Download  Print this page

Bezpečnostní Pokyny - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
cs
Bezpečnostní pokyny
Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se podle něho
a uschovejte si ho! Při předávání přístroje dále přiložte tento
návod. Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
W Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové
teplotě a jen do nadmořské výšky 2000 m. Spotřebič smí být k síti
střídavého proudu připojen jen pomocí předpisově instalované
zásuvky s uzemněním. Zajistěte předpisovou instalaci systému
ochranných vodičů elektrické domovní instalace. Přístroj zapojujte
a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku. Opravy
přístroje, např. výměnu síťového přívodu, smí provádět pouze náš
zákaznický servis, aby nedošlo k ohrožení.
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud
jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití
spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti mladší
8 let se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů
a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti.
Výjimka: Děti jsou starší 8 let a jsou pod dozorem dospělé osoby.
Nikdy neponořujte přístroj nebo síťový kabel do vody.
Po celou dobu provozu mějte spotřebič pod dozorem!
Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní
kabel není poškozený. V případě poruchy ihned odpojte síťovou
zástrčku nebo vypněte síťové napětí.
94

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4