (apenas modelos específi cos) Não limpe o Higienizador UV enquanto a lâmpada UV estiver quente. Para o máximo de efi cácia, recomendamos a limpeza semanal do Higienizador UV. Para retirar a estrutura, levante-a suavemente (1) e puxe-a para fora (2).
 • Page 69 Utilize apenas as cabeças da escova de substituição Sonicare ProResults. Pode encomendar uma lâmpada UV de substituição no Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país ou num centro de assistência Philips autorizado. Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no fi...
 • Page 70 Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento...
 • Page 71 Pergunta Por que razão a escova de dentes parece estar menos potente? Por que razão o botão Personalised Brushing não funciona durante a escovagem? Por que razão a luz do Higienizador UV não acende? Por que razão a escova de dentes parece perder potência durante a escovagem? Necessito de um carregador...
 • Page 72: Русский

  РУССКИЙ Внимание До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Опасно Предупреждение Внимание 4235.020.2278.2.indd 72 4235.020.2278.2.indd 72 Не оставляйте зарядное устройство и/или УФ-очиститель вблизи от воды! Не помещайте и не оставляйте их над или поблизости от...
 • Page 73 Электромагнитные поля (ЭМП) Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными. Sonicare (Рис. 1) A Гигиенический защитный колпачок B Насадка-щётка C Сменное кольцо с цветовой маркировкой...
 • Page 74 РУССКИЙ N УФ-очиститель с встроенным зарядным устройством и Начало работы Смена кольца с цветовой маркировкой Насадки-щётки Sonicare поставляются со съемными кольцами с цветовой маркировкой, которые предназначены для узнавания своей насадки-щётки. Порядок смены кольца с цветовой маркировкой: Установка насадки-щётки. Примечание. Между кольцом с цветовой маркировкой и рукояткой находится...
 • Page 75 Индикатор необходимости зарядки Deluxe: Показывает степень зарядки аккумулятора Примечание. Если аккумулятор Sonicare разряжен, после двухминутного цикла чистки раздается тройной звуковой сигнал и один индикатор зарядки мигает желтым цветом в течение 30 секунд Примечание. Мы рекомендуем оставлять Sonicare после использования в зарядном устройстве или УФ-очистителе, чтобы аккумулятор всегда...
 • Page 76 РУССКИЙ Sonicare можно безопасно использовать для чистки: Индивидуальный подход к чистке Sonicare автоматически запускается в режиме очистки, установленном по умолчанию. Для индивидуальной настройки чистки: Примечание. Когда щетка включена, можно переключаться между режимами, но не процедурами. Процедуры необходимо выбирать до включения щетки. Режимы...
 • Page 77 Функции Функция Easy-start Примечание. Каждая из первых 14 чисток должна продолжаться не менее 1 минуты для прохождения увеличивающегося цикла Easy-start. Включение или отключение функции Easy-start Для отключения функции Easy-start нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 5 секунд. Прозвучит однократный звуковой...
 • Page 78 РУССКИЙ Примечание. Функцию Quadpacer нельзя отключить в запрограммированных процедурах чистки Go Care и Max Care. Крепление шнура на зарядном устройстве deluxe (только у некоторых моделей) Если ваша модель оснащена зарядным устройством deluxe с крышкой и базой, зарядное устройство для поездок уже установлено под...
 • Page 79 Стерилизация (только у некоторых моделей) Использование УФ-очистителя следует прекратить, если ультрафиолетовая лампа продолжает гореть при открытой дверце, или если логотип Philips на УФ-очистителе поврежден или отсутствует. Ультрафиолет может быть вреден глазам и коже. Постоянно держите УФ-очиститель в недоступном для детей...
 • Page 80 РУССКИЙ Ручка зубной щетки Не надавливайте острыми предметами на резиновое уплотнение вокруг металлического шнека, так как это может привести к повреждению. Насадка-щётка Зарядное устройство для поездок и Deluxe (только у некоторых моделей) УФ-очиститель (только у некоторых моделей) Не проводите очистку УФ-очистителя, пока УФ лампа нагрета. Для...
 • Page 81 ProResults. Сменную ультрафиолетовую лампу можно заказать в центре поддержки покупателей вашей страны или в авторизованном сервисном центре Philips. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить...
 • Page 82 для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом. Чтобы разрядить аккумулятор любого уровня зарядки, извлеките...
 • Page 83 Часто задаваемые вопросы и ответы на них Данная глава содержит наиболее часто задаваемые вопросы и ответы о приборе. Если ответ на ваш вопрос отсутствует, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны. Вопрос Ответ Почему зубная щетка Возможно, необходима зарядка Sonicare. Выполните зарядку Sonicare Sonicare не...
 • Page 84 РУССКИЙ Вопрос Ответ Почему во время чистки Возможно была выбрана процедура чистки Max Care. В этом случае мощность зубной щетки процедура переключается между режимами чистки и массажа в падает? течение 3-х минутного цикла чистки. Режимы чистки и массажа отличаются по звуку и движению насадки-щетки. Нужно...
 • Page 85: Svenska

  Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Fara Varning Var försiktig 4235.020.2278.2.indd 85 4235.020.2278.2.indd 85 Låt inte laddaren eller tandborstrengöraren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara dem inte över eller nära vatten i badkar, handfat, vask osv.
 • Page 86 SVENSKA Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som fi nns i dagsläget.
 • Page 87 Sätta fast borsthuvudet Obs! Det är ett litet mellanrum mellan den färgkodade ringen och handtaget. Ladda Sonicare Deluxe-laddningsmätaren: Visar hur mycket ström som fi nns kvar i batteriet. Obs! När batteriet i Sonicare börjar bli tomt hörs tre pip och en lysdiod på laddningsmätaren blinkar med gult sken i 30 sekunder.
 • Page 88 SVENSKA Använda Sonicare Borstningsanvisningar Obs! Försäkra dig om att du borstar jämnt i hela munnen genom att dela in munnen i fyra delar med hjälp av Quadpacer (se kapitlet Funktioner). Det går bra att använda Sonicare på: Anpassa borstningen Sonicare startar automatiskt i standardläget Rengöring (Clean). Så här anpassar du borstningen: Obs! När tandborsten är påslagen kan du byta läge, men inte program.
 • Page 89 Borstningsprogram Go Care-program 1 minuts borstning i rengöringsläge för snabb rengöring. Quadpacer- signalen ljuder var 15:e sekund. Max Care-program 3 minuters borstning som kombinerar rengörings- och massagelägena i samma program för noggrann rengöring. Borstning sker 30 sekunder i rengöringsläget och 15 sekunder i massageläget i var och en av munnens fyra delar.
 • Page 90 SVENSKA quadpacer Quadpacer-funktionen på den här modellen har aktiverats. Avaktivera eller återaktivera Quadpacer: Obs! Quadpacer kan inte avaktiveras vid de förprogrammerade borstningsprogrammen Go Care och Max Care. Sladdvinda på deluxe-laddaren (endast vissa modeller) Om modellen har kåpa och basenhet till deluxe-laddare är reseladdaren förinstallerad inuti kåpan.
 • Page 91 Sladdvinda på tandborstrengörare (endast vissa modeller) Tandborstrengöring (endast vissa modeller) Sluta använda tandborstrengöraren om UV-lampan lyser när luckan är öppen eller om Philips-logotypen är trasig eller saknas. UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Förvara alltid tandborstrengöraren utom räckhåll för barn.
 • Page 92 SVENSKA Rengöring Diska inte borsthuvuden, handtaget, reseladdare, laddarkåpa eller tandborstrengörare med UV-ljus i diskmaskinen. Tandborsthandtag Tryck inte vassa föremål mot gummiförslutningen runt metallskaftet, eftersom det kan orsaka skada. Borsthuvud Reseladdare och deluxe-laddare (endast vissa modeller) Tandborstrengörare (endast vissa modeller) Rengör inte tandborstrengöraren när UV-lampan är varm. För att optimal effekt ska uppnås rekommenderar vi att du rengör tandborstrengöraren varje vecka.
 • Page 93 återvinningsstation. Lämna batteriet vid en offi ciell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på...
 • Page 94 Garanti och service Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte fi nns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på...
 • Page 95 Fråga Varför fungerar inte Sonicare- tandborsten? Varför upplever jag en kittlande känsla när jag använder Sonicare? Borsthuvudet skramlar mot mina tänder. Vad kan jag göra åt det? Varför verkar tandborsten vara mindre kraftfull? Varför fungerar inte knappen för anpassad borstning under borstningen? Varför tänds inte lampan i tandborstrengöraren?
 • Page 96 © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. (KPENV). All rights reserved. PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPENV. Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV. Printed in the U.S.A. Printed on 100% recycled paper Protected by U.S.

Table of Contents